Matthew 18:22

λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλ’ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.

Jesus says to him, “I say not to you until seven times, but until seventy times seven.”

Matt 18:22 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]66
Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Οὐ λέγω σοι, ἕως ἑπτάκις, ἀλλ’ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.

MSS : E (f58r-v), G, L, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (f24vc2), 22, 33 (f108v), 43, 44, 157 (f70v), 201, 438 (81v-82r), 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892 (f72r-v), 901 (f34v), 1582, 1701 (f36v), ℓ339 (f55rc1)

Matt 18:22 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3rc2
λεγι αυτω ο ΙC ου λεγω σοι εως επτακις αλλ εως εβδομηκοντακις επτα 

Matt 18:22 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]15ac3
λεγει αυτω ο ΙC ου λεγω σοι εως επτακις αλλα εως εβδομηκοντακις επτα

Matt 18:22 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]60v
Λεγει αυτω ο ιης· ου λεγω σοι εως επτακις αλλα εως εβδομηκοντακις επτα(κις)

* (κις) = ink faded or erased?

Matt 18:22 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]31vc2
λέγει αὐτῶ ὁ ΙC· οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις· ἀλλ’ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά·

Matt 18:22 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]53v
λέγει αὐτῷ ὁ ΙC· οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις· ἀλλ’ ἕως ἑβδο<μη>κοντάκις ἑπτά·

Matt 18:22 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]67
Λεγει αυτω ο ΙC ου λεγω σοι εως επτακις αλλ’ εως εβδομηκοντακις επτα 

Matt 18:22 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]75
Λεγει αυτω ο ΙC· Ου λεγω σοι εως επτακις αλλεως εβδομηκοντακις επτα.

Matt 18:22 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܒ݂ܰܥ ܐܶܠܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܫܰܒ݂ܥܺܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܫܒ݂ܰܥ ܫܒ݂ܰܥ܂

Matt 18:22 [Vulgate]
dicit illi Iesus non dico tibi usque septies sed usque septuagies septies

Critical Apparatus :

(1) λεγει : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(2) λεγι : א

(3) εως (i) : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(4) OMIT εως : 4

(5) επτακις : א, B, D, E, F, G, K, L, M1, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(6) επακις : M*

(7) αλλ : א, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(8) αλλα : B, D

(9) εβδομηκοντακις : א, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(10) εβδομικοντακις : F
(11) ευδομηκοντακις : 4

(12) επτα : א, B, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500?, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(13) επτακις : D

 

 

ΡΠΗ :

F (f29rc2)

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 18:22

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.