Matthew 17:15

καὶ λέγων· κύριε , ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται, καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ.

Matt 17:15 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]62
Καὶ λέγων· Κύριε , ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται, καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ.

MSS: K, Y, 7, 8 (f46vc1-2), 13, 43 (f40r-v), 44, 201, 438, 700

Matt 17:15 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc1
και λεγων ελεησον μου τον υϊον οτι σεληνιαζεται και κακως εχει πολλακις γαρ πιπτει εις το πυρ ϗ πολλακις εις το ϋδωρ

Matt 17:15 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
και λεγων κε ελεησον μου τον υιον μου οτι σεληνιαζεται και κακως εχει πολλακις γαρ πειπτει εις το πυρ και πολλακις εις το υδωρ

Matt 17:15 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και λεγων κε ελησον μου τον υιον οτι σεληνιαζετε και κακως πασχει πολλακις γαρ πιπτει εις το πυρ και πολλακις εις το υδωρ·

Matt 17:15 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]56v
και λεγων κε ελεησον μου τον ϋιον οτι σεληνιαζεται και κακως πασχει πολλακις γαρ πιπτει εις το πυρ· και ενιοτε εις το ϋδωρ

Matt 17:15 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]28vc2
καὶ λέγων κε ἐλέησόν μου τὸν υν ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εις τὸ ὕδωρ

Matt 17:15 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]62
και λεγων    κε ελεησον μου τον ὑϊον οτι σεληνιαζεται και κακως πασχει πολλακις γαρ πιπτει εις το πυρ και εις το ὑδωρ

* In W, και λεγων is joined to Matt 17:14 as in some printed editions.

Matt 17:15 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]71
και λεγων·  κε ελεησον μου τον υιον Οτι σεληνιαζεται· και κακως πασχει. Πολλακις γαρ πιπτει εις τον πυρ· Και πολλακεις εις το υδωρ.

Matt 17:15 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]94c2
καὶ λέγων· κε, ἐλέησόν μου τὸν υν, ὅτι σελενιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ· καὶ πολλάκις εις τὸ ὕδωρ

Matt 17:15 [Peshitta]
ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܒ݁ܶܪܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܒ݁ܰܪ ܐܶܓ݁ܳܪܳܐ ܘܒ݂ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ ܟ݁ܡܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܢܳܦ݂ܶܠ ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܒ݁ܡܰܝܳܐ܂

Matt 17:15 [Vulgate]
dicens Domine miserere filii mei quia lunaticus est et male patitur nam saepe cadit in ignem et crebro in aquam

Critical Apparatus :

(1) κυριε : B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, Majority, Peshitta, Vulgate
(2) OMIT κυριε : א

(3) υιον : א, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, Majority
(4) ADD μου : B

(5) σεληνιαζεται : א, B, D, G, K, W, Y, Δ, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700
(6) σεληνιαζετε : C
(7) σελενιαζεται : Ω

(8) πασχει : C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, Majority
(9) εχει : א, B

(10) πιπτει : א, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, Majority
(11) πειπτει : B

(12) πολλακις : א, B, C, G, K, Y, Ω, 7, 8, 13, 43, 44, 201, 438, 700, Majority, Vulgate
(13) πολλακεις : Δ
(14) ενιοτε : D, 22
(15) OMIT πολλακις : W

 

 

A Textual Commentary On Matthew 17:15

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.