Matthew 17:27

ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς τὴν θάλασσαν, βάλε ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβαίνοντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον· καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.

but so that we may not offend them, go to the sea, cast a hook and take up the first fish that comes up; and when you open its mouth, you will find a stater; take that to give to them for me and you.”

* stater = ancient coin used in various regions

Matt 17:27 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]63-64
Ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτούς, πορευθεὶς εἰς τὴν θάλασσαν, βάλε ἄγκιστρον, καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἆρον· καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ, εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν, δὸς αὐτοῖς ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.

MSS: 7, 10 (f46v), 11 (f85v-86r), 157, 201, 438, 700, 901 (f33v)

Matt 17:27 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc3
ϊνα δε μη> σκανδαλιζωμεν αυτους πορευθεις εις θαλασσαν βαλε αγκιστρον και τον αναβαντα πρωτο- ϊχθυν αρον και ανοιξας το στομα αυτου ευρησεις> στατηρα εκεινον λαβων δος αυτοις αντι εμου και σου

Matt 17:27 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]14bc3
Ινα δε μη σκανδαλισωμεν αυτους πορευθεις εις θαλασσαν βαλε αγκιστρον και τον αναβαντα πρωτον ιχθυν αρον και ανοιξας το στομα αυτου ευρησεις στατηρα εκεινον λαβων δος αυτοις αντι εμου και σου

MSS: B, K, Y, 1, 22, 892, 1582

Matt 17:27 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]57v
Ϊνα δε μη σκανδαλεισωμεν αυτους πορευθεις εις την θαλασσαν· βαλε ανκιστρον και τον αναβαντα πρωτον ϊχθυν αρον και ανοιξας το στομα αυτου ευρησεις εκει στατηρα· εκεινον λαβων δος αυτοις· αντι εμου και σου

Matt 17:27 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]29v-30r
ἵνα μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτοὺς· πορευθεὶς εἰς τὴν θάλασσαν· βάλε ἄγκιστρον καὶ τὸν ἀναβαίνοντα πρῶτον ἴχθῦν ἆρον· καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντι ἐμοῦ καὶ σοῦ

Matt 17:27 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]64
ϊνα δε μη σκανδαλισωμεν αυτους πορευθεις εις θαλασσαν βαλε αγκιστρον και τον αναβαινοντα πρωτον ϊχθυν αρον και ανοιξας το στομα αυτου ευρησεις στατηρα εκεινον λαβων δος αυτοις αντι εμου και σου.

MSS: 8 (f47rc2-vc1), 43

Matt 17:27 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]73
Ινα δε μη σκανδαλισωμεν αυτους. Πορευθεις εις θαλασσαν. Βαλε αγκιστρον και τον αναβαινοντα πρωτον ιχθυν αρον. Και ανοιξας το στομα αυτου Ευρησεις στατηρα Εκεινον λαβων Δος αυτοις αντι εμου και σου

Matt 17:27  [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]96c1
ἵνα δὲ μη σκανδαλίσωμεν αὐτοὺς. πορευθεὶς εἰς θάλασσαν. βάλε ἄγγιστρον· καὶ τὸ- ἀναβαίνοντα πρῶτο- ἴχθῦν. ἆρον· καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα· ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντι ἐμοῦ καὶ σοῦ·

Matt 17:27 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]49r-v
ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτοὺς· πορευθεὶς εἰς τὴν θάλασσαν· βάλε ἄγκιστρον· καὶ τὸν ἀναβαίνοντα πρῶτον ἴχθῦν ἆρον· καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ εὑρήσεις στατῆρα ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντι ἐμοῦ καὶ σοῦ.

MSS: S (f51vc1-2), 44

Matt 17:27 [Peshitta]
ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܰܟ݂ܫܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܙܶܠ ܠܝܰܡܳܐ ܘܰܐܪܡܳܐ ܒ݁ܰܠܽܘܥܳܐ ܘܢܽܘܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܕ݁ܣܳܠܶܩ ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܘܬ݂ܶܫܟ݁ܰܚ ܐܶܣܬ݁ܺܪܳܐ ܗܳܝ ܣܰܒ݂ ܘܗܰܒ݂ ܚܠܳܦ݂ܰܝ ܘܰܚܠܳܦ݂ܰܝܟ݁܂ ܀܀

Matt 17:27 [Vulgate]
ut autem non scandalizemus eos vade ad mare et mitte hamum et eum piscem qui primus ascenderit tolle et aperto ore eius invenies staterem illum sumens da eis pro me et te

Critical Apparatus :

(1) δε : א, B, D, E¹, F, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(2) OMIT δε : E*, G, M

(3) σκανδαλισωμεν : B, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(4) σκανδαλεισωμεν : D
(5) σκανδαλιζωμεν : א, L

(6) πορευθεις : א, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(7) πορευθης : L
(8) πορευθυς : 4

(9) την θαλασσαν : D, E, F, G, S, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 44, 157, 201, 438, 500c, 700, 901, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority, Scholz
(10) OMIT την : א, B, K, L, M, W, Y, Δ, Ω, 1, 8, 12, 22, 33, 43, 490, 500*, 556, 892, 1582, 1701

(11) βαλε : א, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(12) βαλει : L

(13) αγκιστρον : א, B, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(14) αγκηστρον : L
(15) ανκιστρον : D
(16) αγγιστρον : Ω

(17) τον : א, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(18) των : L

(19) αναβαντα : א, B, D, E*, K, L, M, Y, 1, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 157, 201, 438, 556, 700, 892, 901, 1582, ℓ339 (ii), Scholz
(20) αναβαινοντα : E*, F, G, S, W, Δ, Ω, 8, 9, 43, 44, 490, 500, 1701, ℓ1086, Majority

(21) πρωτον : א, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(22) πρωτων : L

(23) ευρησεις : א, B, E, F, G¹, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(24) ευρησις : L
(25) ευρυσεις : 13
(26) ευρησει : G*
(27) ADD εκει : D

(28) λαβων : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 490, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701
(29) λαβον : ℓ339 (ii), ℓ1086,

(30) αντι : א, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(31) αντη : L

 

 

A Textual Commentary On Matthew 17:27

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.