Matthew 17:19

Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ’ ἰδίαν, εἶπον· διὰ τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;

Then the disciples came to Jesus privately, they said, “Why could we not cast it out?”

Matt 17:19 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]62-63
Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ’ ἰδίαν, εἶπον· Διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό;

MSS: C, E (f55r), F (f26rc1-2), G, M (f58vc1-2), S, Y, 1, 4 (f37r), 7, 8, 10, 11, 13 (f23rc2), 22, 33, 43, 44, 157 (f68r), 201, 438, 490, 500, 556, 700, 901 (f33r), 1582, 1701, ℓ1086 (f83vc1)

Matt 17:19 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc2
Τοτε προσελθον>τες οι μαθηται τω ΙΥ κατ ϊδιαν ειπαν δια τι ημεις ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο·

Matt 17:19 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14bc2
Τοτε προσελθοντες οι μαθηται τω ΙΥ καθ ιδιαν ειπον δια τι ημεις ουκ εηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο

Matt 17:19 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
τοτε προσελθοντες οι μαθηται τω ΙΥ κατ ιδιαν ειπον δια τι ημεις ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο·

Matt 17:19 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]56v
: Τοτε προσελθοντες οι μαθηται τω ιηυ καθ ιδιαν ειπον δια τι ημεις ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο

Matt 17:19 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]29rc1-2
τότε Προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῶ ΙΥ κατ’ ιδίαν εἶπον· δια τί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό·

Matt 17:19 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]63
Τοτε προσελθοντες οι μαθηται τω ΙΥ κατ· ιδιαν ειπον δια τι ημεις ουκ ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο.

Matt 17:19 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]72
Τοτε προσελθοντες οι μαθηται τω ΙΥ κατιδιαν ειπον· Διατι ημεις: ουκ: ηδυνηθημεν εκβαλειν αυτο.

Matt 17:19 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]95c1
τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῶ ΙΥ κατ ιδίαν εἶπον· δια τι ἡμεῖς, οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτῶ·

Matt 17:19 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܪܶܒ݂ܘ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܚܢܰܢ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܢ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘܬ݂ܶܗ܂

Matt 17:19 [Vulgate]
tunc accesserunt discipuli ad Iesum secreto et dixerunt quare nos non potuimus eicere illum

Critical Apparatus :

(1) κατ : א, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(2) καθ : B, D

(3) ειπον : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 10, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(4) ειπαν : א
(5) ADD αυτω : 9

(6) ηδυνηθημεν : א, B¹, C, D, E, F, G, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(7) εδυνηθημεν : B*, K, 12, 892

(8) αυτο : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339? (ii), ℓ1086, Majority
(9) αυτω : L, Ω, ℓ339*? (ii)

 

 

ΡΟΕ / Ε :

C, D (f56v), F (f26rc1), L (f217vc1), M (f58vc1-2), 4 (f37r), 7 (f48v), 9 (f48r), 10 (f46r), 11 (f84v), 12 (p122), 157 (f68r), 490 (f36rc2), 500 (f44v-45r), 556 (f31v), 892 (f69v), 1582 (f47v), 1701 (f34v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 17:19

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.