Matthew 16:25

Ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν.

For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it.”

Matt 16:25 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]60
Ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν.

MSS: E (f53r-v), F (f24rc1), G, M (f57rc2), S (f49v-50r), W, Y, Ω¹, 7 (f47v-48r), 8, 10 (f44v), 11 (f82r), 12 (p119), 13 (f22rc2), 43, 44, 201, 490 (f35rc1), 700, 892 (f67r-v), 901 (f32r-v), 1701 (f32v-33r)

Matt 16:25 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2rc3
ος γαρ εαν θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν απολεση> την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευ>ρησει αυτην

Matt 16:25 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]14ac2
Ος γαρ εαν θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν απολεση την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην

Matt 16:25 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
ος γαρ εαν θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην· ος δ αν απολεση την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην·

Matt 16:25 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]54v
ος γαρ αν θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν απολεσει την ψυχην αυτου ενεκεν εμου· ευρησει αυτην

Matt 16:25 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]27r-v
Ὃς γὰρ ἂν θέλη τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σώσαι· ἀπολέσει αὐτὴν· ὃς δ ὰν ἀπολέση· τὴν ψυχήν αὐτοῦ· ἕνεκεν ἐμοῦ· εὑρήσει αὐτήν·

Matt 16:25 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]60-61
Ος γαρ αν θελη την ψυχην αυτου σωσαι απολεσει αυτην ος δ αν απολεσει την ψυχην αυτου ενεκεν εμου ευρησει αυτην

Matt 16:25 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]70
Ος γαρ ανθελη την ψυχην αυτου σωσαι Απολεσει αυτην. Ος δαν απολεσει την ψυχην αυτου ενεκεν εμου. Ευρισει αυτην.

MSS: Δ, 9 (f46v)

Matt 16:25 [Minuscule 22 (Grec 72 / Codex Colbertinus 2467) (12th century)]32v
ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέση αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, οὗτος σῶσει αὐτήν :

Matt 16:25 [Minuscule 438 (Add MS 5111) (12th century)]75r
ὃς τις γὰρ ἂν θέλη τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέση τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν·

Matt 16:25 [Minuscule 500 (Add MS 17982) (13th century)]43v
ὃς γὰρ ἂν θέλη τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι· ἀπολέση αὐτήν· ὃς δ’ ἂν ἀπολέση τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν·

Matt 16:25 [Peshitta]
ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܰܚܶܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܰܘܒ݁ܕ݂ܺܝܗ ܘܡܰܢ ܕ݁ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܢܶܫܟ݁ܚܺܝܗ܂

Matt 16:25 [Vulgate]
qui enim voluerit animam suam salvam facere perdet eam qui autem perdiderit animam suam propter me inveniet eam

Critical Apparatus :

(1) ος : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(2) οστις : 438

(3) αν : D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω¹, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(4) εαν : א, B, C
(5) OMIT αν : Ω*

(6) θελη : א, B, C, D, E, F, G, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(7) θελει : K, 4, 157, ℓ339

(8) απολεσει : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500c, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(9) απολεση : 22, 500*

(10) απολεση : א, B, C, E, F, G, K, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(11) απολεσει : D, L, W, Δ, 33,

(12) ψυχην αυτου (ii) : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(13) εαυτου ψυχην : 556

(14) ευρησει : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, ℓ339, Majority
(15) ευρισει : Δ, 9
(16) ουτος σωσει : 1, 22, 33, 1582

 

 

A Textual Commentary On Matthew 16:25

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.