Matthew 18:2

καὶ προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς παιδίον, ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν,

Matt 18:2 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]64
Καὶ προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς παιδίον, ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν,

MSS: G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13 (f23vc1-2), 22, 43, 201, 438

Matt 18:2 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc3
Και προσκαλεσαμενος παιδιον εστησεν αυτο εν μεσω αυτων

Matt 18:2 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14bc3
Και προσκαλεσαμενος παιδιον εστησεν αυτο εν μεσω αυτων

Matt 18:2 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]57v
Και προσ·καλεσαμενος ο ιης παιδιον εν εστησεν αυτο εν μεσω αυτων·

Matt 18:2 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]30rc1
καὶ προσκαλεσάμενος ὁ ΙC παιδίον ἔστησεν αὐτο ἐν μέσω αὐτῶν

Matt 18:2 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]64
Και προσκαλεσαμενος ο ΙC παιδιον εστησεν αυτο εν μεσω αυτων

Matt 18:2 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]73
Και προσκαλεσαμενος ο ΙC παιδιον Εστησεν αυτο εν μεσω αυτων

Matt 18:2 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]
καὶ προσκαλεσάμενος ὁ ισ παιδίον. ἔστησεν αὐτῶ ἐν μέσω αὐτῶν

Matt 18:2 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]56r
καὶ προσκαλεσάμενος παιδίον, ἔστησεν αὐτῷ ἐν μέσῳ αὐτῶν

Matt 18:2 [Peshitta]
ܘܰܩܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܛܰܠܝܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ܂

Matt 18:2 [Vulgate]
et advocans Iesus parvulum statuit eum in medio eorum

Critical Apparatus :

(1) ο ιησους : D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, Majority, Peshitta, Vulgate
(2) OMIT ο ιησους : א, B, 700

(3) εστησεν: א, B, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700
(4) εν εστησεν : D

(5) αυτο : א, B, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 201, 438
(6) αυτω : 44, 700

 

 

A Textual Commentary On Matthew 18:2

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.