Matthew 18:3

καὶ εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

and he said, “Amen I say to you, unless you change and become like children, you will never enter into the kingdom of Heaven.”

Matt 18:3 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]64
Καὶ εἶπεν· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε, καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.

MSS: B, E (f56v), G, K, S (f51v-52r), Y (f33v-34r|68-69), Ω, 1, 4 (f37v), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22 (f34v-35r), 43, 157 (f69r), 201, 438 (f79r-v), 490, 500 (f45v), 556 (f32r-v), 700, 892, 901 (f33v), 1582 (f48v), 1701 (f35r), ℓ1086 (f82vc2)

Matt 18:3 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc3
και ειπεν αμην λεγω ϋμιν εαν μη στραφητε και γενησθε ως τα παιδια ου μη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουρανων

Matt 18:3 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]14bc3
και ειπεν αμην λεγω υμιν εαν μη στραφητε και γενησθε ως τα παιδια ου μη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουρανων

Matt 18:3 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]57v-58v(102)
και ειπεν Αμην λεγω ϋμειν· εαν μη στραφηται και γενησθε ως τα παιδια· ου μη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουρανων

Matt 18:3 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]30rc1
καὶ εἶπεν· Ἀμὴν λέγω ὑμιν ἐὰν μη στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τα παιδία οὐ μη εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐνων·

Matt 18:3 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]64
και ειπεν Αμην λεγω ὑμιν εαν μη στραφηται και γενεσθαι ως τα παιδια ου μη εισελθηται εις την βασιλειαν των ουρανων

Matt 18:3 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]73
και ειπεν Αμην λεγω υμιν· Εαν μη στραφητε και γενησθε ως τα παιδιου. Μη εισελθητε εις την βασιλειαν των ουνων.

Matt 18:3 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]49v
καὶ εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθαι ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐνῶν·

Matt 18:3 [Peshitta]
ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܗܰܦ݂ܟ݁ܽܘܢ ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܛܠܳܝܶܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ܂

Matt 18:3 [Vulgate]
et dixit amen dico vobis nisi conversi fueritis et efficiamini sicut parvuli non intrabitis in regnum caelorum

Critical Apparatus :

(1) και ειπεν : א, B, D, E, Fmg, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(2) OMIT και ειπεν : F*

(3) υμιν : א, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(4) υμειν : D

(5) στραφητε : א, B, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(6) στραφειτε : ℓ339
(7) στραφηται : D, W

(8) γενησθε : א, B, D, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(9) γενεσθε : L
(10) γενεισθε : ℓ339 (ii)
(11) γενησθαι : 44
(12) γενεσθαι : W, 13

(13) παιδια ου : א, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(14) πεδια ου : L
(15) παιδιου : Δ

(16) εισελθητε : א¹, B, D, E, F, G, K, L, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ339 (ii), ℓ1086, Majority
(17) εισελθηε : א*
(18) εισελθηται : M, W

 

 

A Textual Commentary On Matthew 18:3

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.