Matthew 18:28

Ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια· καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν, λέγων· ἀπόδος μοι εἴ τι ὀφείλεις.

But that servant went out, he found one of his fellow servants, who owed him a hundred denarii. And he seized him, he choked him, saying, “Pay me what you owe.”

Matt 18:28 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]67
Ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια· καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε, λέγων· Ἀπόδος μοι ὁ, τι ὀφείλεις.

Matt 18:28 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3rc3
Εξελθων δε ο δουλος εκινος ευρεν ενα των συνδουλων αυτου ος ωφιλεν αυτω εκατο- δηναρια και κρατησας αυτον επνιγε- λεγων αποδος ει τι οφιλις

Matt 18:28 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15ac3
εξελθω- δε ο δουλος ευρεν ενα των συνδουλων αυτου ος ωφειλεν αυτω εκατον δηναρια και κρατησας αυτον επνειγε λεγων αποδος ει τι οφειλεις

Matt 18:28 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]33
… μοι ει τι ὀφειλεις·

* … lacunae from Mt 17:26

Matt 18:28 [Codex Bezae Cantabrigensis (D05) (5th century)]60v
Εξελθων δε ο δουλος εκεινος ευρεν ενα των συνδουλων αυτου ος ωφειλεν αυτω δηναρια· Ρ· και κρατησας αυτον επνειγεν λεγων αποδος ει τι οφειλεις

Matt 18:28 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]32rc1-2
ἐξελθὼν δε ὁ δουλος εκεῖνος εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ. ὁς ὤφειλεν αὐτῶ ἑκατὸν δηνάρια καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγεν· λέγων ἀπόδος μοι εἴ τι ὀφείλεις·

Matt 18:28 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]54r
ἐξελθὼν δε ὁ δουλος εκεῖνος· εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων αὐτοῦ· ὁς ὤφειλεν αὐτῶ ἑκατὸν δινάρια· καὶ κρατήσας αὐτὸ- ἔπνηγεν· λέγων· ἀπόδος μοι εἴ τι ὀφείλεις·

Matt 18:28 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]67
Εξελθων δε ο δουλος εκεινος ευρεν ενα των συνδουλων αυτου ος ωφειλεν αυτω εκατον δηναρια και κρατησας αυτον επνιγεν λεγων αποδος ει τι οφιλεις

MSS: L (f41rc2), W

Matt 18:28 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]36v|74
ἐξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, εὗρεν ἕνα τῶν σϋνδούλων αὐτοῦ, ὃς, ὤφειλεν αὐτῶ ἑκατὸν δηνάρια· καὶ κρατήσας αὐτὸν ἔπνιγε λέγων, ἀπόδος ἔι τι ὀφείλεις·

Matt 18:28 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]76
Εξελθων δε ο δουλος εκεινος ευρεν ενα των συνδουλων αυτου ος ωφειλεν αυτω εκατον δηναρια· Και κρατησας αυτον επνιγεν λεγων· Αποδος μοι ει τι οφειλεις.

Matt 18:28 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]48rc1-2
ἐξελθὼν δὲ Ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, εὗρεν ἕνα τῶν σϋνδούλων αὐτοῦ, ὃς ὤφειλεν αὐτῶ ἑκατὸν δηνάρϊα· ϗ κρατήσας αὐτὸν, ἔπνϊγε· λέγων, ἀπόδος μοι ἔι τϊ ὀφείλεις.

MSS: 7, 8, 22, 43, 44, 157 (f71r), 201, 438, 700, 771

Matt 18:28 [Peshitta]
ܢܦ݂ܰܩ ܕ݁ܶܝܢ ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܗܰܘ ܘܶܐܫܟ݁ܰܚ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܟ݁ܢܰܘܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܚܰܝܳܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܺܝܢܳܪܶܐ ܡܳܐܐ ܘܰܐܚܕ݁ܶܗ ܘܚܳܢܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܚܰܝܳܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ܂

Matt 18:28 [Vulgate]
egressus autem servus ille invenit unum de conservis suis qui debebat ei centum denarios et tenens suffocabat eum dicens redde quod debes

Critical Apparatus :

(1) εξελθων : א, B, D, E¹, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) εξελθον : E*

(3) εκεινος : D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) εκινος : א
(5) OMIT εκεινος : B

(6) ωφειλεν : B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(7) ωφιλεν : א
(8) οφειλεν : 9, 10
(9) ωφολεν : 1

(9) εκατον δηναρια : א, B, E, F, G, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) εκατον διναρια : K
(11) εκατον δυναρια : 13
(12) δηναρια εκατον : D

(13) επνιγε : Y, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 502, 556, 700, 771, 901, 1701
(14) επνιγεν : א, E, F, G, L, M, S, W, Δ, 1, 33, 892, 1582
(15) επνειγε : B
(16) επνειγεν : D
(17) επνηγε : 501, ℓ339, ℓ1086,
(18) επνηγεν : K, Ω

(19) μοι : E, F, G, K, M, S, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 892c, 901, 1582c, 1701, ℓ339, ℓ1086, Elzevir, Scholz
(20) OMIT μοι : א, B, C, D, L, Y, W, 1, 33, 700, 771, 892*, 1582*

(21) ο : 901*?, Elzevir
(22) ει : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901c, 1582, 1701, ℓ339, Scholz
(23) η : ℓ1086,

(24) οφειλεις : B, C, D, E¹, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(25) οφιλεις : L, W
(26) οφειλης : E*, F, 13
(27) οφιλις : א

 

 

A Textual Commentary On Matthew 18:28

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.