Matthew 18:16

Ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα.

But if he does not listen, take with you one or two more, so that by the mouth of two or three witnesses every word may stand.

Matt 18:16 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]65-66
Ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο· ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα.

MSS: E (f57v-58r), F (f28vc1-2), G, S, W, Y (f35r-v|71-72), Ω, 8, 9, 11, 12, 22, 43 (f41v-42r), 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502 (f26v-27r), 901 (f34r), 1701 (f36r-v), ℓ1 (f100r-v), ℓ1086 (f64vc2)

Matt 18:16 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3rc1
εαν δε μη ακουση παραλαβε μετα σεαυτου ετι ενα η δυο ϊνα επι στοματος δυο η τριων μαρτυρων σταθη παν ρημα

Matt 18:16 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]15ac2
εαν δε μη ακουση παραλαβε ετι ενα η δυο μετα σου ινα επι στοματος δυο μαρτυρων η τριων σταθη παν ρημα

Matt 18:16 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]59v
Εαν δε μη ακουση παραλαβε μετα σου ετι ενα η δυο ϊνα επι στοματος δυο η τρειων σταθη παν ρημα

Matt 18:16 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]31rc2
Ἐὰν δὲ μὴ ἀκούση παράλαβε· μετὰ σου ἔτι ἕνα· ἢ δύο· ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν· σταθῆ πᾶν ρήμα·

Matt 18:16 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]66
εαν δε μη ακουση παραλαβε μετα σου ετι ενα η δυο ϊνα επι στοματος δυο μαρτυρων η τριων σταθη παν ρημα

Matt 18:16 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]74
Εαν δε μη σου ακουση· Παραλαβε μετασου ετι ενα η δυο· Ῑνα επι στοματος δυο μαρτηρων η τριων σταθησεται παν ρημα.

Matt 18:16 [Minuscule 69 (Codex Leicester/Cod. 6 D 32/1) (15th century)]1r
ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ παράλαβε μετά σεαυτοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο· ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν, σταθῆ πᾶν ῥῆμα·

MSS: K, 13, 69

Matt 18:16 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]57r
ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ Ἔτι ἕνα ἢ δύο· ἵνα ἐπὶ στόματος δύο ἢ τριῶν μαρτύρων σταθῇ πᾶν ῥῆμα·

Matt 18:16 [Peshitta]
ܘܶܐܠܳܐ ܫܰܡܥܳܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܪ ܥܰܡܳܟ݂ ܚܰܕ݂ ܐܰܘ ܬ݁ܪܶܝܢ ܕ݁ܥܰܠ ܦ݁ܽܘܡ ܬ݁ܪܶܝܢ ܐܰܘ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܣܳܗܕ݁ܺܝܢ ܬ݁ܩܽܘܡ ܟ݁ܽܠ ܡܶܠܳܐ܂

Matt 18:16 [Vulgate]
si autem non te audierit adhibe tecum adhuc unum vel duos ut in ore duorum testium vel trium stet omne verbum

Critical Apparatus :

(1) μη ακουση : א, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 69, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) μη σου ακουση : L, Δ, 33,
(3) σου μη ακουση : ℓ181

(4) μετα σου ετι ενα η δυο : D, E, F, G, S, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 700, 901, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ1086, Majority
(5) μετα σεαυτου ετι ενα η δυο : א, K, L, M, 1, 13, 33, 69, 556, 892, 1582
(6) μετα σεαυτου ετη ενα η δυο : 4, 157
(7) μετα σαυτου ετι ενα η δυο : ℓ339?
(8) ετι ενα η δυο μετα σου : B

(9) μαρτυρων η τριων : B, E, F, G, K, M, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 69, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 892, 901, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ1086,
(10) μαρτηρων η τριων : Δ
(11) η τριων μαρτυρων : 1, 10, 157, 556, 700, 1582, א
(12) μαρτηρων δυο η τριων : L
(13) η τρειων : D

(14) σταθη : א, B, D, E, F, G, K, L, S, W, Y, Ω, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 69, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ1086, Majority
(15) σταθησεται : M, Δ, 4, 7, 33, 556, ℓ339

 

 

ΡΠΔ / Ι :

E (f57v-58r), F (f28vc1), M (f60vc1), S (f52vc2), Ω (f98c2), 4 (f38v), 7 (f50r), 9 (f50r), 10 (f48r), 11 (f88r), 12 (p126), 13 (f24vc2-vc1), 22 (f35v), 157 (f70r), 490 (f37vc1), 556 (f33r), 892 (f71v), 1582 (f49v), 1701 (f36r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 18:16

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.