Matthew 17:15

καὶ λέγων· κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται, καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ.

and saying, “Lord, have mercy on my son, for he is epileptic and suffers terribly; for he often falls into the fire, and often into the water.”

Matt 17:15 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]62
Καὶ λέγων· Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, ὅτι σεληνιάζεται, καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ.

MSS: E (f55r), F (f25vc2), K, M, S (f51rc1), Y, 4 (f36v), 7, 8 (f46vc1-2), 9 (f48r), 10 (f45v), 11 (f84r-v), 12 (p121), 13, 43 (f40r-v), 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 892 (f69r), 901 (f33r), 1701 (f34r)

Matt 17:15 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc1
και λεγων ελεησον μου τον υϊον οτι σεληνιαζεται και κακως εχει πολλακις γαρ πιπτει εις το πυρ ϗ πολλακις εις το ϋδωρ

Matt 17:15 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]
και λεγων κε ελεησον μου τον υιον μου οτι σεληνιαζεται και κακως εχει πολλακις γαρ πειπτει εις το πυρ και πολλακις εις το υδωρ

Matt 17:15 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και λεγων κε ελησον μου τον υιον οτι σεληνιαζετε και κακως πασχει πολλακις γαρ πιπτει εις το πυρ και πολλακις εις το υδωρ·

Matt 17:15 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]56v
και λεγων κε ελεησον μου τον ϋιον οτι σεληνιαζεται και κακως πασχει πολλακις γαρ πιπτει εις το πυρ· και ενιοτε εις το ϋδωρ

Matt 17:15 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]28vc2
καὶ λέγων κε ἐλέησόν μου τὸν υν ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ καὶ πολλάκις εις τὸ ὕδωρ

Matt 17:15 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]62
και λεγων    κε ελεησον μου τον ὑϊον οτι σεληνιαζεται και κακως πασχει πολλακις γαρ πιπτει εις το πυρ και εις το ὑδωρ

* In W, και λεγων is joined to Matt 17:14 as in some printed editions.

Matt 17:15 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]71
και λεγων·  κε ελεησον μου τον υιον Οτι σεληνιαζεται· και κακως πασχει. Πολλακις γαρ πιπτει εις τον πυρ· Και πολλακεις εις το υδωρ.

Matt 17:15 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]94c2
καὶ λέγων· κε, ἐλέησόν μου τὸν υν, ὅτι σελενιάζεται καὶ κακῶς πάσχει· πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ πῦρ· καὶ πολλάκις εις τὸ ὕδωρ

Matt 17:15 [Peshitta]
ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܒ݁ܶܪܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܒ݁ܰܪ ܐܶܓ݁ܳܪܳܐ ܘܒ݂ܺܝܫܳܐܝܺܬ݂ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ ܟ݁ܡܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܒ݁ܢܽܘܪܳܐ ܢܳܦ݂ܶܠ ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܒ݁ܡܰܝܳܐ܂

Matt 17:15 [Vulgate]
dicens Domine miserere filii mei quia lunaticus est et male patitur nam saepe cadit in ignem et crebro in aquam

Critical Apparatus :

(1) κυριε : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Peshitta, Vulgate
(2) OMIT κυριε : א

(3) υιον : א, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(4) ADD μου : B

(5) σεληνιαζεται : א, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500c, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701
(6) σεληνιαζετε : C, L, 500*?
(7) σελινιαζετε : ℓ339
(8) σελενιαζεται : Ω
(9) σελινιαζεται : ℓ339c (ii), ℓ1086,

(10) πασχει : C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(11) εχει : א, B, L

(12) πιπτει : א, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(13) πειπτει : B

(14) πολλακις : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Vulgate
(15) πολλακεις : Δ
(16) ενιοτε : D, 1, 22, 1582
(17) OMIT πολλακις : W

 

 

MSS:

(i) ℓ339 (f53rc1) : και λεγον

 

 

A Textual Commentary On Matthew 17:15

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.