Matthew 18:19

Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

Again Amen I say to you that if two of you agree on earth concerning anything, whatever they may ask, it will be done for them by my Father who is in Heaven.

Matt 18:19 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]66
Πάλιν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος, οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.

MSS: 1, 556 (f33r-v), 901 (f34v), 1582 (f49v-50r), ℓ1 (f101r-v)

Matt 18:19 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3rc2
Παλιν λεγω ϋμιν οτι εαν δυο συμφωνησουσιν εξ ϋμων επι της γης περι παντος πραγματος ου εαν αιτησωνται αυτοις γενησεται παρα του πρς μου του εν ουνοις·

Matt 18:19 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]15ac2
Παλιν αμην λεγω υμιν οτι εαν δυο συμφωνησωσιν εξ υμων επι της γης περι παντος πραγματος ου εαν αιτησωνται γενησεται αυτοις παρα του πατρος μου του εν ουρανοις

Matt 18:19 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]59v
: Παλιν λεγω ϋμειν· οτι δυο εαν συνφωνησουσιν εξ υμων επι της γης περι παντος (του) πραγματος· ου αν αιτησωνται γενησεται αυτοις παρα του πατρος μου του εν ουρανοις

* (του) = erased

Matt 18:19 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]31vc1
Πάλιν Ἀμὴν λέγω ὑμῖν· ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν· συμφωνήσωσιν ἐπι τῆς γῆς· περι παντὸς πράγματος· οὗ ἐὰν αἰτήσωνται γενήσεται αὐτοῖς παρα τοῦ πρς μου τοῦ ἐν οὐνοις·

Matt 18:19 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]66
Παλιν δε ὑμιν λεγω οτι εαν δυο ὑμων συμφωνησωσιν επι της γης περι παντος πραγματος ο εαν αιτησωνται γενησεται αυτοις παρα του πρς μου του εν ουρανοις

Matt 18:19 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]75
Παλιν δε λεγω υμιν Οτι εαν δυο υμι.ων συμφωνησουσιν επι της γης περι παντος πραγματος. Ου εαν αιτησωνται γενησεται αυτοις παρα του πρς μου του εν ουνους.

Matt 18:19 [Minuscule 8 (Gr. 49) (11th century)]48vc1
πάλιν ἀμὴν λέγω Ὑμῖν· ὅτϊ ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς, περι παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσονται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πρς μου τοῦ ἐν οὐνοις·

MSS: Ω (f99c1), 8

Matt 18:19 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]47vc1-2
πάλϊν ἀμὴν, λέγω ὑμῖν· ὅτϊ ἐὰν δύο ὑμῶν σϋμφωνήσωσϊν ἐπὶ τῆς γῆς περι παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ Τȣ πρς μου τοῦ ἐν οὐνοις·

MSS: F, K, S (f53rc1), 7, 22 (f36r), 43, 44, 201, 438, 771

Matt 18:19 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]57r-v
πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν· Ἐὰν δύο ἐξ ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πρς μου τοῦ ἐν οὐνοῖς·

Matt 18:19 [Peshitta]
ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܢܶܫܬ݁ܘܽܘܢ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܨܒ݂ܽܘ ܕ݁ܢܶܫܶܐܠܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ܂

Matt 18:19 [Vulgate]
iterum dico vobis quia si duo ex vobis consenserint super terram de omni re quacumque petierint fiet illis a Patre meo qui in caelis est

Critical Apparatus :

(1) παλιν : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(2) OMIT παλιν : 10, 1701

(3) λεγω υμιν : א, L, 1, 556, 892, 1582, ℓ1, ℓ181, Peshitta, Vulgate
(4) λεγω υμειν : D
(5) αμην λεγω υμιν : B, F, G, K, S, Y, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 700, 771, 901, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(6) αμιν λεγω υμιν : E
(7) δε λεγω υμιν : M, Δ
(8) δε υμιν λεγω : W

(9) οτι : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(10) OMIT οτι : 700

(11) εαν δυο : א, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(12) δυο εαν : D
(13) εαν δυο η τρεις : 157

(14) υμων συμφωνησωσιν : F, G, K, M, S, W, Y, Ω, 1, 7, 8, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 201, 438, 490, 500c, 501, 502, 556, 771, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(15) υμων συμφωνησουσιν : E, Δ¹, 9, 500*
(16) υμιν συμφωνησουσιν : Δ*
(17) συμφωνησωσιν εξ υμων : B, 892
(18) συμφωνησουσιν εξ υμων : א, L
(19) συνφωνησουσιν εξ υμων : D
(20) εξ υμων συμφωνησωσιν : 4, 13, 700
(21) συμφωνησωσιν : 157c
(22) συμφωνησουσιν : 33
(23) συμφωνσωσιν : 157*

(24) ου εαν : א, B, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(25) ου αν : D, 892
(26) ο εαν : W
(27) ου αι αν : 13

(28) αιτησωνται : א, B, D, E, F, G, K, S, W, Y¹, Δ, 1, 7, 9, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, Majority
(29) αιτησονται : Ω, 4, 8, 10, 13, 500, 501, ℓ181, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086,
(30) αιτησωντε: M
(31) αιτησωται : Y*
(32) ετησονται : L*
(33) ετησωνται : L¹

(34) γενησεται αυτοις : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(35) αυτοις γενησεται : א
(36) δοθησεται αυτοις : 33

(37) ουρανοις : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ181, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(38) ουρανους : Δ

 

 

ΡΠϚ / Ι :

D (f59v), F (f29rc1), M (f60vc2), S (f53rc1), 4 (f38v), 7 (f50r), 9 (f,50r-v), 10, 11, 12, 490 (f37vc2), 500 (f46v), 502 (f27r), 556 (f33r-v), 892 (f72r), 1582 (f49v-50r), 1701 (f36v)

ΡΠΖ :

501 (f34r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 18:19

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.