Matthew 17:26

Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων· ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἄραγε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί,

Peter says to him, “From the strangers.” Jesus said to him, “Then the sons are free,

Matt 17:26 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]63
Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος· Ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων. Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἄραγε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί.

MSS: E (f56r), F (f26v-27r), G, K (f52r), M, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 9 (f48v), 10 (f46v), 11 (f85v), 12 (p125), 22, 43, 44, 157, 201, 438 (f78v-79r), 490, 500 (f45r-v), 901 (f33v), 1701 (f35r), ℓ339

Matt 17:26 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc3
Ειποντος δε απο των αλλοτριων εφη αυτω ο ΙC αραγε ελευθεροι εισιν οι υϊοι

Matt 17:26 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14bc2-3
ειποντος δε απο των αλλοτριων εφη αυτω ο ΙC αραγε ελευθεροι εισιν οι υιοι

MSS: א, B, 556 (f32r), 700, 892?, 1582 (f48r)

Matt 17:26 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Λεγει αυτω ο πετρος απο των αλλοτριων· ειποντος δε αυτου απο των αλλοτριων· εφη αυτω ο ΙC αρα…

See Μatt 18:28

Matt 17:26 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]57v
Λεγει αυτω απο των αλλοτριων εφη αυτω ο ιης· αραγε ελευθεροι εισιν οι ϋιοι

Matt 17:26 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]29vc2
λέγει αὐτῶ ὁ πέτρος ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων ἔφη αὐτῶ ὁ ΙC· ἄραγε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοὶ

Matt 17:26 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]64
Λεγει αυτω ο πετρος απο των αλλοτριων εφη αυτω ο ΙC αραγε ελευθεροι εισιν οι ὑϊοι

Matt 17:26 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]72-73
Λεγει αυτω ο πετρος Απο των αλλοτριων. Εφη αυτω ο ΙC  Αραγε ελευθεροι εισιν οι υιοι.

Matt 17:26 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܢ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܶܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܒ݁ܢܰܝ ܚܺܐܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܳܐ܂

Matt 17:26 [Vulgate]
et ille dixit ab alienis dixit illi Iesus ergo liberi sunt filii

Critical Apparatus :

(1) λεγει αυτω : C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 901, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(2) ειποντος δε : א, B, 1, 556, 700, 892, 1582
(3) OMIT λεγει αυτω ο πετρος απο των αλλοτριων : 33 (scribe confused αλλοτριων in Mt 17:25 with αλλοτριων in Mt 17:26)

(4) ο πετρος : E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 901, 1701, ℓ339 (ii), Majority, Peshitta (ܫܶܡܥܽܘܢ)
(5) OMIT ο πετρος : א, B, D, 1, 556, 700, 892, 1582, ℓ1086, Vulgate
(6) ADD απο των αλλοτριων ειποντος δε αυτου : C
(7) ADD απο των αλοτριων ειποντος δε : L¹
(8) ADD απο των αλοτριων ειποτος δε : L*

(9) αλλοτριων : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(10) αλοτριων : L

(11) ελευθεροι : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(12) ελευθερι : 4

(13) εισιν : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(14) ησιν : L

(15) οι υιοι : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), Majority
(16) OMIT οι : 13, ℓ1086,

 

 

A Textual Commentary On Matthew 17:26

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.