Matthew 18:13

καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενηκοντα εννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις.

And if he finds it, Amen I say to you, that he rejoices over it more than of the ninety-nine that did not go astray.

Matt 18:13 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]65
Καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτῷ μᾶλλον, ἢ ἐπὶ τοῖς ἐννενηκονταεννέα, τοῖς μὴ πεπλανημένοις.

Matt 18:13 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3rc1
και εαν γενηται ευρι-ν αυτο  αμην λεγω ϋμιν οτι χαιρι επ αυτω μαλλον η επι τοις ενενηκονταεννεα τοις μη πεπλανημενοις

Matt 18:13 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15ac1-2
και εαν γενηται ευρειν αυτο αμην λεγω ϋμιν οτι χαιρει επ αυτω μαλλον η επι τοις ενενηκονταεννεα τοις μη πεπλανημενοις

Matt 18:13 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]59v
Και εαν γενηται ευρειν αυτο αμην λεγω ϋμειν· οτι χαιρει επ αυτω μαλλον η επι τοις Ϙθ τοις μη πεπλανημενοις

Matt 18:13 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]31rc1
καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτὸῦ Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ αὐτῶ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενηκονταἐνέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις·

* αὐτὸῦ OR αὐτῶ?

Matt 18:13 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]65-66
Και εαν γενηται ευρειν αυτο· αμην λεγω ὑμιν οτι χαιρει επ αυτω μαλλον η επι τοις ενενηκονταεννεα τοις μη πεπλανημενοις

MSS: K, 1, 7 (f49v-50r), 8 (f48rc1-2), 22, 33 (f108v), 43, 157, 201, 438, 700 (f56v-57r), 892 (f41v), 1582 (f49r-v)

Matt 18:13 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]35r/71
καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ΰμῖν· ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτὸ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενηκοντα εννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις·

MSS: Y, ℓ1 (f99r-v)

Matt 18:13 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]74
Και εαν γενηται ευρειν αυτο· αμην λεγω υμιν· Οτι χαιρει επαυτω μαλλον η επι τοις ενενηκοντα εννεα τοις μη πεπλανημενοις.

Matt 18:13 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]98c1
καὶ ἐάν γένηται εὑρεῖν αὐτὸ, ἀμὴν λέγω ΰμῖν· ὅτι χαίρεὶ ἐπ αὐτῶ μᾶλλο-, ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενηκονταένέα τοῖς μη πεπλανημένοις·

Matt 18:13 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]50r
καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ΰμῖν· ὅτι χαίρει ἐπ αὐτῶ μᾶλλον, ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενικοντα έννεα τοῖς μὴ πεπλανημένοις·

Matt 18:13 [Peshitta]
ܘܶܐܢ ܢܶܫܟ݁ܚܶܗ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܶܗ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܬ݁ܶܫܥܺܝܢ ܘܬ݂ܶܫܥܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܛܥܰܘ܂

Matt 18:13 [Vulgate]
et si contigerit ut inveniat eam amen dico vobis quia gaudebit super eam magis quam super nonaginta novem quae non erraverunt

Critical Apparatus :

(1) γενηται : א, B, D, E, G, K, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ1, Majority
(2) γενητε : L, M

(3) ευρειν : B, D, E¹, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ1, Majority
(4) ευριν : א, E*
(5) του ευρειν : 13

(6) αυτο : א, B, D, E, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ1, Majority
(7) αυτου : G

(8) λεγω υμιν : א, B, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ1, ℓ339, Majority
(9) λεγω υμειν : D
(10) λεγο υμιν : ℓ339

(11) επ : א, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ1, ℓ339, Majority
(12) εν : 13

(13) αυτω : א, B, D, E, G, K, L, M, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, Majority
(14) αυτο : S, Y, ℓ1,

(15) εννενηκονταεννεα : Elzevir, Scholz
(16) ενενηκονταεννεα : א, B, E, K, M, W, Y, Δ, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ1, ℓ339, Majority
(17) ενενηκονταενεα : G, L, S, Ω
(18) ενενικονταεννεα : 44

 

MSS:

(1) ℓ339 OMITS και εαν γενηται ευρειν αυτο

 

A Textual Commentary On Matthew 18:13

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.