Matthew 17:14

Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον, προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν

When they came to the crowd, a man came up to him, kneeling before him

Matt 17:14 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]
Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον, προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος, γονυπετῶν αὐτῷ,

MSS; 44, 157, 438 (f77r-v)

Matt 17:14 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc1
και ελθοντω- προς τον οχλον προσηλθεν αυτω ανθρωπος γονυ>πετων αυτον

Matt 17:14 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]ΡϚ
Και ελθοντων προς τον οχλον προσηλθεν αυτω ανθρωπος γονυπετων αυτον

Matt 17:14 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Και ελθοντων αυτων προς τον οχλον· προσηλθεν αυτω ανος γονυπετων αυτον

Matt 17:14 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]56v|98
Και ελθων προς τον οχλον προσηλθεν αυτω ανθρωπος γονυπετων ενπροσθεν αυτου

Matt 17:14 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]28vc2
Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν τῶ ΙΥ ἄνος τις γονυπετῶν ἀυτον

Matt 17:14 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]62
Και ελθοντων αυτων προς τον οχλον προσηλθεν αυτω ανος γονυπετων αυτον

MSS: C, E (f54v-55r), K, S, Y, 8, Δ, Ω, 13, 22, 43, 201, 700, ℓ339

Matt 17:14 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]71
Και ελθοντων αυτων προς τον οχλον προσηλθεν αυτω ανος γονυπετων αυτον

Matt 17:14 [Lectionary ℓ339 (ii) (Κυριακη ι’) (Egerton MS 2163) (12th century)]59vc2
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἄνος τίς προσῆλθεν τῶ ἰῦ γονυπετῶν αὐτὸν

Matt 17:14 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܩܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܘܰܒ݂ܪܶܟ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܰܘܗ݈ܝ܂

Matt 17:14 [Vulgate]
et cum venisset ad turbam accessit ad eum homo genibus provolutus ante eum

Critical Apparatus :

(1) ελθοντων : א, B, C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 892, 1582, ℓ339 (i), Majority
(2) ελθων : D

(3) αυτων : C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 892, 1582c, ℓ339 (i), Majority
(4) OMIT αυτων : א, B, D, 1, 1582*

(5) αυτω : א, B, C, D, E, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 892, 1582, ℓ339 (i), Majority
(6) τω ιησου : G, ℓ339 (ii)

(7) ανθρωπος : א, B, C, D, E, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 892, 1582, ℓ339 (i)
(8) ADD τις : 7, ℓ339 (ii)

(9) αυτω : 44, 157, 438
(10) αυτων : M
(11) αυτον : א, B, C, E, G, K, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 201, 700, 892, 1582, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority, Scholz
(12) ενπροσθεν αυτου : D

 

ΛΕ : Περὶ τοῦ σεληνιαζομένου

ΡΟΔ / Β :

C, D (f56v|98), E (f54v-55r), M (f58rc2), S (f50vc2), 157 (f67v), 892 (f69r)

 

ΡΟΔ / Ϛ :

G (f28vc2)

 

A Textual Commentary On Matthew 17:14

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.