Matthew 18:9

καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοι ἐστιν μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

And if your eye cause you to stumble, pluck it out and throw it from you. It is better for you to enter into life with one eye than having two eyes to be thrown into the Gehenna of fire.

Matt 18:9 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]65
Καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν, καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ. καλόν σοι ἐστὶ μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

MSS: K, M, S, Y, 7, 8 (f47vc2-48rc1), 10 (f47v), 12 (p125), 22 (f35r-v), 43, 157, 201, 438, 490, 500, 502 (f26r-v), 556 (f32v), 901 (f34r), 1701 (f35v)

Matt 18:9 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc4
και ει ο ο>φθαλμος σου σκα-δαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο> σου καλον σοι εστι- μονοφθαλμον εις την ζωην εισελθειν η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν του πυ>ρος

Matt 18:9 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15ac1
και ει ο οφθαλμος σου σκανδαλει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου καλον σοι εστιν μονοφθαλμον εις την ζωην εισελθειν η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν του πυρος

Matt 18:9 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]58v
Το αυτο ει· και ο οφθαλμος σου σκανδαλιζει σε εξελε αυτον· και βαλε απο σου καλον σοι εστιν μονοφθαλμον εις την ζωην εισελθειν η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν

Matt 18:9 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]30vc1-2
Καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε ἔξελε αὐτὸν ϗ βαλε ἀπο σοῦ καλον σοι ἐστὶν μονόφθαλμον· εἰς τὴν ζωῆν εἰσελθεῖν ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός·

Matt 18:9 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]65
Και ει ο οφθαλμος σου σκανδαλιζει σε εξελε αυτον και βαλε απο σου· καλον σοι εστιν μονοφθαλμον εις την ζωην εισελθειν· η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν του πυρος.

MSS: G, W, Ω1, 33 (f108v), 44, 1582, ℓ339 (f54vc1)

Matt 18:9 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]74
Και ει οφθαλμος σου σκανδαλιζη σε Εξελε αυτον και βαλε απο σου Καλον σοι εστιν μονοφθαλμον εις την ζωην εισελθειν η δυο οφθαλμους εχοντα βληθηναι εις την γεενναν πυρος..

Matt 18:9 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]56v
καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοι ἐστι μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχειν βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Matt 18:9 [Minuscule 771 (von Soden A15) (NLG204) (10th century)]1a
… εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

* lacks Matt 1:1-18:9

Matt 18:9 [Peshitta]
ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕ݁ܥܰܝܢܳܟ݂ ܡܰܟ݂ܫܠܳܐ ܠܳܟ݂ ܚܨܺܝܗ ܘܰܫܕ݂ܺܝܗ ܡܶܢܳܟ݂ ܛܳܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܳܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܬ݁ܶܥܽܘܠ ܠܚܰܝܶܐ ܘܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܬ݁ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܥܰܝܢܺܝܢ ܬ݁ܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܓ݂ܺܗܰܢܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ܂

Matt 18:9 [Vulgate]
et si oculus tuus scandalizat te erue eum et proice abs te bonum tibi est unoculum in vitam intrare quam duos oculos habentem mitti in gehennam ignis

Critical Apparatus :

(1) και ει : א, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(2) το αυτο ει και : D

(3) ο οφθαλμος : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(4) OMIT ο : Δ, Ω

(5) σκανδαλιζει : א, D, E, G, K, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(6) σκανδαλιζη : F, L, Δ, 9
(7) σκανδαλει : B

(8) εξελε : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(9) εξεβαλε : 4
(10) εξε : 13

(11) αυτον : א, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(12) αυτων : L

(13) εστι : K, M, S, Y, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 157, 201, 438, 490, 500, 502, 556, 700, 892, 901, 1701
(14) εστιν : א, B, D, E, F, G, W, Ω, Δ, 1, 13, 33, 44, 501, 1582, ℓ339
(15) εστην : L

(16) εισελθειν : א, B, D, E, F¹, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(17) ειελθειν : F*

(18) οφθαλμους : א, B, D, E, F¹, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(19) οφθαμους : F*

(20) εχοντα : א, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(21) εχωντα : 4
(22) εχειν : L, 13, 700, 892

(23) βληθηναι : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(24) βληθειναι : 11
(25) και βληθηναι : 13, 892

(26) γεενναν : א, B, D, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(27) γεεναν : E, F, L
(28) γεεννα : 11

(29) του πυρος : א, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority, Peshitta, Vulgate
(30) πυρος : Δ
(31) OMIT του πυρος : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 18:9

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.