Matthew 16:24

Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι.

Then Jesus said to his disciples, “If anyone wants to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me.

Matt 16:24 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]60
Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι·

MSS: Y, 7, 10, 12, 43, 201, 438, 490, 500 (f43r-v), 556, 901 (f32r). ℓ339 (f52vc1)

Matt 16:24 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2rc2-3
Τοτε ο ΙC ειπεν τοις μαθηταις αυτου ει τις θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον ϗ αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι

Matt 16:24 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14ac2
τοτε ΙC ειπεν τοις μαθηταις αυτου ει τις θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι

Matt 16:24 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Τοτε ο ΙC ειπεν τοις μαθηταις αυτου· ει τις θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι·

Matt 16:24 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]54v
: Τοτε ο ιης ειπεν· τοις μαθηταις αυτου ει τεις θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μοι·

Matt 16:24 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]27rc2
Τότε ὁ ΙC· εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· ἐῖ τις θέλει ὀπίσω μȢ ἐλθεῖν· ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν· καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι·

MSS: א, C, G, K (f49v-50r), M (f57rc1), S, Ω (f91c2-92c1), 22, 700 (f53v), 892 (f67r), 1701 (f32v)

Matt 16:24 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]60
Τοτε ο ΙC ειπεν τοις μαθηταις αυτου ει τις θελει οπισω μου ελθειν απαρνησασθω εαυτον και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθιτω μοι

Matt 16:24 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]69-70
Τοτε ο ΙC ειπεν τοις μαθηταις αυτου· Ει τις θελει οπισω μου ελθειν Απαρνησασθω εαυτον· και αρατω τον σταυρον αυτου και ακολουθειτω μου.

Matt 16:24 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]45vc1
τότε ὁ ἰς Εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθήτω μοι·

MSS: 4 (f35v), 8

Matt 16:24 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]47r
τότε ὁ  Ἰς  εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλη ὀπίσω μου ἐλθεῖν· ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν στρον αὐτοῦ· καὶ ἀκολουθείτω μοι·

Matt 16:24 [Lectionary ℓ339 (ii) (5th day/8th week) (Egerton MS 2163) (12th century)]52vc1
Εἶπεν ὁ κς τοῖς ἑαὐτοῦ μαθηταῖς· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖ- ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτο τὸν σταυρὸν αὐτου καὶ ἀκολουθείτω μοι·

Matt 16:24 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܢܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܘܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ܂

Matt 16:24 [Vulgate]
tunc Iesus dixit discipulis suis si quis vult post me venire abneget semet ipsum et tollat crucem suam et sequatur me

Critical Apparatus :

(1) ο ιησους : א, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), Majority
(2) OMIT ο : B
(3) OMIT : ο ιησους : 157

(4) ειπε τοις μαθηταις αυτου : Y, 4, 7, 8, 10, 12, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 901. ℓ339 (i)
(5) ειπεν τοις μαθηταις αυτου : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 11, 13, 22, 33, 700, 892, 1582, 1701
(6) τοις μαθηταις αυτου ειπεν : 9

(7) τις : א, B, C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556. 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(8) τεις : D
(9) της : L

(10) θελει : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 500, 556. 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(11) θελη : 44

(12) απαρνησασθω : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556. 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), Majority
(13) απαρνισασθω : 13

(14) αρατω : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 33, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556. 700, 892, 901, 1701, ℓ339 (i), Majority
(15) αρατο : L, ℓ339 (ii)
(16) αρας : 1, 1582

(17) ακολουθειτω : א, B, C, D, E¹, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556. 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(18) ακολουθιτω : W
(19) ακολουθητω : E*, F, L, 4, 8, 9, 13

(20) μοι : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556. 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(21) μου : Δ

 

 

ΡΟ / Β :

E (f53r), F (f23vc2), G (f27rc2), L (f216rc1), M (f57rc1), S (f49vc2), Ω (f91c2-92c1), 4 (f35v), 7 (f47v), 9 (f46v), 10 (f44v), 11 (f82r), 12 (p118-119), 13 (f22rc1-2), 22 (f32v), 44 (f47r), 438 (f75r), 490 (f35r), 500 (f43r-v), 556 (f30v), 700 (f53v), 892 (f67r), 1582 (f46r), 1701 (f32v)

ΡΞΘ :

D (f54v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 16:24

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.