Matthew 19:10

Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι.

His disciples say to him, “If such is the case of the man with the wife, it is not beneficial to marry.”

Matt 19:10 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]69
Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· Εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ συμφέρει γαμῆσαι.

MSS : E, F (f31r-v), K, M, S (f54rc2),Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 (f25vc2), 22, 33 (f109r), 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 502, 556, 700, 771, 901 (f35v), 1582, 1701 (f38v), ℓ339 (f63vc1-2)

Matt 19:10 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc1
Λεγουσιν αυτω οι μαθηται ει ουτως εστιν η αιτια του ανου μετα της γυνεαικος ου συμφερι γαμησαι·

Matt 19:10 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15bc2-3
Λεγουσιν αυτω οι μαθηται ει ουτως εστιν η αιτια του ανθρωπου μετα της γυναικος ου συμφερει γαμησαι

Matt 19:10 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]33-34
λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου· ει ουτως εστιν η αιτια του ανου μετα της γυναικος ου συμφερει γαμησαι·

Matt 19:10 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]62v
: Λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου ει ουτως εστιν η αιτεια· του ανδρος μετα της γυναικος· ου συνφερει γαμησαι

Matt 19:10 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]33vc1
Λέγουσιν· αὐτῶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· εἰ οὕτως ἐστίν ἡ αἰτία τοῦ ανου μετα τῆς γυναικὸς· οὐ συμφέρει γαμήσαι·

Matt 19:10 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]69
Λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου ει ουτως εστιν η αιτια του ανου μετα της γυναικος ου συμφερει γαμησαι

Matt 19:10 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]38r
λέγουσιν αὐτῶ οἱ μαθηΤαὶ αὐτοῦ· εἰ οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνου μετὰ τῆς γυναικός αὐτοῦ οὐ συμφέρει γαμῆσαι·

Matt 19:10 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]77
Λεγουσιν αυτω οι μαθηται αυτου Ει ουτως εστιν η αιτια του ανου μετα της γυναικος ου συμφερει γαμησαι.

Matt 19:10 [Peshitta]
ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܶܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܥܶܕ݂ܠܳܝܳܐ ܒ݁ܰܝܢܰܝ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܦ݁ܰܩܳܚ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ܂

Matt 19:10 [Vulgate]
dicunt ei discipuli eius si ita est causa homini cum uxore non expedit nubere

Critical Apparatus :

(1) λεγουσιν αυτω : א¹, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) λεγουσι δε αυτω : 501
(3) OMIT αυτω : א*

(4) μαθηται αυτου : C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(5) OMIT αυτου : א, B

(6) ει : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(7) OMIT ει : א

(8) ουτως : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(9) ουτος : ℓ1086

(10) αιτια : א, B, C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(11) αιτεια : D
(12) αιτηα   : L

(13) του ανθρωπου : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892mg, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(14) ανδρος : D
(15) OMIT του ανθρωπου : 892*

(16) γυναικος : א¹, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(17) γυνεκος : א*
(18) ADD αυτου : Y, 12

(19) συμφερει : B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(20) συμφερι : א
(21) συνφερει : D

 

 

ΡϞΑ / Ι :

D (f62v), E (f60r-v), F (f31rc2), G (f33vc1), L (f42rc2), M (f62r-v), S (f54rc2),  Y (f38r|77), Ω (p102c2), 4 (f40r), 7 (f51r), 9 (f52r), 10 (f50r), 11 (f91v), 12 (p130), 157 (f72v), 490 (f39rc1), 500 (f48r), 501 (f35r), 502 (f28v), 556 (f34v), 892 (f74v), 1582 (f51v), 1701 (f38v)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 19:10

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.