Matthew 18:22

λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλ’ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.

Jesus said to him, “I say not to you until seven times, but until seventy times seven.”

Matt 18:22 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]66
Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Οὐ λέγω σοι, ἕως ἑπτάκις, ἀλλ’ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά.

MSS : G, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13 (f24vc2), 22, 43, 44, 201, 438 (81v-82r), 700, 771

Matt 18:22 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3rc2
λεγι αυτω ο ΙC ου λεγω σοι εως επτακις αλλ εως εβδομηκοντακις επτα 

Matt 18:22 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]15ac3
λεγει αυτω ο ΙC ου λεγω σοι εως επτακις αλλα εως εβδομηκοντακις επτα

Matt 18:22 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]60v
Λεγει αυτω ο ιης· ου λεγω σοι εως επτακις αλλα εως εβδομηκοντακις επτα(κις)

* (κις) = ink faded or erased?

Matt 18:22 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]31vc2
λέγει αὐτῶ ὁ ΙC· οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις· ἀλλ’ ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά·

Matt 18:22 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]53v
λέγει αὐτῷ ὁ ΙC· οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις· ἀλλ’ ἕως ἑβδο<μη>κοντάκις ἑπτά·

Matt 18:22 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]67
Λεγει αυτω ο ΙC ου λεγω σοι εως επτακις αλλ’ εως εβδομηκοντακις επτα 

Matt 18:22 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]75
Λεγει αυτω ο ΙC· Ου λεγω σοι εως επτακις αλλεως εβδομηκοντακις επτα.

Matt 18:22 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܒ݂ܰܥ ܐܶܠܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܫܰܒ݂ܥܺܝܢ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܫܒ݂ܰܥ ܫܒ݂ܰܥ܂

Matt 18:22 [Vulgate]
dicit illi Iesus non dico tibi usque septies sed usque septuagies septies

Critical Apparatus :

(1) λεγει : B, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, Majority
(2) λεγι : א

(3) αλλ : א, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, Majority
(4) αλλα : B, D

(5) επτα : א, B, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, Majority
(6) επτακις : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 18:22

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.