Matthew 18:7

Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται.

Woe to the world because of offences! For it is inevitable that offences come, but woe to that man through whom the offence comes!

Matt 18:7 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]64
Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι’ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται.

MSS: E (f56v-57r), G, K, M, S, Y (f34r-v|69-70), Δ, Ω, 4 (f37v), 7, 8, 10 (f47r), 11 (f86v), 12 (p124), 22, 44, 157 (f69r), 201, 438 (f79v-80r), 490 (f37rc1), 500 (f45v-46r), 1701 (f35v)

Matt 18:7 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc4
Ουαι τω κοσμω απο των σκανδαλων αναγκη γαρ εστιν ελθειν τα σκανδαλα πλην ουαι τω ανω δι ου το σκανδαλον ερχεται·

Matt 18:7 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15ac1|ΡΙ
ουαι τω κοσμω απο των σκανδαλων αναγκη γαρ ελθειν τα σκανδαλα πλην ουαι τω ανθρωπω εκεινω δι ου το σκανδαλον ερχεται

MSS: B, 33 (f108v), 43

Matt 18:7 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]58v
Ουαι τω κοσμω· απο των σκανδαλων αναγκη γαρ εστιν· ελθειν τα σκανδαλα πλην· ουαι τω ανθρωπω δι ου το σκανδαλον ερχεται

Matt 18:7 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]30r-v
Ὀυαῖ τῶ κόσμω ἀπο τῶν σκανδάλων ἀνάγκη γάρ ἐστιν· ἐλθεῖν τὰ σκάνδλα πλὴν· οὐαῖ τῶ ανω ἐκείνω δι οῦ τὸ σκάνδαλον ἔρχετ{αι}.

Matt 18:7 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]65
ουαι τω κοσμω απο των σκανδαλων· αναγκη γαρ εστιν ελθειν τα σκανδαλα πλην εκεινω ουαι τω ανω δι ου το σκανδαλον ερχεται.

Matt 18:7 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]73
Ουαι τω κοσμω απο των σκανδαλων· Αναγκη γαρ εστιν ελθειν τα σκανδαλα Πλην Ουαι τω ανω εκεινω διου το σκανδαλον ερχεται.

Matt 18:7 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]56r
οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γάρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· πλὴν οὐαὶ τῷ   ἀνῳ  ἐκείνῳ δί οὗ τὰ σκάνδαλα ἔρχε{ται}.

Matt 18:7 [Peshitta]
ܘܳܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܡܰܟ݂ܫܽܘܠܶܐ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܡܰܟ݂ܫܽܘܠܶܐ ܘܳܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܡܰܟ݂ܫܽܘܠܶܐ܂

Matt 18:7 [Vulgate]
vae mundo ab scandalis necesse est enim ut veniant scandala verumtamen vae homini per quem scandalum venit

Critical Apparatus :

(1) ουαι (i) : א, B, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(2) ουε : L

(3) απο : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(4) δια : 9

(5) εστιν : א, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 901, 1701, Majority
(6) εστι του μη : ℓ339
(7) OMIT εστιν : B, L, 1, 33, 43, 556, 700, 892, 1582

(8) ελθειν : א, B, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 700, 892, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(9) OMIT ελθειν : 901

(10) ουαι τω ανθρωπω εκεινω : B, E, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 700, 901, 1701, ℓ339, Majority
(11) εκεινω ουαι τω ανθρωπω : W
(12) OMIT εκεινω : א, D, F, L, 1, 556, 892, 1582

(13) το σκανδαλον : א, B, D, E, F, G, K, L*, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 556, 892, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(14) τος σκανδαλον : L¹
(15) τα σκανδαλα : 13, 700, 901

 

 

A Textual Commentary On Matthew 18:7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.