Matthew 18:35

Οὕτως καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν.

Matt 18:35 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]68
Οὕτω καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν.

MSS: 201

Matt 18:35 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3rc4
ουτως και ο πηρ μου ο ουρανιος ποιησι ϋμιν εαν μη αφητε εκαστος τω αδελφω αυτου απο τω- καρδιων ϋμων·

Matt 18:35 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15bc1
ουτως και ο πατηρ μου ο ουρανιος ποιησει υμιν εαν μη αφητε εκαστος τω αδελφω αυτου απο των καρδιων ϋμων .

Matt 18:35 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]33
ουτως και ο πηρ μου ο ..ουρανιος ποιησει υμιν εαν μη αφητε εκαστος τω αδελφω αυτου απο των καρδιων υμων τα παραπτωματα αυτων·

Matt 18:35 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]61v
Ουτως και ϋμειν ποιησει ο πατηρ μου ο ουρανιος εαν μη αφητε· εκαστος τω αδελφω αυτου απο των καρδιων ϋμων:

Matt 18:35 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684)(G011)(9th century)]32vc1-2
Οὕτως καὶ πηρ μου ὁ ἐπ ουνιος ποιήσει ϋμῖν· ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῶ ἀδελφῶ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ϋμῶν· τα παραπτῶματα αὐτῶν.

MSS: 43

Matt 18:35 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]68
ουτως και ο πηρ μου ο επουρανιος ποιησει ὑμιν εαν μη αφηται εκαστος τω αδελφω αυτου απο των καρδιων ὑμων τα παραπτωματα αυτων.

Matt 18:35 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]76
Ουτως και ο πηρ μου ο επουρανιος ποιησει υμιν. Εαν μη αφητε εκατος τω αδελφω αυτου απο των καρδιων υμων τα παραπτωματα αυτων.

Matt 18:35 [Peshitta]
ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܒ݂ܝ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܬ݁ܶܫܒ݁ܩܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫ ܠܰܐܚܽܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܠܶܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܶܗ܂

Matt 18:35 [Vulgate]
sic et Pater meus caelestis faciet vobis si non remiseritis unusquisque fratri suo de cordibus vestris

Critical Apparatus :

(1) ουτω : 201
(2) ουτως : א, B, C, D, G, Δ, 43

(3) ο πατηρ μου ο επ ουρανιος ποιησει υμιν : C?, G, W, Δ, 43, 201, Majority Text
(4) ο πατηρ μου ο ουρανιος ποιησει υμιν : B
(5) ο πατηρ μου ο ουρανιος ποιησι υμιν : א
(6) υμειν ποιησει ο πατηρ μου ο ουρανιος : D

(7) αφητε : א, B, C, D, G, Δ, 43, 201, Majority Text
(8) αφηται : W

(9) τα παραπτωματα αυτων : C, G, W, Δ, 43, 201, 771, Majority Text
(10) OMIT τα παραπτωματα αυτων : א, B, D

 

A Textual Commentary On Matthew 18:35

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.