Matthew 17:4

Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος, εἰπεν τῷ Ἰησοῦ· κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν, καὶ Μωσῇ μίαν, καὶ μίαν Ἠλίᾳ.

Then Peter answered, he said to Jesus, “Lord, it is good for us to be here. If you are willing, let us make here three tabernacles, one for you, and one for Moses, and one for Elijah.”

Matt 17:4 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]61
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος, εἰπε τῷ Ἰησοῦ· Κύριε, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν, καὶ Μωσῇ μίαν, καὶ μίαν Ἠλίᾳ.

MSS: 1701 (f33v)

Matt 17:4 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2rc4
αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν τω ΙΥ κε καλον εστιν ημας ωδε ειναι ει θελεις ποιησω ωδε τρεις σκηνας σοι μια- και μωϋσει μιαν και ηλεια μιαν

Matt 17:4 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14ac3
αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν τω ΙΥ κε καλον εστιν ημας ωδε ειναι ει θελεις ποιησω ωδε σκηνας τρεις σοι μια- και μωυσει μιαν και μιαν ηλεια

Matt 17:4 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν τω ΙΥ κε καλον εστι- ημας ωδε ειναι· ει θελεις ποιησω ωδε τρεισ σκη σκηνας· σοι μιαν και μωσης μιαν· και ηλια μιαν·

Matt 17:4 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]55v
Αποκριθεις δε ο πετρος· ειπεν τω ιηυ κε καλον εστιν ημας ωδε ειναι ει θελεις ποιησωμεν ωδε· τρεις σκηνας σοι μειαν· και μωυσει μειαν· και ηλεια μειαν

Matt 17:4 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]28rc1
Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ πέτρος εἰπεν τῶ ΙΥ κε· καλὸν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς σοὶ μίαν καὶ μωσῆ μίαν καὶ μίαν Ἠλία·

MSS: E (f54r), G, M (f57vc2)

Matt 17:4 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]61
Αποκριθεις δε πετρος ειπεν τω ΙΥ κε καλον εστιν ημας ωδε ειναι τοτ θελεις ποιησωμεν ωδε τρις σκηνας σοι μιαν και ηλια μιαν και μωὐσι μιαν

Matt 17:4 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]31r
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ πέτρος, ἐῖπε τῶ ΙΥ · κε   καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις ποιήσωμεν ὧδε· τρεῖς σκηνάς· σοὶ μίαν, καὶ μωυσεῖ μίαν, καὶ μίαν ἠλία·

Matt 17:4 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]70
Αποκριθεις δε ο πετρος ειπεν τω ΙΥ · κε καλον εστιν ημας ωδε ειναι Ει θελεις ποιησωμεν ωδε τρεις σκηνας σοι μιαν και μωσει μιαν και  ηλια μιαν

Matt 17:4 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]92c2-93c1
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ πέτρος. ἐῖπεν τῶ ιυ · κε· καλόν ἐστι- ἡμᾶς. ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις. ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς· σοὶ μίαν· καὶ μωϋσει μίαν, καὶ μίαν ἠλία·

Matt 17:4 [Minuscule 43 (8409) (11th century)]39v-40r
Ἀποκρϊθεὶς δὲ ὁ πέτρος, εἰπεν τῶ ἰῦ ·  κέ, καλόν ἐστϊν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς· σοὶ μίαν· καὶ μωσεῖ μίαν· καὶ μίαν ἠλία·

MSS: 22, 43, 44

Matt 17:4 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]44vc2
Ἀποκρϊθεὶς δὲ ὁ πέτρος, εἰπε τῶ ἰῦ · κέ· καλόν ἐστϊν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις, ποιήσωμεν ὧδε τρεῖς σκηνάς· σοὶ μίαν· καὶ μωσεῖ μίαν· καὶ μίαν Ἠλία.

MSS: 7, 8 (f46rc1-2), 201, 438

Matt 17:4 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]54r
ἀποκριθεὶς δὲ ὁ πέτρος εἰπεν τῷ ἰῦ· κέ καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι· εἰ θέλεις ποιήσω<{μεν}> ὧδε τρεῖς σκηνάς· σοὶ μίαν· καὶ μωσῆ μίαν καὶ ἠλία μίαν·

Matt 17:4 [Peshitta]
ܥܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܝ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܗ݈ܽܘ ܠܰܢ ܕ݁ܰܬ݂ܢܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܘܶܐܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܬ݁ܢܳܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܡܰܛܠܺܝܢ ܚܕ݂ܳܐ ܠܳܟ݂ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܠܶܐܠܺܝܳܐ܂

Matt 17:4 [Vulgate]
respondens autem Petrus dixit ad Iesum Domine bonum est nos hic esse si vis faciamus hic tria tabernacula tibi unum et Mosi unum et Heliae unum

Critical Apparatus :

(1) ο πετρος : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(2) OMIT ο : W, 9, 10, 892

(3) ειπε : Y, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 901, 1701
(4) ειπεν : : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 11, 13, 22, 33, 43, 44, 700, 892, 1582, ℓ1086

(5) ει : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582c, 1701, ℓ1086, Majority
(6) τοτ : W
(7) OMIT ει : 1, 33, 1582*

(8) θελεις : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, Y, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(9) θελης : F, 9

(10) ποιησωμεν : D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700c, 892, 901, 1582c, 1701, ℓ1086, Majority
(11) ποιησομεν : 1, 11, 1582*?
(12) ποιεισωμεν : L
(13) ποιησω : א, B, C, 700*

(14) τρεις σκηνας : א, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(15) τρις σκηνας : W
(16) τρεις σκη σκηνας : C
(17) σκηνας τρεις : B

(18) μιαν (i) : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(19) μειαν : D
(20) μια : ℓ1086

(21) μωση μιαν και μιαν ηλια : E, F, G, M, 9, 10, 11, 1701, ℓ1086, Majority
(22) μωσει μιαν και μιαν ηλια : 7, 8, 12, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 901
(23) μωυσει μιαν και μιαν ηλια : S, Y, Ω, 12
(24) μωυσει μιαν και μιαν ηλεια : B
(25) μωυση μιαν και μιαν ηλια : 500
(26) μωση μιαν και ηλια μιαν : 4, 33, 700, Vulgate?
(27) μωυση μιαν και ηλια μιαν : L, 13, 157, 892
(28) μωυσει μιαν και ηλια μιαν : K
(27) μωυσει μιαν και ηλεια μιαν : א
(29) μωσει μιαν και ηλια μιαν : Δ, 1, 1582
(30) μωυσει μειαν και ηλεια μειαν : D
(31) μωσης μιαν και ηλια μιαν : C
(32) ηλια μιαν και μωυσι μιαν : W

ALTERNATIVE:

(21) μωση : E, F, G, M, 4, 9, 10, 11, 33, 700, 1701, ℓ1086, Majority
(22) μωσει : Δ, 1, 7, 8, 12, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 556, 901, 1582
(23) μωυσει : א, B, D, K, S, Y, Ω
(24) μωυση : L, 13, 157, 500, 892
(25) μωσης : C
(26) ηλια : W

(27) μιαν (ii) : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, Y, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(28) μειαν : D

(29) μιαν ηλια : E, F, G, M, S, Y, Ω, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 556, 901, 1701, ℓ1086, Majority
(30) μιαν ηλεια : B
(31) ηλια μιαν : C, K, L, Δ, 1, 4, 13, 33, 157, 700, 892, 1582
(32) ηλεια μιαν : א
(33) ηλεια μειαν : D
(34) μωυσι μιαν : W

 

 

A Textual Commentary On Matthew 17:4

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.