Matthew 17:23

καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. Καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.

And they will kill him, and on the third day he will be raised up. And they were exceeding sorrowful.

Matt 17:23 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]63
Καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται. Καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα.

MSS: א, C, E, F (f26vc1), G, L (f217vc2), M (f59rc1), S (f51r-v), W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22 (f34r-v), 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490 (f36rc2), 500, 556, 700, 901 (f33v), 1582 (f47v-48r), 1701 (f34v), ℓ339 (ii), ℓ1086 (f84rc1)

Matt 17:23 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc2
Και αποκτενουσιν αυτον και τη τριτη ημερα εγερθησεται και ελυπηθησαν σφοδρα

Ma:tt 17:23 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14bc2
και αποκτενουσιν αυτον και τη τριτη ημερα αναστησεται και ελυπηθησαν σφοδρα .

Matt 17:23 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και αποκτενουσιν αυτον και τη τριτη ημερα εγερθησεται και ελυπηθησαν σφοδρα·

Matt 17:23 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]57v
Και αποκτεινουσιν αυτον και μετα τρεις ημερας εγερθησεται και ελυπηθησαν σφοδρα

Matt 17:23 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]29vc1
καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν καὶ τῆ τρίτη ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται· καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα·

Matt 17:23 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]63
και αποκτενουσιν αυτον και τη τριτη ημερα εγερθησεται· και ελυπηθησαν σφοδρα.

Matt 17:23 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]72
και αποκτενουσιν αυτον Και τη τριτη ημερα εγερθησεται και ελυπηθησαν σφοδρα

Matt 17:23 [Peshitta]
ܘܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܢܩܽܘܡ ܘܟ݂ܶܪܝܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒ݂܂

Matt 17:23 [Vulgate]
et occident eum et tertio die resurget et contristati sunt vehementer

Critical Apparatus :

(1) αποκτενουσιν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(2) αποκτεινουσιν : D

(3) τη τριτη ημερα : א, B¹, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(4) τη τρι ημερα : B*
(5) μετα τρεις ημερας : D

(6) εγερθησεται : א, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(7) αναστησεται : B, 13, 892

(8) και ελυπηθησαν σφοδρα : א, B, C, D, E, F, G, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(9) OMIT και ελυπηθησαν σφοδρα : K

 

 

MSS:

(i) Ends at ἐγερθήσεται :  ℓ339 (ii), ℓ1086,

 

 

A Textual Commentary On Matthew 17:23

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.