Matthew 18:18

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ· καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.

Amen I say to you, whatever you bind on earth will be bound in Heaven; and whatever you loose on earth will be loosed in Heaven.

Matt 18:18 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]66
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ· καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῷ οὐρανῷ.

MSS: S, Ω? (γης (i) – smudged), 1, 7, 8, 201, 438 (f81r-v), 1582 (f49v), ℓ1 (f100v-101r)

Matt 18:18 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3rc1
Αμην λεγω ϋμιν οσα εαν δησητε επι της γης εσται δεδεμενονα εν τοις ουρανοις και οσα εαν λυσηται επι της γης εσται λελυμενα εν ουρανω

Matt 18:18 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]15ac2
Αμην λεγω υμιν οσα αν δησητε επι της γης εσται δεδεμενα εν ουρανω και οσα εαν λυσητε επι της γης εσται λελυμενα εν ουρανω 

Matt 18:18 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]59v
: Αμην λεγω ϋμειν· οσα αν δησητε επι της γης ↑εστε↑ λελυμενα εν τοις ουρανοις

* written at the bottom margin – different hand & different ink

εσται δεδεμμενα εν τοις ουρανοις και οσα αν λυσητε επι της γης ↓ ↓

Matt 18:18 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]31r-v
Ἀμὴν λέγω ϋμῖν· ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπι τῆς γῆς· ἔσται δεδεμένα ἐν τῶ οὐνω καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπι τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν τῶ οὐνῶ·

Matt 18:18 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]53v
Ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ὅσα ἂν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς· ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐνω· καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς· ἔσται λελυμένα ἐν τῶ οὐνω·

MSS: K, 44

Matt 18:18 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]66
Αμην λεγω ὑμιν οσα εαν δησηται επι της γης εσται δεδεμενα εν τω ουρανω και οσα εαν λυσηται επι της γης εσται λελυμενα εν τω ουρανω

Matt 18:18 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]75
Αμην λεγω υμιν· Οσαεαν δησητε επι της γης εστε δεδεμενα εν τω ουνω· Και οσα εαν λυσητε επι της γης εστε δεδεμενα εν τω ουνω.

Matt 18:18 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]47r
ἀμὴν λέγω· <+ὑμῖν> Ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐνῷ·

*    right margin (different hand & ink) : ϰ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελϋμένα ἐν τῶ οὐνῶ

[Lectionary ℓ339 (ii) (3rd day/9th week) (Egerton MS 2163) (12th century)]54vc2
Εἶπεν ὁ κς τοῖς ἐαυτοῦ μαθηταῖς· ἀμὴ- λέγω ὑμῖν· ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν τῶ οὐνῶ· καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα ἐν τῶ οὐνῶ·

Matt 18:18 [Peshitta]
ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܐܣܪܽܘܢ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܣܺܝܪ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܬ݂ܶܫܪܽܘܢ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܪܶܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ܂

Matt 18:18 [Vulgate]
amen dico vobis quaecumque alligaveritis super terram erunt ligata et in caelo et quaecumque solveritis super terram erunt soluta et in caelo

Critical Apparatus :

(1) αμην : א, B, D, E, G, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 33, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ1, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(2) ADD γαρ : 157
(3) ADD δε : 22
(4) ADD αμην : M

(5) υμιν : א, B, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700c, 771, 892, 1582, ℓ1, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(6) υμειν : D
(7) OMIT υμιν : 700*

(8) οσα : א¹, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ1, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(9) ος : א*

(10) εαν : א, E, G, M, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13c?, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 700, 892, ℓ1, ℓ339 (ii), Majority
(11) αν : B, D, K, L, Y, 13, 44, 771, ℓ339 (i)

(12) δησητε : א, B, D, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ1, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(13) δησηται : W

(14) εσται (i) : א, B, D¹, E¹, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, ℓ1, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(15) εστε : D*?, E*, Δ

(16) δεδεμενα : א¹, B, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ1, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(17) δεδεμμενα : D¹
(18) δεδεμενον : 43c, א*
(19) OMIT δεδεμενα εν τω ουρανω και οσα εαν λυσητε επι της γης εσται : D

(20) τω ουρανω : E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 1582, ℓ1, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(21) τοις ουρανοις : א, D¹, L, 33, 892
(22) OMIT τω : B

(23) εαν : א¹, B, E, G, K, M, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700c, 1582, ℓ1, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(24) αν : א*, D¹, L, Y, 13, 771, 892
(25) OMIT και οσα εαν λυσητε επι της γης εσται λελυμενα εν τω ουρανω : 700*

(26) λυσητε : B, D¹, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700c, 771, 892, 1582, ℓ1, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(27) λυσηται : א, W

(28) εσται : א, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700c, 771, 892, ℓ1, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(29) εστε : Δ

(30) λελυμενα : א, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700c, 771, 892, 1582, ℓ1, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(31) δεδεμενα : Δ

(32) τω ουρανω : E, G, K, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700c, 771, 892, 1582, ℓ1, ℓ339 (i), ℓ339 (ii), Majority
(33) τοις ουρανοις : D, L, M, 33, 157,
(34) OMIT τω : א, B

 

ΡΠΕ / Ζ :

D (f59v), M (f60vc1), S (f52v-53r), 7 (f50r), 892 (f72r), 1582 (f49v)

 

A Textual Commentary On Matthew 18:18

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.