Matthew 17:25

λέγει· ναί. καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, λέγων· τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσιν τέλη, ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν, ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;

He says, “Yes.” And when he came into the house, Jesus anticipated him, saying, “What do you think, Simon? of whom do the kings of the earth take custom or tribute? From their sons or from strangers?”

Matt 17:25 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]63
Λέγει· Ναί. Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, λέγων· Τί σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσι τέλη, ἢ κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν, ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων;

MSS: M (f59rc1-2), S, Y¹, Ω (f95c2-96c1), 7, 9, 11, 22, 43 (f40v-41r), 157 (f68v), 438, 490 (f36vc1), 500 (f45r), 1701 (f34v-35r)

Matt 17:25 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc2-3
λεγει ναι και εισελθοντα εις την οικιαν προεφθασεν αυτον ο ΙC λεγων τι σοι> δοκει σιμων οι> βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσιν τελη η κηνσον απο> των υϊων αυτων η απο των αλλοτριων

Matt 17:25 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14bc2
λεγει ναι και ελθοντα εις την οικιαν προεφθασεν αυτον ο ΙC λεγων τι σοι δοκει σιμων οι βασιλεις της γης απο τινος λαμβανουσιν τελη η κηνσον απο των υιων αυτων η απο των αλλοτριων

Matt 17:25 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
λεγει ναι· Και οτε ηλθον εις την οικιαν προεφθασεν αυτον ο ΙC λεγων· τι σοι δοκει σιμων· οι βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσιν τελη η κηνσον απο των υιων αυτων η απο των αλλοτριων·

Matt 17:25 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]57v
λεγει ναι και εισελθοντι εις την οικειαν προεφθασεν αυτον ο ιης λεγων τι σοι δοκει σιμων· οι βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσιν· τελη η κηνσον απο των ϋιων αυτων· η απο των αλλοτριων .

Matt 17:25 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]29vc1-2
λέγει· ναὶ καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν προέφθασεν αὐτὸν ὁ ΙC λέγων· τί σοι δοκεῖ σίμω- οἱ βασιλεῖς τῆς γης ἀπο τίνων λαμβάνουσιν τέλη ἢ κῆνσον ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτων ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων·

MSS: G, K, Y* (f33r-v|67-68), ℓ1086 (f82rc2)

Matt 17:25 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]64
λεγει ναι και οτε εισηλθεν ο ΙC εις την οικειαν προεφθασεν αυτον ο ΙC λεγων· τι σοι δοκει σιμων οι βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσιν τελη η κηνσον απο των ὑϊων αυτων η απο των αλλοτριων

Matt 17:25 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]72
Λεγει Ναι· Και οτε εισηλθεν εις την οικιαν προεφθασεν αυτον ο ΙC λεγων· Τι σοι δοκει σιμων· Οι Βασιλεις της γης απο τινων λαμβανουσιν τελη η κηνσον· Απο των υιων η απο των αλλοτριων

Matt 17:25 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]46r
λέγει ναί· καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν ἰς λέγων· τί σοι δοκεῖ σίμων· οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, ἀπὸ τίνων λαμβάνουσι τέλη ἢ κῆνσον. ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν· ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων·

*     Right margin: ※ αὐτ{ὸν}

Matt 17:25 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]46rc1
λέγει, ναί· καὶ ὅτε εἰσῆλθον εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ ἰς · λέγων, τί σοι δοκεῖ σίμων· οἱ βασϊλεῖς τῆς γῆς, ἀπὸ τίνων λαμβάνουσϊ τέλη, ἢ κῆνσον· ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν, ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων.

MSS: 8, 201

Matt 12:42 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]55v
λέγει ναί· καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ ἰς λέγων· τί σοι δοκεῖ σίμων· οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν ἀπὸ τίνων λαμβάνουσι τέλη ἢ κῆνσον· ἀπὸ τῶν υἱῶν ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων ·

Matt 17:25 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܢ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܰܠ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܳܟ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܰܠܟ݁ܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܡܰܢ ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܡܰܟ݂ܣܳܐ ܘܰܟ݂ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܡܰܢ ܒ݁ܢܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘ ܡܶܢ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܶܐ܂

Matt 17:25 [Vulgate]
ait etiam et cum intrasset domum praevenit eum Iesus dicens quid tibi videtur Simon reges terrae a quibus accipiunt tributum vel censum a filiis suis an ab alienis

Critical Apparatus :

(1) οτε : C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 700, 901, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(2) OMIT οτε : א, B, D, 1, 13, 33, 556, 892, 1582

(3) εισηλθεν : E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 438, 490, 500, 700, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Scholz
(4) εισηλθον : 8, 201, 901
(5) εισελθοντων : 13
(6) εισελθοντα : א
(7) εισελθοντι : D
(8) ελθοντα : B, 1, 556, 892, 1582
(9) ηλθον : C
(10) εισηλθεν ο ιησους : W
(11) ελθοντων αυτων : 33

(12) οικιαν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(13) οικειαν : D, W

(14) αυτον : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44mg, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(15) αυτων : L
(16) OMIT αυτον : 44*

(17) της γης : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Peshitta (ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ), Vulgate (terrae)
(18) των εθνων : 700

(19) τινων : א, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(20) τεινων : L
(21) τινος : B

(22) λαμβανουσι : M, S, Y¹, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701
(23) λαμβανουσιν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, W, Y*, Δ, 10, 12, 13, 33, ℓ1086,
(24) λαμβαννουσι : ℓ339 (ii)

(25) τελη : א, B, C, D, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10c, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(26) τελει : E, F, L, 10*
(27) τελειν : 33
(28) τα τελη : 1

(29) η : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(30) OMIT η : 33

(31) κηνσον : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(32) κινσον : 4, 33
(33) κηνσων : L

(34) υιων αυτων : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(35) OMIT αυτων : Δ, 700

 

 

A Textual Commentary On Matthew 17:25

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.