Matthew 16:27

Μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.

For the Son of Man is about to come in the glory of his Father and his angels, and then he will repay each according to his deeds.

Matt 16:27 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]60
Μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ.

MSS: B, E, G, K, M, S, Y, Ω, 4 (f35v-36r), 7, 8, 9, 11, 12, 13 (f22rc2), 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901 (f32v), 1701 (f33r), ℓ339

Matt 16:27 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2rc3
μελλει γαρ ο ϔϊος του ανου ερχεσθαι εν τη δοξη του πρς αυτου μετα των αγγελων αυτου και τοτε αποδωσει εκαστω κατα ⌈τα εργα την πραξιν αυτου

Matt 16:27 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14ac2
μελλει γαρ ο ϔιος του ανθρωπου ερχεσθαι εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα των αγγελων αυτου και τοτε αποδωσει εκαστω κατα την πραξιν αυτου

Matt 16:27 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Μελλει γαρ ο υς του ανου ερχεσθαι εν τη δοξη του πρς αυτου μετα των αγγελων των αγιων και τοτε αποδωσει εκαστω κατα την πραξιν αυτου·

Matt 16:27 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]54v
Μελλει γαρ ο ϔιος του ανθρωπου ερχεσθαι εν τη δοξη του πατρος αυτου μετα των αγιων αγγελων αυτου και τοτε αποδωσει εκαστω κατα την πραξιν αυτου

Matt 16:27 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]27vc1
μέλΛει γὰρ ὁ υς τοῦ ἀνου ἔρχεσθαι ἐν τῆ δόξη τοῦ πρς αὐτοῦ· μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ· καὶ τοτε ἀποδώσει ἑκάστω· κατὰ τὴν πράξιν αὐτοῦ·

Matt 16:27 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]61
Μελλει γαρ ο υϊος του ανου ερχεσθαι εν τη δοξη του πρς αυτου μετα των αγγελων αυτου· και τοτε αποδωση εκαστω κατα την πραξιν αυτου

Matt 16:27 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]70
Μελλει γαρ υς του ανου  ερχεσθαι εν τη δοξη του πρς αυτου μετα των αγγελων αυτου Και τοτε αποδωσει εκαστω κατα την πραξιν αυτου

Matt 16:27 [Peshitta]
ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܶܦ݂ܪܽܘܥ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ܂

Matt 16:27 [Vulgate]
Filius enim hominis venturus est in gloria Patris sui cum angelis suis et tunc reddet unicuique secundum opus eius

Critical Apparatus :

(1) μελλει : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(2) μελει : L

(3) ο υιος : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(4) OMIT ο : Δ

(5) αγγελων αυτου : א, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority, Vulgate
(6) αγιων αγγελων αυτου : D, Peshitta?
(7) αγγελων των αγιων : C, Peshitta?

(8) αποδωσει : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(9) αποδωση : W

(10) την πραξιν : א¹, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, ℓ339, Majority
(11) τα εργα : א*, F, 1, 10, 22, 1582,

 

 

ΡΟΑ / Ι :

C, E (f53v), F (f24rc2), G (f27vc1), L (f216rc2), S (f50rc1), Ω (f92c1), 4 (f35v-36r), 7 (f48r), 9 (f46v), 10 (f44v), 11 (f82v), 12 (p119), 13 (f22rc2), 44 (f47r), 157 (f66r), 438 (f75v), 490 (f35rc2), 500 (f43v), 556 (f30v), 700 (f53v), 892 (f67v), 1582 (f46r), 1701 (f33r)

ΡΟ :

D (f54v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 16:27

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.