Matthew 16:24

Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι·

Matt 16:24 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]60
Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι·

MSS: Y, 7, 43, 201, 438, 500 (f43r-v), ℓ339 (f52vc1)

Matt 16:24 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2rc2-3
Τοτε ο ΙC ειπεν τοις μαθηταις αυτου ει τις θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον ϗκαι αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι

Matt 16:24 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14ac2
τοτε ΙC ειπεν τοις μαθηταις αυτου ει τις θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι

Matt 16:24 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Τοτε ο ΙC ειπεν τοις μαθηταις αυτου· ει τις θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι·

Matt 16:24 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]54v|ΡΞΘ
: Τοτε ο ιης ειπεν· τοις μαθηταις αυτου ει τεις θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι·

Matt 16:24 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]27rc2
Τότε ὁ ΙC· εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἐῖ τις θέλει ὀπίσω μȢ ἐλθεῖν· ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν· καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι·

MSS: א, C, G, K (f49v-50r). Ω (f91c2-92c1), 22, 700 (f53v), 892 (f67r)

Matt 16:24 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]60
Τοτε ο ΙC ειπεν τοις μαθηταις αυτου ει τις θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθιτω μοι

Matt 16:24 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]69-70
Τοτε ο ΙC ειπεν τοις μαθηταις αυτου· Ει τις θελει οπισω μου ελθειν Απαρνησασθω εαυτον· και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μου.

Matt 16:24 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]45vc1
τότε ὁ ἰς Εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθήτω μοι·

Matt 16:24 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]47r
τότε ὁ  Ἰς  εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλη ὀπίσω μου ἐλθεῖν· ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν στρον αὐτοῦ· καὶ ἀκολουθείτω μοι·

Matt 16:24 [Lectionary ℓ339 (ii) (5th day/8th week) (Egerton MS 2163) (12th century)]52vc1
Εἶπεν ὁ κς τοῖς ἑαὐτοῦ μαθηταῖς· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖ- ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτο τὸν σταυρὸν αὐτου καὶ ἀκολουθείτω μοι·

Matt 16:24 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܢܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܘܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ܂

Matt 16:24 [Vulgate]
tunc Iesus dixit discipulis suis si quis vult post me venire abneget semet ipsum et tollat crucem suam et sequatur me

Critical Apparatus :

(1) ο ιησους : א, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339 (i), Majority
(2) OMIT ο : B

(3) ειπε : Y, 7, 8, 43, 44, 201, 438, 500, ℓ339 (i)
(4) ειπεν : א, B, C, D, G, K, W, Δ, Ω, 13, 22, 700, 892, 1582

(5) τις : א, B, C, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339 (i) (i), ℓ339 (ii), Majority
(6) τεις : D

(7) θελει : א, B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(8) θελη : 44

(9) απαρνησασθω : א, B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339 (i), Majority
(10) απαρνισασθω : 13

(11) αρατω : א, B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, ℓ339 (i), Majority
(12) αρατο : ℓ339 (ii)
(13) αρας : 1582

(14) ακολουθειτω : א, B, C, D, G, K, Y, Δ, Ω, 7, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(15) ακολουθιτω : W
(16) ακολουθητω : 8, 13

(16) μοι : א, B, C, D, G, K, W, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 500, 700, 892, 1582, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(17) μου : Δ

 

ΡΟ / Β :

G (f27rc2), Ω (f91c2-92c1), 7 (f47v), 13 (f22rc1-2), 22 (f32v), 44 (f47r), 438 (f75r), 500 (f43r-v), 700 (f53v), 892 (f67r), 1582 (f46r)

 

ΡΞΘ :

D (f54v)

 

A Textual Commentary On Matthew 16:24

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.