Matthew 17:5

ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς· καὶ ἰδού, φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε.

While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them. And behold, a voice from the cloud, saying, “This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to him.”

Matt 17:5 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]61
Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς· καὶ ἰδού, φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε.

MSS: K, M, S (f50r-v), Y (f31r-v|63-64), Ω, 7, 8, 22, 43, 44 (f47v-48r), 201, 438 (f76r-v), 490 (f35vc1), 500 (f44r), 556 (f31r), 700, 892

Matt 17:5 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2rc4
Ετι αυτου λαλουντος ϊδου νεφελη φωτεινη επεσκιασεν αυτους και ϊδου φωνη εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο ϋιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα ακουετε αυτου·

Matt 17:5 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14ac3
ετι αυτου λαλουντος ιδου νεφελη φωτεινη επεσκιασεν αυτους και ιδου φωνη εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο υιος μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα ακουετε αυτου .

Matt 17:5 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
Ετι αυτου λαλουντος· ιδου νεφελη φωτινη επεσκιασεν αυτους• και ιδου φωνη εκ της νεφελης λεγουσα· ουτος εστιν ο υς μου ο αγαπητος εν ω ηυδοκησα αυτου ακουετε·

Matt 17:5 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]55v
Ετι αυτου λαλουντος· ϊδου νεφελη φωτεινη επεσκιασεν αυτους και ϊδου φωνη εκ της νεφελης λεγουσα ουτος εστιν ο ϋιος μου ο αγαπητος εν ω ηυδοκησα ακουετε αυτου

Matt 17:5 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]28rc1-2
Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦ-τος· ϊδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτοὺς· καὶ ϊδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υς μου ὁ αγαπητός· ἐν ῶ ηυδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε

Matt 17:5 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]61-62|38b
Ετι αυτου λαλουντος ϊδου νεφελη φωτινη επεσκιασεν αυτους και ϊδου φωνη εκ της νεφελης λεγουσα· ουτος εστιν ο ὑϊος μου ο αγαπητος εν ω ηυδοκησα αυτου ακουεται 

Matt 17:5 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]70-71
Ετι αυτου λαλουντος· Ῑδου νεφελη φωτινη επεσκιασεν αυτους. Και  ῖδου φωνη εκ της νεφελης λεγουσα· Ουτος εστιν ο υς μου ο αγαπητος εν ω ευδοκησα. Αυτου Ακουσατε.

Matt 17:5 [Peshitta]
ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܗܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬ݁ܳܐ ܐܰܛܠܰܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܩܳܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܢܳܢܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܗܳܢܰܘ ܒ݁ܶܪܝ ܚܰܒ݁ܺܝܒ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܶܨܛܒ݂ܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܡܰܥܘ܂

Matt 17:5 [Vulgate]
adhuc eo loquente ecce nubes lucida obumbravit eos et ecce vox de nube dicens hic est Filius meus dilectus in quo mihi bene conplacuit ipsum audite

Critical Apparatus :

(1) νεφελη : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4c, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, ℓ1086, Majority
(2) νεφαιλη : 4*

(3) φωτεινη : א, B, D, G, K, M, S, Y, Ω, 1, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, Majority
(4) φωτινη : C, E, L, W, Δ, 4, 33
(5) φωτος : 13

(6) επεσκιασεν : א, B, C, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, ℓ1086, Majority
(7) επεσκειασεν : L

(8) φωνη : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, Majority
(9) ADD εγενετο : 157

(10) ευδοκησα : א, B, E, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, ℓ1086, Majority
(11) ηυδοκησα : C, D, G, W

(12) αυτου ακουετε : C, E, G, K, M, S, Y, Ω, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, ℓ1086?, Majority, Vulgate?
(13) αυτου ακουεται : L, W
(14) αυτου ακουσατε : Δ
(15) ακουετε αυτου : א, B, D, 1, 33, 1582

 

 

A Textual Commentary On Matthew 17:5

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.