Matthew 17:19

Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ’ ἰδίαν, εἶπον· διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;

Then the disciples came to Jesus privately, they said, “Why could we not cast it out?”

Matt 17:19 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]62-63
Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ’ ἰδίαν, εἶπον· Διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;

MSS: C, G, Y, 7, 8, 13 (f23rc2), 22, 43, 44, 201, 438, 700

Matt 17:19 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc2
Τοτε προσελθον>τες οι μαθηται τω ΙΥ κατ ϊδιαν ειπαν δια τι ημεις ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο·

Matt 17:19 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14b c2
Τοτε προσελθοντες οι μαθηται τω ΙΥ καθ ιδιαν ειπον δια τι ημεις ουκ εηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο

Matt 17:19 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]ΡΟΕ
τοτε προσελθοντες οι μαθηται τω ΙΥ κατ ιδιαν ειπον δια τι ημεις ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο·

Matt 17:19 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]56v|ΡΟΕ:
Τοτε προσελθοντες οι μαθηται τω ιηυ καθ ιδιαν ειπον δια τι ημεις ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο

Matt 17:19 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]29rc1-2
τότε Προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῶ ΙΥ κατ’ ιδίαν εἶπον· δια τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό·

Matt 17:19 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]51v

Matt 17:19 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]63
Τοτε προσελθοντες οι μαθηται τω ΙΥ κατ· ιδιαν ειπον δια τι ημεις ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο.

Matt 17:19 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]72
Τοτε προσελθοντες οι μαθηται τω ΙΥ κατιδιαν ειπον· Διατι ημεις: ουκ: ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο.

Matt 17:19 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]95c1
τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῶ ΙΥ κατ ιδίαν εἶπον· δια τι ἡμεῖς, οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτῶ·

Matt 17:19 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܪܶܒ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܚܢܰܢ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܢ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘܬ݂ܶܗ܂

Matt 17:19 [Vulgate]
tunc accesserunt discipuli ad Iesum secreto et dixerunt quare nos non potuimus eicere illum

Critical Apparatus :

(1) κατ : א, C, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, Majority
(2) καθ : B, D

(3) ειπον : B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, Majority
(4) ειπαν : א

(5) ηδυνηθημεν : א, B1, C, D, G, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, Majority
(6) εδυνηθημεν : B*, K

(7) αυτο : א, B, C, D, G, K, W, Y, Δ, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, Majority
(8) αυτω : Ω

 

ΡΟΕ | Ε  :

7 (f48v)

 

A Textual Commentary On Matthew 17:19

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.