Matthew 17:21

Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.

Matt 17:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]63
Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.

MSS: 201

Matt 17:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc2
OMITTED ÷

* ÷ τουτο δε το γενος ουκ εκβαλλεται ει μη εν προσευχη ϗ νηστεια

Matt 17:21 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14bc2
OMITTED

Matt 17:21 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Τουτο δε το γενος ουκ εκπορευεται ει μη εν προσευχη και νηστεια·

Matt 17:21 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]57v
Τουτο δε το γενος ουκ εκπορευεται ει μη εν προσευχη και νηστεια

Matt 17:21 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]29rc2
τοῦτο δὲ το γενος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῆ καὶ νηστεία·

Matt 17:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]63
Τουτο δε το γενος ουκ εκπορευεται ει μη εν προσευχη και νηστια.

Matt 17:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]72
Τουτο δε το γενος ουκ εκπορευεται ειμη εν προσευχη και νηστεια .

Matt 17:21 [Peshitta]
ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܓ݁ܶܢܣܳܐ ܠܳܐ ܢܳܦ݂ܶܩ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܨܰܘܡܳܐ ܘܒ݂ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ܂

Matt 17:21 [Vulgate]
hoc autem genus non eicitur nisi per orationem et ieiunium

 

Critical Apparatus :

(1) νηστεια : א1, C, D, G, Δ, 201, Majority Text

(2) νηστια : W

(3) Mt 17:21 : C, D, G, W, Δ, Majority Text

(4) Omit Mt 17:21 : א, B

 

A Textual Commentary On Matthew 17:21

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.