Matthew 18:13

καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτῷ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενηκοντα εννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις.

And if he finds it, Amen I say to you, that he rejoices over it more than of the ninety-nine that did not go astray.

Matt 18:13 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]65
Καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτῷ μᾶλλον, ἢ ἐπὶ τοῖς ἐννενηκονταεννέα, τοῖς μὴ πεπλανημένοις.

Matt 18:13 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3rc1
και εαν γενηται ευρι-ν αυτο  αμην λεγω ϋμιν οτι χαιρι επ αυτω μαλλον η επι τοις ενενηκονταεννεα τοις μη πεπλανημενοις

Matt 18:13 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15ac1-2
και εαν γενηται ευρειν αυτο αμην λεγω ϋμιν οτι χαιρει επ αυτω μαλλον η επι τοις ενενηκονταεννεα τοις μη πεπλανημενοις

Matt 18:13 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]59v
Και εαν γενηται ευρειν αυτο αμην λεγω ϋμειν· οτι χαιρει επ αυτω μαλλον η επι τοις Ϙθ τοις μη πεπλανημενοις

Matt 18:13 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]31rc1
καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτὸῦ Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι χαίρει ἐπ αὐτῶ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενηκονταἐνέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις·

* αὐτὸῦ OR αὐτῶ?

Matt 18:13 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]65-66
Και εαν γενηται ευρειν αυτο· αμην λεγω ὑμιν οτι χαιρει επ αυτω μαλλον η επι τοις ενενηκονταεννεα τοις μη πεπλανημενοις

MSS: F (f28r-v), K, 1, 7 (f49v-50r), 8 (f48rc1-2), 22, 33 (f108v), 43, 157, 201, 438, 556 (f33r), 700 (f56v-57r), 892 (f41v), 1582 (f49r-v)

Matt 18:13 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]35r|71
καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ΰμῖν· ὅτι χαίρει ἐπ’ αὐτὸ μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενηκοντα εννέα τοῖς μὴ πεπλανημένοις·

MSS: Y, ℓ1 (f99r-v)

Matt 18:13 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]74
Και εαν γενηται ευρειν αυτο· αμην λεγω υμιν· Οτι χαιρει επαυτω μαλλον η επι τοις ενενηκοντα εννεα τοις μη πεπλανημενοις.

Matt 18:13 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]98c1
καὶ ἐάν γένηται εὑρεῖν αὐτὸ, ἀμὴν λέγω ΰμῖν· ὅτι χαίρεὶ ἐπ αὐτῶ μᾶλλο-, ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενηκονταένέα τοῖς μη πεπλανημένοις·

Matt 18:13 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]50r
καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω ΰμῖν· ὅτι χαίρει ἐπ αὐτῶ μᾶλλον, ἢ ἐπὶ τοῖς ἐνενικοντα έννεα τοῖς μὴ πεπλανημένοις·

Matt 18:13 [Peshitta]
ܘܶܐܢ ܢܶܫܟ݁ܚܶܗ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܚܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܶܗ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܬ݁ܶܫܥܺܝܢ ܘܬ݂ܶܫܥܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܛܥܰܘ܂

Matt 18:13 [Vulgate]
et si contigerit ut inveniat eam amen dico vobis quia gaudebit super eam magis quam super nonaginta novem quae non erraverunt

Critical Apparatus :

(1) και εαν γενηται : א, B, D, E, F, G, K, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, Majority
(2) και εαν γενητε : L, M 501
(3) εως οτου : ℓ339

(4) ευρειν : B, D, E¹, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901c, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ1086, Majority
(5) ευριν : א, E*
(6) του ευρειν : 13
(7) ευρει : 901*
(8) ευρη : ℓ339

(9) αυτο : א, B, D, E, F, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) αυτου : G
(11) αυτω : ℓ181

(12) λεγω υμιν : א, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ1086, Majority
(13) λεγω υμειν : D
(14) λεγο υμιν : ℓ339

(15) επ : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ1086, Majority
(16) εν : 13

(17) αυτω : א, B, D, E, F, G, K, L, M, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500c, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, ℓ181, ℓ339, ℓ1086, Majority
(18) αυτο : S, Y, 4, 9, 500*, 1701, ℓ1,

(19) εννενηκονταεννεα : 500c, Elzevir, Scholz
(20) ενενηκονταεννεα : א, B, E, F, K, M, W, Y, Δ, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 500*, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, Majority
(21) ενενηκονταενεα : G, L, S, Ω, 4, ℓ1086,
(22) ενενικονταεννεα : 44, ℓ181

 

 

A Textual Commentary On Matthew 18:13

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.