Matthew 17:12

λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθεν· καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν· ἀλλ’ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν. οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ’ αὐτῶν.

But I say to you that Elijah has already come, and they did not know him, but have done to him whatever they wanted. Likewise the Son of Man will also suffer by them.

Matt 17:12 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]62
Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθε· καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν· ἀλλ’ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν. οὕτω καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου μέλλει πάσχειν ὑπ’ αὐτῶν.

MSS: Y, 8, 12 (p121), 201

Matt 17:12 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc1
λεγω δε ϋμιν οτι ηλειας ηδη ηλθεν και ουκ επεγνωσαν αυτον αλλ εποιησαν αυτω οσα ηθελησαν ουτως και ο ϋϊος του ανθρωπου μελλει> πασχειν υπ αυτων

Matt 17:12 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14bc1
λεγω δε υμιν οτι ηλειας ηδη ηλθεν και ουκ επεγνωσαν αυτον αλλ εποιησαν εν αυτω οσα ηθελησαν ουτως και ο υιος του ανθρωπου μελλει πασχειν ϋπ αυτων

Matt 17:12 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
λεγω δε υμιν οτι ηλιας ηδη ηλθεν και ουκ επεγνωσαν αυτον αλλα εποιησαν εν αυτω οσα ηθελησαν· ουτως και ο υς του ανου μελλει πασχειν υπ αυτων·

Matt 17:12 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]56v
Λεγω δε ϋμειν οτι ηλειας ηδη ηλθεν και ουκ επεγνωσαν αυτον· αλλα εποιησαν αυτω οσα ηθελησαν

Matt 17:12 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]28vc1-2
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι Ἠλίας ἤδη ἦλθεν καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλ’ ἐποίησαν ἐν αὐτῶ ὅσα ἠθέλησαν· οὕτως καὶ ὁ υς τοῦ ἀνου μέλλει πάσχειν ὑπ αὐτῶν·

Matt 17:12 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]62
λεγω δε ὑμιν οτι ηλιας ηδη ηλθεν και ουκ επεγνωσαν αυτον· αλλα εποιησαν αυτω οσα ηθελησαν ουτως και ο ὑϊος του ανου μελλει πασχειν ῡπ αυτων.

Matt 17:12 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]71
Λεγο δε υμιν· Οτι ηλιας ηδη ηλθεν. Και ουκ επεγνωσαν . Αλλε ποιησαν οσαν θελησαν. Ουτος και ο υς του ανου. Μελλει πασχειν υπ αυτων

Matt 17:13 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]94c1
λέγω δὲ ὑμῖν· ὅτι ἠλίας ἤδη ἦλθεν· καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλα ἐποίησαν ἐν αὐτῶ. ὅσα ἠθέλησαν· οὕτως καὶ ὁ υς τοῦ ἀνου. μέλλει πάσχειν ὑπ αὐτῶ-·

Matt 17:13 [Minuscule 13 (Grec 50) (13th century)]22vc2-23rc1
ἐπέγνοσαν?

Matt 17:12 [Minuscule 43 (MS 8409) (11th century)]40r
λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι ἠλίας ἤδη ἦλθε· καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν· ἀλλ’ ἐποίησαν ἐν αὐτῶ ὅσα ἠθέλησαν. οὕτως καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνου μέλλει πάσχειν ὑπ’ αὐτῶν.

MSS: 43, 438, ℓ339 (f52vc2-53rc1)

Matt 17:12 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]54v
λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ἠλίας ἤδη ἦλθε(?) καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτὸν· ἀλλ’ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν· οὕτω καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνου μέλλει πάσχειν ὑπ’ αὐτῶν·

Matt 17:12 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܗܳܐ ܐܶܠܺܝܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܝܰܕ݂ܥܽܘܗ݈ܝ ܘܰܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܒ݁ܶܗ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܨܒ݂ܰܘ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܕ݁ܢܶܚܰܫ ܡܶܢܗܽܘܢ܂

Matt 17:12 [Vulgate]
dico autem vobis quia Helias iam venit et non cognoverunt eum sed fecerunt in eo quaecumque voluerunt sic et Filius hominis passurus est ab eis

Critical Apparatus :

(1) λεγω : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(2) λεγο : Δ

(3) υμιν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(4) υμειν : D

(5) ηλιας : C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(6) ηλειας : א, B, D
(7) και ηλιας : 9

(8) ηλθε : L, Y, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 901
(9) ηλθεν : B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 9, 13, 22, 33, 700*?, 892, 1582, 1701

(10) ουκ : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13?, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 892, 901c, 1582, 1701, ℓ339
(11) OMIT ουκ : 901*

(12) επεγνωσαν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13?, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(13) εγνωσαν : 7

(14) αυτον : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13?, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(15) εν αυτον : L

(16) αλλ : א, B, E, F, G, L, Y, Δ, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 201, 438, 700, 901, 1582, 1701, ℓ339, Scholz
(17) αλλα : C, D, K, M, S, W, Ω, 7, 33, 44, 157, 490, 500, 556, 892

(18) εν αυτω : B, C, E, K¹, L, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 892, 1582, ℓ339, Majority
(19) εν ατω : K*
(20) OMIT εν : א, D, F, W, 13, 556, 700, 901, 1701
(21) OMIT εν αυτω : Δ

(22) οσα : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13?, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(23) ωσα : F
(24) οσαν : Δ
(25) παντα οσα : 157

(26) ηθελησαν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(27) θελησαν : Δ

(28) ουτω : Y, 1, 8, 12, 201, 700, 892, 1582
(29) ουτως : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Ω, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 438, 490, 500, 556, 901, 1701, ℓ339
(30) ουτος : Δ
(31) OMIT ουτω και ο υιος του ανθρωπου μελλει πασχειν υπ αυτων : D (see Matt 17:13)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 17:12

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.