Matthew 18:10

Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσιν τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

See that you despise not one of these little ones. For I say to you that their angels in Heaven always behold the face of my Father who is in Heaven.

Matt 18:10 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]65
Ὁρᾶτε, μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς διὰ παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πατρός μου, τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

MSS: K (f52v-53r), M (f60rc1), S (f52r-v), Y, Ω (f97c2-98c1), 4 (f38r), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 43, 44, 157, 201 (f47rc1), 438 (f80r-v), 490, 500, 501 (f33r-v), 502 (f26v), 771, 901 (f34r), 1701 (f35v-36r)

Matt 18:10 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc4
Ορατε μη καταφρονησητε ενος των μεικρων τουτων λεγω γαρ υμιν οτι οι αγγελοι αυτων εν ουρανοις δια παντος βλεπουσι το προσωπον του πατρος μου του εν ουρανοις

Matt 18:10 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]15ac1
ορατε μη καταφρονησητε ενος των με·ικρων τουτων λεγω γαρ ϋμιν οτι οι αγγελοι αυτων εν τω ουρανω δια παντος βλεπουσι το προσωπον του πατρος μου του εν ουρανοις

Matt 18:10 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]58v-59v
Ορατε μη καταφρονησηται ενος τουτων των μεικρων των πιστευοντων εις εμε λεγω γαρ ϋμειν οτι οι αγγελοι αυτων εν ουρανοις δια παντος βλεπουσιν το προσωπον του πρς μου του εν τοις ουρανοις

Matt 18:10[Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]30vc2
Ὁρᾶτε μη καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οἱ αγγελοι αὐτῶν ἐν οὐνοῖς διὰ παντος βλέπουσιν τὸ πρόσωπον· τοῦ πρς μου τοῦ ἐν οὐνοις·

MSS: E (f57r), F (f28rc1-2), G

Matt 18:10 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]218vc2||40rc1
Ορατε μη καταφρονησητε ενος τουτων των μικρον || λέγω γαρ ὑμιν οτι οἱ ἄγγελοι αὐτων ἐν οὐνοις διά πάντος βλέπουσιν τὸ προσωπον τοῦ πρς μου του ἐν ουνοις.

* f39vc2 = Jn 7:36

Matt 18:10 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]65
Οραται μη καταφρονησηται ενος των μικρων τουτων· λεγω γαρ ὑμιν οτι οι αγγελοι αυτων εν ουρανοις δια παντος βλεπουσιν το προσωπον του πρς μου του εν ουρανοις.

Matt 18:10 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]74
Ορατε μη καταφρονησητε ενος των μικρων τουτων Λεγω γαρ υμιν· Οτι οι αγγελοι αυτων εν ουνους διαπαντος βλεπουσιν το προσωπον του πρς μου του εν ουνους.

Matt 18:10 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]56v
Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐνοῖς βλέπουσι διὰ παντὸς τὸ πρόσωπον τοῦ πρς ὑμῶν τοῦ ἐν  οὐνοῖς ·

Matt 18:10 [Lectionary ℓ181 (Add MS 39602) (980 A.D.)]38vc2
(Τη επαυριον της πεντηκοστης)
Ἐιπεν ὁ κς ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖ-· ὅτι οἱ άγγελοι αὐτῶν ἐν οὐνοις διὰ παντὸς βλέπουσιν το πρόσωπον τοῦ πρς μου τοῦ ἐν οὐνοις·

Matt 18:10 [Lectionary ℓ339 (Egerton MS2163) (12th century)]32rc1
Ἐιπεν ὁ κς ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τούτων τῶν μικρῶν· λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν τοῖς οὐνοῖς δια παντὸς βλέπουσι τὸ πρόσωπον τοῦ πρς μου τοῦ ἐν οὐνοῖς·

Matt 18:10 [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]64rc1
(Τῆ επαυριον τῆς Ν) (Τη επαυριον της πεντηκοστης)
Ἐιπεν ὁ κς ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων· λέγω γὰρ ὑμῖν· ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν ουρανοῖς δια παντὸς βλέπουσιν το πρόσωπον τοῦ πρς μου τοῦ ἐν ουρανοῖς·

Matt 18:10 [Peshitta]
ܚܙܰܘ ܠܳܐ ܬ݁ܶܒ݂ܣܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܚܳܙܶܝܢ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܕ݁ܳܐܒ݂ܝ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ܂

Matt 18:10 [Vulgate]
videte ne contemnatis unum ex his pusillis dico enim vobis quia angeli eorum in caelis semper vident faciem Patris mei qui in caelis est

Critical Apparatus :

(1) ορατε : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(2) οραται : W

(3) καταφρονησητε : א, B, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(4) καταφρονησηται : D, W

(5) των μικρων τουτων : B¹, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ181, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(6) των μεικρων τουτων : א, B*
(7) των μηκρων τουτων : ℓ1
(8) των μικρων τουτον : 13
(9) τουτων των μικρων : ℓ339
(10) τουτων των μικρον : L
(11) τουτων των μεικρων των πιστευοντων εις εμε : D

(12) υμιν : א, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(13) υμειν : D

(14) αυτων : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(15) αυτον : 13

(16) εν ουρανοις (i) : א, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 700, 771, 901, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(17) εν ουρανους : Δ
(18) εν ουρανω : 33
(19) εν τοις ουρανοις : ℓ339
(20) εν τω ουρανω : B, 892
(21) OMIT εν ουρανοις : 1, 13, 22, 556, 1582

(22) δια παντος βλεπουσι : א, B, K, M, S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), Majority
(23) δια παντος βλεπουσιν : D, E, F, G, L, W, Δ, 33, ℓ1, ℓ181, ℓ1086
(24) βλεπουσι δια παντος : 700

(25) μου : א, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(26) υμων : 700

(27) ουρανοις (ii) : א, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(28) ουρανους : Δ
(29) τοις ουρανοις : D, 33, 892

 

 

ΡΠΑ / Ι

D (f58v-59v), E (f57r), F (f28rc1), M (f60rc1), S (f52r-v), 4 (f38r), 7 (f49v), 9 (f49v), 10 (f47v), 11 (f87r-v), 12 (p125), 157 (f69v), 490 (f37rc2), 500 (f46r), 502 (f26v), 556 (f32v), 892 (f71r), 1582 (f49r), 1701 (f35v)

ΡΠΑ / Γ

L (f218vc2||f40rc1)

ΡΠΓ :

ℓ1086 (f64rc1)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 18:10

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.