Matthew 17:24

ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καπερναούμ, προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ, καὶ εἶπον· ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα;

Matt 17:24 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]63
Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς Καπερναούμ, προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ Πέτρῳ, καὶ εἶπον· Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα;

MSS: C, K, Y, 7, 8 (f47rc1-2), 22 (f34v), 43, 201 (f46rc1), 438

Matt 17:24 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc2
Ελθοντων δε αυτων εις καφαρναουμ προσηλθον οι τα διδραχμα λαμβανοντες τω πετρω και ειποαν ο> διδασκαλος υμων ου τελει τα διδραχμα

Matt 17:24 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14bc2|ΡΗ
Ελθοντων δε αυτων εις καφαρναουμ προσηλθον οι τα διδραχμα λαμβανοντες τω πετρω και ειπαν ο διδασκαλος ϋμων ου τελει τα διδραχμα

Matt 17:24 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]ΡΟΖ
Ελθοντων δε αυτων εις καπερναουμ προσηλθον οι τα διδραχμα λαμβανοντες τω πετρω· και ειπον ο διδασκαλος υμων ου τελει τα διδραχμα·

Matt 17:24 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]57v|ΡΟΖ
: Και ελθοντων αυτων εις καφαρναουμ προσηλθον· οι τα διδραγμα τα λαμβανοντες και ειπαν τω πετρω· ο διδασκαλος ϋμων ου τελει δειδραγμα·

Matt 17:24 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]29vc1
Ελθόντων δε αὐτῶν εἰς καπερναούμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραγμα λαμβάνοντες τῶ πέτρω· καὶ εἶπον ὁ διδάσκαλος Ὑμῶν οὐ τελεῖ τα δίδραχμα·

Matt 17:24 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]63-64
Ελθοντων δε αυτων εις καφαρναουμʹ προσηλθον οι το διδραγμα λαμβανοντες τω πετρω και ειπον    ο διδασκαλος ὑμων ου τε το διδραγμα

Matt 17:24 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]72
Ελθοντων δε αυτων εις καπερναουμ προσηλθον οι τα διδραχμα λαμβανοντες τω πετρω και ειπον· Ο διδασκαλ.ε·ος υμων ου τελει τα διδραχμα.

Matt 17:24 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]95c2
Ελθόντων δε αὐτῶν εἰς καπερναούμ προσῆλθον οἱ τὰ δίδραγμα λαμβάνοντες τῶ πέτρω· καὶ εἶπον ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τα δίδραγμα·

Matt 17:24 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]49r
ἐλθόντων δὲ αὐτὸν εἰς καπερναοὺμ. προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῶ πέτρῳ καὶ εἶπον· ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα;

Matt 17:24 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]55v
ἐλθόντων δὲ αὐτῶν εἰς καφαρΝαοὺμ, προσῆλθον οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ πέτρω καὶ εἶπον· ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ τελεῖ τὰ δίδραχμα;

Matt 17:24 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܰܟ݂ܦ݂ܰܪܢܰܚܽܘܡ ܩܪܶܒ݂ܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܙܽܘܙܺܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܗܶܒ݂ ܬ݁ܪܶܝܢ ܙܽܘܙܰܘܗ݈ܝ܂

Matt 17:24 [Vulgate]
et cum venissent Capharnaum accesserunt qui didragma accipiebant ad Petrum et dixerunt magister vester non solvit didragma

Critical Apparatus :

(1) ελθοντων δε : א, B, C, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, Majority
(2) και ελθοντων : D

(3) αυτων : א, B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 201, 438, 700, Majority
(4) αυτον : 44

(5) καπερναουμ : G, K, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, Majority
(6) καφαρναουμ : א, B, D, W, 700, Vulgate?

(7) τα διδραχμα : א, B, C, K, Y, Δ, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, Majority
(8) τα διδραγμα : D, G, Ω, 13
(9) το διδραγμα : W

(10) λαμβανοντες : א, B, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, Majority
(11) τα λαμβανοντες : D

(12) τω πετρω και ειπον : א*, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, Majority
(13) τω πετρω και ειπαν : א1, B
(14) και ειπαν τω πετρω : D

(15) τελει : א, B, C, D, G, K, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, Majority
(16) τε: W

(17) τα διδραχμα : א1, B, C, G, K, Y, Δ, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, Majority
(18) τα διδραγμα : Ω, 13
(19) το διδραγμα : W
(20) διδραχμα : א*
(21) δειδραγμα : D

 

ΡΟΖ / Ι :

D (f57v), G (f29vc1), 7 (f49r)

 

A Textual Commentary On Matthew 17:24

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.