Matthew 18:33

οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σὲ ἠλέησα;

Should you not also have had mercy on your fellow servant, even as I had mercy on you?

Matt 18:33 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]67
Οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σὲ ἠλέησα;

MSS: C, E, F (f30rc2), G, K, M (f61v), S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4 (f39v), 7, 8, 9 (f51r-v), 10 (f49r), 11 (f90r), 12 (p128), 13 (f25rc2), 22 (f37r), 43, 44, 157, 201 (f48vc1), 438, 490 (f38r-v), 500, 501, 502, 556 (f34r), 700, 1582, 1701 (f37v), ℓ1086,

Matt 18:33 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3rc3-4
ουκ εδει και σε ελεησε τον συνδουλον σου ως καγω σε ηλεησα·

MSS: א, L (f41vc1)

Matt 18:33 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15bc1
ουκ εδει και σε ελεησαι τον συνδουλον σου ως καγω σε ηλεησα

MSS: B, 33 (f108v), 892 (f73r-v)

Matt 18:33 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]33
ουκ εδει και σε ελεησαι τον συνδουλον σου ως και εγω σε ηλεησα·

Matt 18:33 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]61v
Ουκ εδι ουν και σε ελεησε τον συνδουλον σου· ως καγω σε ηλεησα

Matt 18:33 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]32vc1
Οὐκ έδει καὶ σε ἐλεησαι τὸν σύνδουλόν σου ὡς καὶ ἐγὼ σε ἠλέησα·

Matt 18:33 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]68
ουκ εδει και σε ελεησαι τον συνδουλον σου ως και εγω σε ηλεησα

Matt 18:33 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]76
Ουκ εδει και σε ελεησαι τον συνδουλον σου. Ως και εγω σε ηλεησα.

Matt 18:33 [Peshitta]
ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܰܬ݂ܚܽܘܢ ܠܰܟ݂ܢܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܚܳܢܬ݁ܳܟ݂܂

Matt 18:33 [Vulgate]
non ergo oportuit et te misereri conservi tui sicut et ego tui misertus sum

Critical Apparatus :

(1) εδει : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) εδι ουν : D

(3) ελεησαι : B, C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) ελεησε : א, D, L

(5) και εγω : C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) καγω : א, B, D, L, 33, 892
(7) OMIT και (ii) : 901

 

 

MSS:

(1) ℓ339 (f64rc2) : καὶ εσὲ ἐλεήσαι

 

 

A Textual Commentary On Matthew 18:33

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.