Matthew 17:16

καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου· καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι.

And I brought him to your disciples, and they could not heal him.

Matt 17:16 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]62
Καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι.

MSS: E, M (f58vc1), S, Y (f32r-v|65-66), Ω, 1, 7, 8, 22 (f34r), 33, 43, 44, 157, 201 (f45vc1), 438, 700 (f54v-55r), 1582 (f47r), ℓ339 (i)

Matt 17:16 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc1
και προσηνεγκα αυτον τοις μαθηταις σου και ουκʹ ηδυνηθησαν αυτον θεραπευσαι

Matt 17:16 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14bc1
και προσηνεγκα αυτον τοις μαθηταις σου και ουκ ηδυνασθησαν αυτον θεραπευσαι

Matt 17:16 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και προσηνεγκα αυτον τοις μαθηταις σου και ουκ ηδυνηθησαν αυτον θεραπευσαι·

Matt 17:16 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]56v
Και προσηνεγκα αυτον τοις μαθηταις σου και ουκ ηδυνηθησαν· θεραπευσαι αυτον

Matt 17:16 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]28v-29r
καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς μαθηταῖς σου· καὶ οὐκ ηδυνήθησαν αυτον θεραπεῦσαι

Matt 17:16 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]63
Και προσηνεγκα αυτον τοις μαθηταις σου και ουκ ηδυνηθησαν αυτον θεραπευσαι

Matt 17:16 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]71
Και προσηνεγικα αυτον τοις μαθηταις σου. Και ουκ ηδυνηθησαν αυτον θεραπευσαι.

Matt 17:16 [Peshitta]
ܘܩܰܪܶܒ݂ܬ݂ܶܗ ܠܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܝܟ݁ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܘ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘܬ݂ܶܗ܂

Matt 17:16 [Vulgate]
et obtuli eum discipulis tuis et non potuerunt curare eum

Critical Apparatus :

(1) προσηνεγκα : א, B, C, D, E, G, K, M, S, W, Y, Ω, 1, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 892, 1582, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(2) προσηνεγκαν : 13
(3) προσηνεγικα : Δ

(4) ηδυνηθησαν : א, C, D, E, G, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 1582, ℓ339 (i), Majority
(5) ηδυνηθεισαν : ℓ339 (ii)
(6) ηδυνασθησαν : B
(7) εδυνηθησαν : K, 892

(8) αυτον θεραπευσαι : א, B, C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 892, 1582, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(9) θεραπευσαι αυτον : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 17:16

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.