Matthew 17:10

καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν, ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;

And his disciples asked him, saying, “Why then do the scribes say that Elijah must come first?”

Matt 17:10 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]61-62
Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες· Τί οὖν οἱ Γραμματεῖς λέγουσιν, ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον;

MSS: F (f25rc2), G, K (f50v-51r), M (f58rc1-2), S, Y (f31v-32r|64-65), Ω (f93c2-94c1), 4 (f36v), 7, 9, 10, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500 (f44r), 556 (f31r), 901 (f33r), 1701 (f33v)

Matt 17:10 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2rc4-2vc1
Και επηρωτησαν αυτον οι μαθηται λεγοντες τι ουν οι γραμματεις λεγουσιν οτι ηλειαν δει ελθειν πρωτον

Matt 17:10 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14bc1
και επηρωτησαν αυτον οι μαθηται αυτου λεγοντες τι ουν οι γραμματεις λεγουσιν οτι ηλειαν δει ελθειν πρωτον

Matt 17:10 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Και επερωτησαν αυτον οι μαθηται αυτου λεγοντες· τι ουν οι γραμματεις λεγουσιν• οτι ηλιαν δι ελθειν πρωτον·

MSS: C, 13

Matt 17:10 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]56v
Και επηρωτησαν αυτον οι μαθηται αυτου λεγοντες τι ουν οι γραμματεις λεγουσιν οτι ηλειαν δει ελθειν πρωτον

Matt 17:10 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]28vc1
καὶ ἐπηρώΤησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· λέγοντες· τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν· ὅτι Ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτο-.

Matt 17:10 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]62
Και επηρωτησαν αυτον οι μαθηται λεγοντες· τι ουν οι γραμματις λεγουσιν οτι ηλιαν δει ελθειν πρωτον·

Matt 17:10 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]71
Και επηρωτησαν αυτον οι μαθηται αυτου λεγοντες Τι ουν οι γραμματεις λεγουοιν· Οτι ηλειαν δει ερχεται ελθειν πρωτον.

Matt 17:10 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]54v
καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ λέγοντες· τί οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον.

Matt 17:10 [Lectionary ℓ339 (6th day/8th week) (Egerton MS 2163) (12th century)]52vc2
Τῶ καιρῶ ἐκείνω·  ἐπηρώτησαν τὸν ἰν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· τί οἱ γραμματεῖς λέγουσι- ὅτι ἠλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον·

Matt 17:10 [Peshitta]
ܘܫܰܐܠܽܘܗ݈ܝ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕ݁ܶܐܠܺܝܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ܂

Matt 17:10 [Vulgate]
et interrogaverunt eum discipuli dicentes quid ergo scribae dicunt quod Heliam oporteat primum venire

Critical Apparatus :

(1) επηρωτησαν : א, B, C, D, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(2) επηρωτισαν : E
(3) επιρωτησαν : L
(4) OMIT και επηρωτησαν αυτον οι μαθηται αυτου λεγοντες : 11

(5) μαθηται αυτου : B, C, D, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 901, 1701, ℓ339, Majority
(6) OMIT αυτου : א, L, W, 1, 33, 700, 892, 1582

(7) τι ουν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(8) οτι : 33
(9) OMIT ουν : 700, ℓ339

(10) οι γραμματεις λεγουσιν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(11) οι γραμματις λεγουσιν : W
(12) οι γραμματεις λεγουοιν : Δ
(13) λεγουσιν οι γραμματεις : 33

(14) ηλιαν : C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(15) ηλειαν : א, B, D, Δ

(16) δει : א, B1, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(17) δι : B*, C, L, 13

 

 

ΡΟΓ / Ϛ :

D (f56v), L (f217rc1), S (f50vc1-2), 4 (f36v), 9 (f47v), 10 (f45v), 11 (f83v), 12 (p121), 500 (f44r), 892 (f68v), 1582 (f47r), 1701 (f33v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 17:10

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.