Matthew 17:14

Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον, προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν αὐτὸν

When they came to the crowd, a man came up to him, kneeling before him

Matt 17:14 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]
Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον, προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος, γονυπετῶν αὐτῷ,

MSS; 44, 157, 438 (f77r-v),

Matt 17:14 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc1
και ελθοντω- προς τον οχλον προσηλθεν αυτω ανθρωπος γονυ>πετων αυτον

Matt 17:14 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]ΡϚ
Και ελθοντων προς τον οχλον προσηλθεν αυτω ανθρωπος γονυπετων αυτον

Matt 17:14 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Και ελθοντων αυτων προς τον οχλον· προσηλθεν αυτω ανος γονυπετων αυτον

Matt 17:14 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]56v|98
Και ελθων προς τον οχλον προσηλθεν αυτω ανθρωπος γονυπετων ενπροσθεν αυτου

Matt 17:14 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]28vc2
Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν τῶ ΙΥ ἄνος τις γονυπετῶν ἀυτον

Matt 17:14 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]62
Και ελθοντων αυτων προς τον οχλον προσηλθεν αυτω ανος γονυπετων αυτον

MSS: C, E (f54v-55r), K, L (f217rc2), S, Y, 8, Δ, Ω, 13, 22, 43, 201, 490, 700, ℓ339

Matt 17:14 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]71
Και ελθοντων αυτων προς τον οχλον προσηλθεν αυτω ανος γονυπετων αυτον

Matt 17:14 [Lectionary ℓ339 (ii) (Egerton MS 2163) (12th century)]59vc2
(Κυριακη Ι)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἄνος τίς προσῆλθεν τῶ ἰῦ γονυπετῶν αὐτὸν

Matt 17:14 [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]83rc1
(Κυριακη Ι)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω ἄνος τίς προσῆλθεν τῶ ιυ γονυπετῶν αὐτὸν

Matt 17:14 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܩܪܶܒ݂ ܠܶܗ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܘܰܒ݂ܪܶܟ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܰܘܗ݈ܝ܂

Matt 17:14 [Vulgate]
et cum venisset ad turbam accessit ad eum homo genibus provolutus ante eum

Critical Apparatus :

(1) ελθοντων : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(2) ελθων : D

(3) αυτων : C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 700, 892, 901, 1582c, 1701, ℓ339, Majority
(4) OMIT αυτων : א, B, D, 1, 556, 1582*

(5) προσηλθεν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, ℓ339, Majority
(6) προσηλθε : 10, 1701

(7) αυτω : א, B, C, D, E, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, ℓ339, Majority
(8) τω ιησου : G, 10, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086
(9) τω ιησου αυτω : F

(10) ανθρωπος : א, B, C, D, E, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 8, 11, 12*, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339
(11) ADD τις : F, 4, 7, 9, 10, 12c, ℓ339 (ii), ℓ1086

(12) αυτω : 44, 157, 438, 500c?
(13) αυτων : M
(14) αυτον : א, B, C, E, F, G, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 201, 490, 500*?, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Scholz
(15) αυτο : 500*?
(16) ενπροσθεν αυτου : D

 

 

ΛΕ : Περὶ τοῦ σεληνιαζομένου

F, 10, 11, 12, 1701

ΡΟΔ / Β :

C, D (f56v|98), E (f54v-55r), F (f25vc1), L (f217rc2), M (f58rc2), S (f50vc2), 4 (f36v), 9 (f47v), 10 (f45v), 11 (f84r), 12 (p121), 157 (f67v), 490 (f36rc1), 500 (f44v), 892 (f69r), 1701 (f34r), ℓ1086 (f83rc1)

ΡΟΔ / Ϛ :

G (f28vc2), 556 (f31v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 17:14

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.