Matthew 17:20

ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ· μετάβηθι ἔντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

Then Jesus said to them, “Because of your unbelief. For Amen I say to you, if you have faith as a grain of mustard, you will say to this mountain, ‘Move from here to there,’ and it will move, and nothing will be impossible to you.”

Matt 17:20 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]63
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ· Μετάβηθι ἔντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

MSS: K, M, S, Y (f32v-33r|66-67), Ω, 7 (f48v-49r), 8 (f46vc2-47rc1), 43, 44 (f48v-49r), 157, 201, 438, 556 (f31v-32r)

Matt 17:20 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc2
ο δε λε>γει αυτοις δια τη- ολιγοπιστιαν ϋμω- αμην γαρ λεγω ϋμιν εαν εχητε πιστιν ως κοκκον σιναπεως ερειτε τω ορει τουτω μεταβα ενθεν εκει και μεταβησεται και ουδεν αδυνατησει ϋμιν·

Matt 17:20 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14bc2
ο δε λεγει αυτοις δια την ολιγοπιστιαν ϋμων αμην γαρ λεγω ϋμιν εαν εχητε πιστιν ως κοκκον σιναπεως ερειτε τω ορει τουτω μεταβα ενθεν εκει και μεταβησεται και ουδεν αδυνατησει υμιν

Matt 17:20 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]32
ο δε ΙC ειπεν αυτοις δια την απιστιαν υμων· αμην γαρ λεγω υμιν οτι εαν εχητε πιστιν ως κοκκο- σιναπεως εριτε τω ορει τουτω μεταβηθι εντευθεν εκει και μεταβησεται και ουδεν αδυνατησει υμιν·

Matt 17:20 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]56v-57v (100)
Ο δε λεγει αυτοις δια την απιστειαν ϋμων αμην γαρ λεγω ϋμειν εαν εχητε πιστιν ως κοκκοςν σιναπεως· ερειτε τω ορει τουτω μεταβηθει ενθεν εκει· και μεταβησεται και ουδεν αδυνατησει ϋμειν

Matt 17:20 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]29rc2
Ὁ δὲ ΙC εἶπεν αὐτοῖς· δια τὴν ἀπιστείαν ὑμῶν· Ἀμὴν γαρ λέγω ὑμῖν ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως ἐρεῖτε τῶ ὄρει τούτω μετάβηθι ἔντεῦθεν ἐκεῖ καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν

Matt 17:20 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]63
Ο δε ΙC ειπεν αυτοις δια την απιστιαν ὑμων αμην γαρ λεγω ὑμιν εαν εχηται πιστιν ως κοκκον σιναπεως ερειται τω ορι τουτω μεταβηθει εντευθεν εκει και μεταβησεται και ουδεν αδυνατησει ὑμιν.

Matt 17:20 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]72
Ο δε ΙC ειπεν αυτοις δια την απιστιαν υμων αμην γαρ λεγω υμιν. Εαν εχητε πιστιν ως κοκον σιναπεως. Ερειτε τω ορει τουτω. Μεταβηθει εντευθεν εκει· και μεταβησεται· και ουδεν αδυνατησαι υμιν

Matt 17:20 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)55r
ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς· διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν· ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτο· μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν·

Matt 17:20 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܪܶܕ݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܚܰܪܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܡܪܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܫܰܢܳܐ ܡܶܟ݁ܳܐ ܘܰܢܫܰܢܶܐ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܢܶܚܣܰܢܟ݂ܽܘܢ܂

Matt 17:20 [Vulgate]
dicit illis propter incredulitatem vestram amen quippe dico vobis si habueritis fidem sicut granum sinapis dicetis monti huic transi hinc et transibit et nihil inpossibile erit vobis

Critical Apparatus :

(1) ιησους : C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 556, 1582, ℓ339, Majority, Peshitta
(2) OMIT ιησους : א, B, D, 33, 700, 892, Vulgate

(3) ειπεν : C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 556, ℓ339, Majority
(4) λεγει : א, B, D, 1, 13, 33, 700, 892, 1582

(5) απιστιαν : C, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 43, 44, 157, 201, 438, 556, ℓ339, Majority
(6) απιστειαν : D, E, G
(7) ολιγοπιστιαν : א, B, 1, 13, 22, 700, 892, 1582
(8) ολιγοπιστειαν : 33

(9) υμιν (i) : א, B, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 556, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(10) υμειν : D
(11) ADD οτι : C

(12) εχητε : א, B, C, D, E, G, K, M, S, Y, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 556, 700, 892, 1582, Majority
(13) εχειτε : 4, ℓ339
(14) εχηται : W

(15) κοκκον : א, B, C, D¹, E, G, K, M, S, W, Y, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 556, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(16) κοκον : Δ, 4
(17) κοκκος : D*

(18) ερειτε : א, B, D, E, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 556, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(19) εριτε : C
(20) ερειται : W

(21) τω : א, B, C, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 556, 700, 892, 1582, Majority
(22) το : ℓ339

(23) ορει : א, B, C, D, E, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 556, 700, 892, 1582, Majority
(24) ορι : W

(25) τουτω : א, B, C, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 556, 892, 1582, Majority
(26) τουτο : 700, ℓ339

(27) μεταβηθι : C, E, G, K, M, S, Y, Ω, 4, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 556, 892, ℓ339, Majority
(28) μεταβηθει : D, W, Δ
(29) μεταβα : א, B, 1, 13, 700, 1582

(30) εντευθεν : C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 556, 892, ℓ339, Majority
(31) ενθεν : א, B, D, 1, 700, 1582

(32) εκει : א, B, C, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 556, 700, 1582, ℓ339
(33) OMIT εκει : 33, 892

(34) υμιν (ii) : א, B, C, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 556, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(35) υμειν : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 17:20

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.