Matthew 18:21

Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν· κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου, καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;

Matt 18:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]66
Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος, εἶπε· Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου, καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;

MSS: Y (f35v-36r|72-73), 7, 8, 201, 438, 700, 771

Matt 18:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (5th century)]q75f3rc2
Τοτε προσελθω- αυτω ο πετρος ειπεν κε ποσακις αμαρτησι εις εμε ο αδελφος μου και αφησω αυτω εως επτακις

Matt 18:21 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (5th century)]15ac3
τοτε προσελθων ο πετρος ειπεν αυτω κε ποσακις αμαρτησει ο αδελφος μου εις εμε και αφησω αυτω εως επτακις

Matt 18:21 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]60v|ΡΠΖ
: Τοτε προσελθων πετρος ειπεν αυτω κε ποσακεις αμαρτησει εις εμε ο αδελφος μου και αφησω αυτω εως επτακις .

Matt 18:21[Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]31vc1-2
Τότε προσελθὼν αὐτῶ ὁ πέτρος· εἶπεν· κε ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου· καὶ ἀφήσω αὐτῶ ἕως έπτάκις

MSS: G, K, Ω (f99c1-2), 22, 43, 44 (f50v-51r)

Matt 18:21 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]40vc2

Matt 18:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]66
Τοτε προσελθων αυτω ο πετρος ειπεν κε ποσακεις αμαρτηση εις εμε ο αδελφος μου και αφησω αυτω εως επτακεις.

Matt 18:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]75
Τοτε προσελθων αυτω ο πετρος ειπεν  κε ποσακις αμαρτηση εις εμε ο αδελφος μου· Και αφεσω αυτω εως επτακις.

Matt 18:21 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܪܶܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܟ݁ܡܳܐ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܐܶܢ ܢܰܣܟ݁ܶܠ ܒ݁ܺܝ ܐܳܚܝ ܐܶܫܒ݁ܽܘܩ ܠܶܗ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܒ݂ܰܥ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ܂

Matt 18:21 [Vulgate]
tunc accedens Petrus ad eum dixit Domine quotiens peccabit in me frater meus et dimittam ei usque septies

Critical Apparatus :

(1) αυτω ο πετρος ειπε : Y, 7, 8, 201, 438, 700, 771
(2) αυτω ο πετρος ειπεν : א1, G, K, L, W, Δ, Ω, 13, 22, 43, 44
(3) ο πετρος ειπεν αυτω : B
(4) πετρος ειπεν αυτω : D
(5) ο πετρος ειπεν : א*

(6) ποσακις : א, B, G, K, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, Majority
(7) ποσακεις : D, L, W

(8) αμαρτησει : B, D, G, K, L, Y, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, Majority
(9) αμαρτησι : א
(10) αμαρτηση : W, Δ, 13

(11) εις εμε ο αδελφος μου : א, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, Majority
(12) ο αδελφος μου εις εμε : B, 13
(13) OMIT μου : L

(14) αφησω : א, B, D, G, K, L, W, Y, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, Majority
(15) αφεσω : Δ

(16) επτακις : א, B, D, G, K, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, Majority
(17) επτακεις : L, W

 

ΠΡϚ

7 (f50r)

 

A Textual Commentary On Matthew 18:21

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.