Matthew 18:7

οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι’ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται.

Matt 18:7 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]64
Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γάρ ἐστιν ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι’ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται.

MSS: G, K, Y (f34r-v|69-70), Δ, Ω, 7, 8, 22, 44, 201, 438 (f79v-80r)

Matt 18:7 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f2vc4
Ουαι τω κοσμω απο των σκανδαλων αναγκη γαρ εστιν ελθειν τα σκανδαλα πλην ουαι τω ανω δι ου το σκανδαλον ερχεται·

Matt 18:7 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15ac1|ΡΙ
ουαι τω κοσμω απο των σκανδαλων αναγκη γαρ ελθειν τα σκανδαλα πλην ουαι τω ανθρωπω εκεινω δι ου το σκανδαλον ερχεται

MSS: B, 43

Matt 18:7 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]58v
Ουαι τω κοσμω· απο των σκανδαλων αναγκη γαρ εστιν· ελθειν τα σκανδαλα πλην· ουαι τω ανθρωπω δι ου το σκανδαλον ερχεται

Matt 18:7 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]30rc2-vc1
Ὀυαῖ τῶ κόσμω ἀπο τῶν σκανδάλων ἀνάγκη γάρ ἐστιν· ἐλθεῖν τὰ σκάνδλα πλὴν· οὐαῖ τῶ ανω ἐκείνω δι οῦ τὸ σκάνδαλον ἔρχετ{αι}.

Matt 18:7 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]65
ουαι τω κοσμω απο των σκανδαλων· αναγκη γαρ εστιν ελθειν τα σκανδαλα πλην εκεινω ουαι τω ανω δι ου το σκανδαλον ερχεται.

Matt 18:7 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]73
Ουαι τω κοσμω απο των σκανδαλων· Αναγκη γαρ εστιν ελθειν τα σκανδαλα Πλην Ουαι τω ανω εκεινω διου το σκανδαλον ερχεται.

Matt 18:7 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]56r
οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων· ἀνάγκη γάρ ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα· πλὴν οὐαὶ τῷ   ἀνῳ  ἐκείνῳ δί οὗ τὰ σκάνδαλα ἔρχε{ται}.

Matt 18:7 [Peshitta]
ܘܳܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܡܰܟ݂ܫܽܘܠܶܐ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܡܰܟ݂ܫܽܘܠܶܐ ܘܳܝ ܕ݁ܶܝܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܡܰܟ݂ܫܽܘܠܶܐ܂

Matt 18:7 [Vulgate]
vae mundo ab scandalis necesse est enim ut veniant scandala verumtamen vae homini per quem scandalum venit

Critical Apparatus :

(1) εστιν : א, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 44, 201, 438, Majority
(2) εστι του μη : ℓ339
(3) OMIT εστιν : B, 43, 700, 892, 1582

(4) ουαι τω ανθρωπω εκεινω : B, G, K, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, ℓ339, Majority
(5) εκεινω ουαι τω ανθρωπω : W
(6) ουαι τω ανθρωπω : א, D, 892, 1582

(7) το σκανδαλον : א, B, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 892, 1582, ℓ339, Majority
(8) τα σκανδαλα : 13, 700

 

 

A Textual Commentary On Matthew 18:7

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.