Matthew 18:21

Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπεν· κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου, καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;

Then Peter came up to him, he said, “Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Until seven times?

Matt 18:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]66
Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος, εἶπε· Κύριε, ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου, καὶ ἀφήσω αὐτῷ; ἕως ἑπτάκις;

MSS: Y (f35v-36r|72-73), 7, 8, 10, 12, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556 (f33v), 700, 771, 901 (f34v), 1701 (f36v)

Matt 18:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (5th century)]q75f3rc2
Τοτε προσελθω- αυτω ο πετρος ειπεν κε ποσακις αμαρτησι εις εμε ο αδελφος μου και αφησω αυτω εως επτακις

Matt 18:21 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (5th century)]15ac3
τοτε προσελθων ο πετρος ειπεν αυτω κε ποσακις αμαρτησει ο αδελφος μου εις εμε και αφησω αυτω εως επτακις

Matt 18:21 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]60v
: Τοτε προσελθων πετρος ειπεν αυτω κε ποσακεις αμαρτησει εις εμε ο αδελφος μου και αφησω αυτω εως επτακις .

Matt 18:21[Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]31vc1-2
Τότε προσελθὼν αὐτῶ ὁ πέτρος· εἶπεν· κε ποσάκις ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου· καὶ ἀφήσω αὐτῶ ἕως έπτάκις

MSS: F (f29rc1-2), G, K, M (f60v-61r), S, Ω (f99c1-2), 1, 22, 43, 44 (f50v-51r), 1582

Matt 18:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]66
Τοτε προσελθων αυτω ο πετρος ειπεν κε ποσακεις αμαρτηση εις εμε ο αδελφος μου και αφησω αυτω εως επτακεις.

Matt 18:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]75
Τοτε προσελθων αυτω ο πετρος ειπεν  κε ποσακις αμαρτηση εις εμε ο αδελφος μου· Και αφεσω αυτω εως επτακις.

Matt 18:21 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܪܶܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܟ݁ܡܳܐ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܐܶܢ ܢܰܣܟ݁ܶܠ ܒ݁ܺܝ ܐܳܚܝ ܐܶܫܒ݁ܽܘܩ ܠܶܗ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܒ݂ܰܥ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ܂

Matt 18:21 [Vulgate]
tunc accedens Petrus ad eum dixit Domine quotiens peccabit in me frater meus et dimittam ei usque septies

Critical Apparatus :

(1) αυτω ο πετρος ειπε : Y, 7, 8, 10, 12, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 901, 1701
(2) αυτω ο πετρος ειπεν : א¹, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 9, 11, 13, 22, 33, 43, 44, 1582
(3) ο πετρος ειπεν αυτω : B, 892, ℓ339
(4) πετρος ειπεν αυτω : D
(5) ο πετρος ειπεν : א*

(6) ποσακις : א, B, E¹, D, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(7) ποσακεις : D, L, W
(8) ποσακης : E*

(9) αμαρτησει : B, D, F, G, K, L, M, S, Y, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(10) αμαρτησι : א
(11) αμαρτηση : E, W, Δ, 4, 13

(12) εις εμε ο αδελφος μου : א, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(13) ο αδελφος μου εις εμε : B, 13
(14) OMIT μου : L

(15) αφησω : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(16) αφεισω : 33
(17) αφεσω : Δ

(18) εως : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(19) OMIT εως : 4

(20) επτακις : א, B, D, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(21) επτακεις : L, W
(22) επακις : 9

 

 

ΡΠΖ / Ε :

D (f60v), F (f29rc1), 4 (f38v), 7 (f50r), 9 (f50v), 10 (f48r-v), 11 (f88v), 12 (p127), 157 (f70v), 490 (f37vc2), 500 (f46v-47r), 502 (f27r), 556 (f33v), 892 (f72r), 1582 (f50r), 1701 (f36v)

ΡΠΗ :

501 (f34r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 18:21

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.