Matthew 17:24

Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καπερναούμ, προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ, καὶ εἶπον· ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα;

When they came to Capernaum, those who collected the two-drachma came up to Peter, and said, “Does your teacher not pay the two-drachma?”

Matt 17:24 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]63
Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καπερναούμ, προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ, καὶ εἶπον· Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα;

MSS: C, K, M, S, Y, 7, 8 (f47rc1-2), 12, 22 (f34v), 43, 201 (f46rc1), 438, 490, 500, 556, 892 (f69v-70r), 901 (f33v), 1582 (f48r)

Matt 17:24 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc2
Ελθοντων δε αυτων εις καφαρναουμ προσηλθον οι τα διδραχμα λαμβανοντες τω πετρω και ειποαν ο> διδασκαλος υμων ου τελει τα διδραχμα

Matt 17:24 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14bc2|ΡΗ
Ελθοντων δε αυτων εις καφαρναουμ προσηλθον οι τα διδραχμα λαμβανοντες τω πετρω και ειπαν ο διδασκαλος ϋμων ου τελει τα διδραχμα

Matt 17:24 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Ελθοντων δε αυτων εις καπερναουμ προσηλθον οι τα διδραχμα λαμβανοντες τω πετρω· και ειπον ο διδασκαλος υμων ου τελει τα διδραχμα·

Matt 17:24 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]57v
: Και ελθοντων αυτων εις καφαρναουμ προσηλθον· οι τα διδραγμα τα λαμβανοντες και ειπαν τω πετρω· ο διδασκαλος ϋμων ου τελει δειδραγμα·

Matt 17:24 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]29vc1
Ελθόντων δε αὐτῶν εἰς καπερναούμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραγμα λαμβάνοντες τῶ πέτρω· καὶ εἶπον ὁ διδάσκαλος Ὑμῶν οὐ τελεῖ τα δίδραχμα·

Matt 17:24 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]63-64
Ελθοντων δε αυτων εις καφαρναουμʹ προσηλθον οι το διδραγμα λαμβανοντες τω πετρω και ειπον    ο διδασκαλος ὑμων ου τε το διδραγμα

Matt 17:24 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]72
Ελθοντων δε αυτων εις καπερναουμ προσηλθον οι τα διδραχμα λαμβανοντες τω πετρω και ειπον· Ο διδασκαλ.ε·ος υμων ου τελει τα διδραχμα.

Matt 17:24 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]95c2
Ελθόντων δε αὐτῶν εἰς καπερναούμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραγμα λαμβάνοντες τῶ πέτρω· καὶ εἶπον ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τα δίδραγμα·

MSS: E (f55v), Ω

Matt 17:24 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]49r
ἐλθόντων δὲ αὐτὸν εἰς καπερναοὺμ. προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῶ πέτρῳ καὶ εἶπον· ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα;

Matt 17:24 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]55v
ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς καφαρΝαοὺμ, προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ πέτρω καὶ εἶπον· ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα;

Matt 17:24 [Lectionary ℓ339 (ii) (Egerton MS 2163) (12th century)]59vc1
(Σαββατον Ι)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω· πρὸσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῶ πέτρω, καὶ εἶπον· ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα·

Matt 17:24 [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]82rc1
(Σαββατον Ι)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω πρὸσῆλθον οἱ τὰ δίδργμα λαμβάνοντες τῶ πέτρω καὶ εἶπον· ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραγμα·

Matt 17:24 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܩܪܶܒ݂ܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܙܽܘܙܺܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܬ݁ܪܶܝܢ ܙܽܘܙܰܘܗ݈ܝ܂

Matt 17:24 [Vulgate]
et cum venissent Capharnaum accesserunt qui didragma accipiebant ad Petrum et dixerunt magister vester non solvit didragma

Critical Apparatus :

(1) ελθοντων δε : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(2) και ελθοντων : D

(3) αυτων : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(4) αυτον : 9, 10, 44

(5) καπερναουμ : C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(6) καφαρναουμ : א, B, D, W, 4, 33, 700, Vulgate?

(7) τα διδραχμα (i) : א, B, C, K, M, S, Y, Δ, 1? (τα διδραγμα), 4, 7, 8, 9, 12, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, ℓ339 (ii), Majority
(8) τα διδραγμα : D, E, F, G, L, Ω, 10, 11, 13, 157, 1701,
(9) το διδραγμα : W
(10) τα διδργμα : ℓ1086

(11) λαμβανοντες : א, B, C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(12) λαμβανωντες : L
(13) τα λαμβανοντες : D

(14) τω πετρω και ειπον : א*, C, G, E, F, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(15) τω πετρω και ειπαν : א¹, B
(16) και ειπαν τω πετρω : D
(17) ADD αυτω : 9

(18) τελει : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(19) τε: W

(20) τα διδραχμα (ii) : א¹, B, C, G, K, M, S, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 12, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, ℓ339 (ii), Majority
(21) τα διδραγμα : E, F, L, Ω, 10, 11, 13, 157, 1701, ℓ1086
(22) το διδραγμα : W
(23) διδραχμα : א*
(24) δειδραγμα : D

 

 

ΛϚ : Περὶ τῶν ἀιτούντων τὰ δίδραχμα

F, 9, 10 (διδραγμα), 11 (διδραγμα), 12, 1701 (διδραχμα )

ΡΟΖ / Ι :

C, D (f57v), E (f55v), F (f26vc1), G (f29vc1), L (f217v-218r), M (f59rc1), S (f51vc1), 4 (f37r), 7 (f49r), 9 (f48v), 10 (f46v), 11 (f85v), 12 (p123), 157 (f68r-v), 490 (f36vc1), 500 (f45r), 556 (f32r), 892 (f69v-70r), 1582 (f48r), 1701 (f34v), ℓ1086 (f82rc1)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 17:24

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.