Matthew 18:25

Μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα καὶ πάντα ὅσα εἶχεν καὶ ἀποδοθῆναι.

But since he had nothing to pay, his lord ordered him, and his wife, and children, and all that he had to be sold, and repayment to be made.

Matt 18:25 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]66-67
Μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθῆναι, καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ τὰ τέκνα, καὶ πάντα ὅσα εἶχε· καὶ ἀποδοθῆναι.

MSS: 7 (f50r-v), 8, 10, 11, 12, 13 (f24vc2), 43, 44, 157, 201 (f48rc1), 438, 490, 500, 501, 502, 901 (f34v), 1701 (f37r), ℓ339 (f63vc2-64rc1)

Matt 18:25 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3rc2-3
Μη εχοντος δε αυτου αποδουνε εκελευσεν αυτο- ο κς πραθηνεαι και την γυνεαικα και τα πεδια και παντα οσα ειχεν και αποδοθηνε

Matt 18:25 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15ac3
μη εχοντος δε αυτου αποδουναι εκελευσεν αυτον ο κς πραθηναι και την γυναικα και τα τεκνα και παντα οσα εχει και αποδοθηναι

Matt 18:25 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]60v
Μη εχοντος δε αυτου αποδουναι εκελευσεν αυτον ο κς πραθηναι και την γυναικα αυτου και τα τεκνα και παντα οσα ειχεν· και αποδοθηναι

* δο = different ink

Matt 18:25 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]31v-32r
μὴ ἔχοντος δὲ αὐτου ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ πραθηναι καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τα τέκνα· καὶ πα-τα ὅσα εἶχεν καὶ ἀποδοθῆναι·

MSS: E (f58v), G, K, M, S (f53rc2), W, Ω (f99c2-100c1), 22 (f36v), 33 (f108v), 892 (f72v), ℓ1086 (f85r-v)

Matt 18:25 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]67
μη εχοντος δε αυτου αποδουναι εκελευσεν αυτον ο κς αυτου πραθηναι και την γυναικα αυτου και τα τεκνα και παντα οσα ειχεν και αποδοθηναι

Matt 18:25 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]75
Μη εχοντος δε αυτου αποδουναι. Εκελευσεν αυτον κυριος αυτου πραθηναι· και την γυναικα αυτου και τα τεκνα· και παντα· Οσα ειχεν και αποδοθηναι

Matt 18:25 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]57v
μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν πραθῆναι, καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τὰ τέκνα· καὶ πάντα ὅσα εἶχε, καὶ ἀποδοθῆναι·

Matt 18:25 [Peshitta]
ܘܟ݂ܰܕ݂ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܠܡܶܦ݂ܪܰܥ ܦ݁ܩܰܕ݂ ܡܳܪܶܗ ܕ݁ܢܶܙܕ݁ܰܒ݁ܰܢ ܗܽܘ ܘܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܘܰܒ݂ܢܰܘܗ݈ܝ ܘܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܘܢܶܦ݂ܪܽܘܥ܂

Matt 18:25 [Vulgate]
cum autem non haberet unde redderet iussit eum dominus venundari et uxorem eius et filios et omnia quae habebat et reddi

Critical Apparatus :

(1) εχοντος :א, B, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) εχωντος : 4
(3) εχοντων : F

(4) αυτου (i) : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y¹, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(5) OMIT αυτου : Y*, 9

(6) αποδουναι : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(7) αποδουνε : א

(8) ο κυριος : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(9) OMIT ο : Δ
(10) OMIT ο κυριος : 1, 556, 700, 1582

(11) αυτου (ii) : E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(12) OMIT αυτου : א, B, L, 1, 556, 700, 1582

(13) πραθηναι : א¹, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(14) πραθηνε : א*

(15) γυναικα : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(16) γυνεκα : א

(17) αυτου (iii) : E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(18) OMIT αυτου : א, B, D, 1, 556, 700, 1582

(19) τεκνα : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(20) πεδια : א

(21) ειχε : Y, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 700, 901, 1701, ℓ339
(22) ειχεν : א, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 22, 33, 892, ℓ1086,
(23) εχει : B, 1, 556, 1582

(24) αποδοθηναι : B, D¹, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(25) αποθηναι : D*
(26) αποδοθηνε : א

 

 

A Textual Commentary On Matthew 18:25

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.