Matthew 17:18

Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον· καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

And Jesus rebuked him, and the demon came out of him. And the child was healed from that hour.

Matt 17:18 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]62
Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον· καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς, ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

MSS: C, E (f55r), F (f26rc1), G, K, L (f217vc1), M, S, W, Y, Δ, Ω (94c2-95c1), 1, 4 (f36v-37r), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (f23rc1-2), 22, 33, 43, 44, 157 (f67v-68r), 438 (f77v-78r), 490, 556, 700, 892 (f69r-v), 901 (f33r), 1582 (f47v), 1701 (f34r-v), ℓ339 (ii) (f60rc1)

Matt 17:18 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc1
και επετιμησεν αυτω ο ΙC και εξηλθεν απ αυτου το δαιμονιον και εθεραπευθη απο της ωρας εκεινης

Matt 17:18 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14bc1-2
Και επετειμησεν αυτω ο ΙC και εξηλθεν απ αυτου το δαιμονιον και εθεραπευθη ο παις απο της ωρας εκεινης

Matt 17:18 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Και επετιμησεν αυτω ο ΙC· και εξηλθεν απ αυτου το δαιμονιον· και εθεραπευθη ο παις απο της ωρας εκεινης·

Matt 17:18 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]56v
και επετειμησεν αυτω ο ιης και εξηλθεν απ αυτου το δαιμονιον και εθεραπευθη ο παις· απο της ωρας εκεινης

Matt 17:18 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]29rc1
καὶ ἐπετίμησεν αὐτῶ ὁ ΙC καὶ ἐξῆλθεν ἀπ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον· καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπο τῆς ὥρας ἐκείνης·

Matt 17:18 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]63
Και επετιμησεν αυτω ο ΙC και εξηλθεν απ αυτου το δαιμονιον και εθεραπευθη ο παις απο της ωρας εκεινης·

Matt 17:18 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]71-72
και επετιμησεν αυτω ο ΙC και εξηλθεν απαυτου το δαιμονιον Και εθεραπευθη ο παις απο της ωρας εκεινης.

Matt 17:18 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]45vc1
ϗ ἐπετίμησεν αὐτῶ ὁ ἰς · καὶ ἐξῆλθεν ἀπ’ αὐτȣ τὸ δαιμόνϊον· ϗ ἰἀθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.

Matt 17:18 [Peshitta]
ܘܰܟ݂ܐܳܐ ܒ݁ܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܡܶܢܶܗ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܐܣܺܝ ܛܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ܂

Matt 17:18 [Vulgate]
et increpavit ei Iesus et exiit ab eo daemonium et curatus est puer ex illa hora

Critical Apparatus :

(1) επετιμησεν : א, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), Majority
(2) επετειμησεν : B, D
(3) επετημησεν : ℓ339, ℓ1086,

(4) εθεραπευθη : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(5) ιαθη : 201

(6) ο παις : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Peshitta, Vulgate
(7) OMIT ο παις : 500, א

 

 

A Textual Commentary On Matthew 17:18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.