Matthew 18:17

ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.

And if he refuses to listen to them, tell it to the church. But if he refuses to listen to the church, let him be to you as the heathen and the tax collector.

Matt 18:17 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]66
Ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ τελώνης.

MSS: B, G, K, S, Y, Δ, Ω (f98c2-99c1), 7, 8 (f48rc2-vc1), 9, 10, 11, 12, 43, 44, 69, 157, 201 (f47vc1), 438, 490 (f37vc1), 500, 501 (f33v), 502, 700, 892 (f72r), 901 (f34r-v)

Matt 18:17 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3rc1
εαν δε παρακουση αυτων ειπον τη εκκλησια εαν δε και της εκκλησιας παρακουση εστω σοι ωσπερ ο εθνικος και ο τελωνης

Matt 18:17 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15ac2
εαν δε παρακουση αυτων ειπε τη εκκλησια εαν δε και της εκκλησιας παρακουση εστω σοι ωσπερ ο εθνικος και ο τελωνης

Matt 18:17 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]59v
: Εαν δε παρακουση αυτων ειπε τη εκκλησεια εαν δε και της εκκλησειας παρακουση εστω σοι ωσπερ ο εθνικος· και ως ο τελωνης

Matt 18:17 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]31rc2
Ἐὰν δὲ παρακούση αὐτῶν εἰπὲ τη ἐκκλησία· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούση· ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς ϗ ὁ τελώνης·

Matt 18:17 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]66
εαν δε παρακουση αυτων ειπε τη εκκλησια εαν δε και της εκκλησιας παρακουση εστω σοι ωσπερ εθνικος και ο τελωνης.

Matt 18:17 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]74-75
Εαν δε παρακουση αυτων Ειπε τη εκκλησια Εαν δε και της εκκλησιας παρακουση· Εστω σοι ωσπερ ο εθνικος και ο τελωνης.

Mayt 18:17 [Minuscule 22 (Grec 72) (Codex Colbertinus 2467) (12th century)]35v-36r
ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι λοιπὸν ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης:

Matt 18:17 [Minuscule 69 (Codex Leicester) (Cod. 6 D 32/1) (15th century)]1r
ἐάν δέ παρακούση αὐτῶν, εἰπέ τῆ ἐκκλησία· ἐάν δέ καί τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ ἔστω σοι ὠσπερ ὁ ἐθνικός καί ὁ τελώνης·

Matt 18:17 [Peshitta]
ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܢܶܫܡܰܥ ܐܶܡܰܪ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܳܐ ܠܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܟ݂ܣܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܚܰܢܦ݂ܳܐ܂

Matt 18:17 [Vulgate]
quod si non audierit eos dic ecclesiae si autem et ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus et publicanus

Critical Apparatus :

(1) ειπε : B, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 69, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) ειπον : א, L

(3) εκκλησια : א, B, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 69, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) εκκλησεια : D

(5) της εκκλησιας : א, B, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 69, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, ℓ1, ℓ1086, Majority
(6) της εκκλησειας : D
(7) τη εκκλησια : ℓ181, ℓ339

(8) σοι : א, B, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 43, 44, 69, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 700, 771, 892, 901, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ1086, Majority
(9) OMIT σοι : L
(10) ADD λοιπον : 1, 22, 556, 1582

(11) ο εθνικος : א, B, D, G, K, L, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 69, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, ℓ339, Majority
(12) ο εθνηκος : E, M, 4, 13, ℓ1, ℓ181, ℓ1086,
(13) OMIT ο : W, 33?

(14) ο τελωνης : א, B, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 69, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ1086, Majority
(15) ως ο τελωνης : D

 

 

ΡΠΔ :

D (f59v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 18:17

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.