Matthew 18:31

Ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα, ἐλυπήθησαν σφόδρα· καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἑαυτῶν πάντα τὰ γενόμενα.

When his fellow servants saw what had happened, they were deeply grieved; and they came and reported to their lord everything that had happened.

Matt 18:31 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]67
Ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα, ἐλυπήθησαν σφόδρα· καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ ἀυτῶν πάντα τὰ γενόμενα.

MSS: 9 (f51r), 10 (f49r), 700

Matt 18:31 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3rc3
ϊδο-τες ουνδε οι συνδουλοι αυτου τα γενομενα ελυπηθησαν σφοδρα οι δε ελθοντες διεσαφησαν τω κω εαυτων παντα τα γενομενα

Matt 18:31 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15bc1
ιδοντες ουν αυτου οι συνδουλοι τα γενομενα ελυπηθησαν σφοδρα και ελθοντες διεσαφησαν τω κυριω εαυτων παντα τα γενομενα

Matt 18:31 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (4th century)]33
Ιδοντες δε οι συνδουλοι αυτου τα γενομενα ελυπηθησαν σφοδρα· και ελθοντες διεσαφησαν τω κυριω εαυτων απαντα τα γενομενα·

Matt 18:31 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]61v
Ιδοντες ουν οι συνδουλοι αυτου τα γεινομενα ελυπηθησαν σφοδρα και ελθοντες διεσαφησαν τω κω αυτων παντα τα γενομενα

Matt 18:31[Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]32r-v
Ϊδόντες δε οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα· ϗ ἐλθόντες διεσᾱφησαν τῶ κω ἑαυτῶν· πάντα τα γενόμενα

MSS: E (f59r), F (f30rc1-2), K, M, S (f53vc1), W, Y (f36v-37r|74-75), Ω, 7, 8, 22, 43, 157 (f71v), 201, 500 (f47v), 501 (f34v), 502 (f27v), 771, 1701 (f37v)

Matt 18:31 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]67-68
Ϊδοντες δε οι συνδουλοι αυτου τα γενομενα ελυπηθησαν σφοδρα και ελθοντες διεσαφησαν τω κω εαυτων παντα τα γενομενα.

Matt 18:31 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]76
ῙΔοντες δε οι συνδουλοι αυτου τα γενομενα ελυπηθησαν σφοδρα Και ελθοντες διεσαφησαν τω κω εαυτων παντα γενομενα

Matt 18:31 Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]51v
ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα· ἐλυπήθησαν σφόδρα· καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῶ κω  ἀυτῶν ἅπάντα τὰ γενόμενα.

Matt 18:31 [Minuscule 438 (Add MS 5111) (12th century)]83r
ἰδόντες δὲ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γϊνόμενα, ἐλυπήθησαν σφόδρα· ϰ ἐλθόντες, διεσάφησαν τῶ κυρίω   αυτῶν πάντα τὰ γενόμενα·

Matt 18:31 [Peshitta]
ܟ݁ܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܢܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܗܘܳܐ ܟ݁ܶܪܝܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒ݂ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܐܰܘܕ݁ܰܥܘ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܟ݁ܽܠ ܕ݁ܰܗܘܳܐ܂

Matt 18:31 [Vulgate]
videntes autem conservi eius quae fiebant contristati sunt valde et venerunt et narraverunt domino suo omnia quae facta erant

Critical Apparatus :

(1) ιδοντες : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) ειδοτες : 33

(3) δε : א¹, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) ουν : א*, B, D, 33

(5) οι συνδουλοι αυτου : א, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) αυτου οι συνδουλοι : B

(7) γενομενα (i) : א, B, C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(8) γεινομενα : D
(9) γινομενα : L, 4, 438, 892, 901, ℓ339

(10) και ελθοντες : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(11) και απελθοντες : 13
(12) και απελθοτες : 33
(13) οι δε ελθοντες : א

(14) αυτων : D, L, 1, 9, 10, 13, 44, 438, 700, 1582, ℓ1086,
(15) εαυτων : א, B, C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 11, 12, 22, 33, 43, 157, 201, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, Majority

(16) παντα : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 1701, ℓ339, Majority
(17) απαντα : C, 1, 44, 901, 1582, ℓ1086,

(18) τα γενομενα (ii) : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(19) τα γινομενα : 901
(20) OMIT τα (ii) : Δ, 1

 

 

A Textual Commentary On Matthew 18:31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.