Matthew 18:34

καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ, παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς, ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ.

And his lord was angry, he delivered him to the torturers until he could pay all that was owed to him.

Matt 18:34 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]67
Καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς, ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ.

MSS: C, F (f30rc2), K (f54v), L, M (f61vc1-2), S, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9 (f51v), 11 (f90r), 12 (p128-129), 13 (f25rc2), 22, 43, 157, 201, 438, 490 (f38vc1), 500, 501, 502, 556, 1582 (f50v-51r), 1701 (f37v), ℓ339 (f64rc2-vc1), ℓ1086 (f86rc2)

Matt 18:34 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3rc4
Και οργισθις ο κς αυτου παρεδωκεν αυτον τοις βασανισταις εως ου αποδω παν το οφιλομενον α·υ·τ·ω·

Matt 18:34 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15bc1
και οργισθεις ο κυριος αυτου παρεδωκεν αυτον τοις βασανισταις εως αποδω παν το οφειλομενον

Matt 18:34 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]33
Και οργισθεις ο κυριος αυτου παρεδωκεν αυτον τοις βασανισταις εως ου αποδω παν το οφειλομενον αυτω·

Matt 18:34 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]61v
Και οργισθεις ο κς αυτου παρεδωκεν αυτον τοις βασανισταις εως ου αποδω το οφειλομενον

Matt 18:34 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]32vc1
καὶ ὀργησθεὶςκς αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς· ἕως οὗ ἀποδῶ παν το ὀφειλόμενον αὐτ·

MSS: G, 44

Matt 18:34 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]68
και οργεισθεις ο κς αυτου παρεδωκεν αυτον τοις μασανισταις εως ου αποδω παν το οφιλομενον αυτω·

Matt 18:34 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]76
Και οργισθεις ο κυριος αυτου παρεδωκεν αυτον τοις βασανισταις εωσου αποδω παν το οφειλομενον αυτω.

Matt 18:34 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]58r-v
ϰ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς βασανισταῖς ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον·

Matt 18:34 [Peshitta]
ܘܰܪܓ݂ܶܙ ܡܳܪܶܗ ܘܰܐܫܠܡܶܗ ܠܰܡܢܰܓ݁ܕ݂ܳܢܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݂ܪܽܘܥ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܚܰܝܳܒ݂ ܠܶܗ܂

Matt 18:34 [Vulgate]
et iratus dominus eius tradidit eum tortoribus quoadusque redderet universum debitum

Critical Apparatus :

(1) οργισθεις : B, C, D, E, F, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) οργισθις : א
(3) οργισθης : 901?
(4) οργεισθεις : W
(5) οργησθεις : G, 44
(6) ωργισθεις : 10

(7) βασανισταις : א, B, C, D, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(8) βασανησταις : E
(9) μασανισταις : W

(10) ου : א, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(11) OMIT ου : B, 892

(12) παν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(13) OMIT παν : D

(14) οφειλομενον : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11¿, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(15) οφιλομενον : א, W

(16) αυτω : א*, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(17) OMIT αυτω : ¹א, B, D, 700

 

 

MSS:

(i) 33 (f108v) : παρέδωκεν αὐτὸν αὐτὸν

 

 

A Textual Commentary On Matthew 18:34

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.