Matthew 18:15

Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου.

And if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have regained your brother.

Matt 18:15 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]65
Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε, καὶ ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

MSS: F, G, K, M, S (f52vc2), Y, Δ, 44, 157, 438, 490, 500, 502 (f26v), 700, ℓ1 (f99v-100r)

Matt 18:15 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3rc1
Εαν δε αμαρτηση ὁ αδελφος σου ϋπαγε ελεγξον αυτον μεταξυ σου ϗ αυτου μονου εα- σου ακουση εκερδησας τον αδελφον σου

Matt 18:15 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]15ac2
εα- δε αμαρτηση ο αδελφος σου υπαγε και ελεγξον αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου εαν σου ακουση εκερδησας τον αδελφον σου

MSS: B, 22

Matt 18:15 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]59v
: Εαν δε αμαρτηση εις σε ο αδελφος σου ϋπαγε ελενξον αυτον· μεταξυ σου και αυτου μονου· εαν σου ακουση εκερδησες τον αδελφον σου

Matt 18:15[Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]31rc1-2
Ἐὰν δὲ ἁμαρτήση εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου· ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν· μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούση· ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

Matt 18:15 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]66
Εαν δε αμαρτη εις σε ο αδελφος σου υπαγε και ελεγξε αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου εαν σου ακουση εκερδησας τον αδελφον σου

Matt 18:15 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]74
Εαν δε αμαρτηση εις σε ο αδελφος σου Υπαγε και ελεγξον αυτον μεταξυ σου και αυτου μονου. Εαν σου ακουση εκερδησας τον αδελφον σου

Matt 18:15 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]98c2
Ἐὰν δὲ ἁμαρτήση εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου. ὕ(…)ε καὶ ἔλλεγξον αὐτὸν· μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούση· ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

Matt 18:15 [Minuscule 43 (MS 8409) (11th century)]41v
Ἐὰν δὲ ἁμαρτή εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον αὐτὸν. μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούση, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

MSS: 8, 43, 501 (f33v)

Matt 18:15 [Minuscule 69 (Codex Leicestrensis / Cod. 6D 32/1) (15th century)]1r
… σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ ἐκέρδησας τ{ὸν} ἀδελφόν σου

* {ὸν} = lacunae from Mt 1:1

Matt 18:15 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]47rc2
ἐὰν δὲ ἁμαρτή εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σȣ, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν. μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτȣ μόνου· ἐάν σου ἀκȣση, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου·

Matt 18:15 [Peshitta]
ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܣܟ݁ܶܠ ܒ݁ܳܟ݂ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܙܶܠ ܐܰܟ݁ܶܣܳܝܗ݈ܝ ܒ݁ܰܝܢܰܝܟ݁ ܘܠܶܗ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܢ ܫܰܡܥܳܟ݂ ܝܺܬ݂ܰܪܬ݁ ܐܰܚܽܘܟ݂܂

Matt 18:15 [Vulgate]
si autem peccaverit in te frater tuus vade et corripe eum inter te et ipsum solum si te audierit lucratus es fratrem tuum

Critical Apparatus :

(1) δε : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 69, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) OMIT δε : 13

(3) αμαρτηση : א, B, D, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 9, 13, 22, 44, 157, 438, 490, 500, 502, 700, 892, ℓ1, ℓ181, ℓ1086, Majority
(4) αμαρτησει : 556, 901, ℓ339
(5) αμαρτισει : L
(6) αμαρτη : W, 7, 8, 10, 11, 12, 33, 43, 201, 501, 1582, 1701

(7) εις σε : D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582c, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ1086, Majority
(8) OMIT εις σε : א, B, 1, 22, 1582*

(9) και ελεγξον : B, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 438, 490, 500, 501, 502, 700, 1701, ℓ339, ℓ1, ℓ181, Majority
(10) και ελλεγξον : Ω
(11) και ελεγξε : W
(12) ελεγξον : א, ℓ1086, 1, 7, 33, 201, 556, 892, 901, 1582
(13) ελλεγξον : 4
(14) ελενξον : D

ALTERNATIVE:

(9) και (i) : B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 438, 490, 500, 501, 502, 700, 1701, ℓ339, ℓ1, ℓ181, Majority
(10) OMIT και (i) : א, D, 1, 4, 7, 33, 201, 556, 892, 901, 1582, ℓ1086

(11) ελεγξον : א, B, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ1086, Majority
(12) ελλεγξον : Ω, 4
(13) ελενξον : D
(14) ελεγξε : W

(15) μονου : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 69, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181mg, ℓ339, ℓ1086, Majority
(16) OMIT μονου : ℓ181*

(17) ακουση : א, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 69, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ1086, Majority
(18) ακουσει : L

(19) εκερδησας : א, B, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 69, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ1086, Majority
(20) εκερδισας : E, L
(21) εκερδησες : D

 

 

ΡΠΓ / Ε :

D (f59v), F (f28vc1), M (f60vc1), S (f52vc2), Ω (f98c2), 4 (f38v), 7 (f50r), 9 (f50r), 10 (f48r), 11 (f87v-88r), 12 (p126), 13 (f24rc2), 22 (f35v), 157 (f70r), 490 (f37vc1), 500 (f46v), 556 (f33r), 892 (f71v), 1701 (f36r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 18:15

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.