Matthew 17:21

Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.

But this kind does not go out except by prayer and fasting.

Matt 17:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]63
Τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ.

MSS: C, D, E (f55v), F (f26rc2), G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (f23rc2), 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500 (f45r), 556, 700, 892mg?, 901 (f33r), 1582, 1701 (f34v), ℓ1086 (f83vc2)

Matt 17:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc2
OMITTED ÷

* ÷ τουτο δε το γενος ουκ εκβαλλεται ει μη εν προσευχη ϗ νηστεια

Matt 17:21 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14bc2
OMITTED

Matt 17:21 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Τουτο δε το γενος ουκ εκπορευεται ει μη εν προσευχη και νηστεια·

Matt 17:21 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]57v
Τουτο δε το γενος ουκ εκπορευεται ει μη εν προσευχη και νηστεια

Matt 17:21 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]29rc2
τοῦτο δὲ το γενος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ ἐν προσευχῆ καὶ νηστεία·

Matt 17:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]63
Τουτο δε το γενος ουκ εκπορευεται ει μη εν προσευχη και νηστια.

Matt 17:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]72
Τουτο δε το γενος ουκ εκπορευεται ειμη εν προσευχη και νηστεια

Matt 17:21 [Peshitta]
ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܓ݁ܶܢܣܳܐ ܠܳܐ ܢܳܦ݂ܶܩ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܨܰܘܡܳܐ ܘܒ݂ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ܂

Matt 17:21 [Vulgate]
hoc autem genus non eicitur nisi per orationem et ieiunium

Critical Apparatus :

(1) Matthew 17:21 : אmg, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892mg, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(2) OMIT Matthew 17:21 : א*, B, 33, 892*

(3) ει μη : אmg, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892mg, 901, 1582, 1701, ℓ1086,
(4) ει μι : L, 4, ℓ339 (ii)

(5) νηστεια : אmg, C, D, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892mg?, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(6) νιστεια : L
(7) νηστια : W

 

 

A Textual Commentary On Matthew 17:21

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.