Matthew 19:9

Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, μὴ ἐπὶ πορνείᾳ, καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται· καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται.

And I say to you that whoever divorces his wife, except for fornication, and marries another commits adultery. And he who marries her who is divorced commits adultery.

Matt 19:9 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]69
Λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, εἰ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ, καὶ γαμήσῃ ἄλλην μοιχᾶται· καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται.

Matt 19:9 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc1
λεγω δε ϋμιν οτι ος εαν απολυση την γυνεαικα αυτου μη επι πορνια και γαμηση αλλην μοιχατε

εαν or c αν ?

Matt 19:9 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15bc2
Λεγω δε ϋμιν ος αν απολυση την γυναικα αυτου παρεκτος λογου πορνειας ποιει αυτην μοιχευθηναι και ο απολελυμενην γαμησας μοιχαται

Matt 19:9 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]33
Λεγω δε υμιν οτι ος εαν απολυση την γυναικα αυτου μη επι πορνεια· και γαμηση αλλην ποιει αυτην μοιχευθηναι· Και ο απολελυμενην γαμων μοιχαται·

Matt 19:9 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]62v
: Λεγω δε ϋμειν· ος αν απολυση την γυναικα αυτου· παρεκτος λογου πορνειας και γαμηση αλλην μοιχαται .

Matt 19:9 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]33c2
Λέγω δὲ ϋμῖν· ὅτι ὃς ἂν ἀπολύση τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. μὴ ἐπὶ πορνεία· καὶ γαμήση ἄλλην· μοιχᾶται· καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχάται·

MSS: E (f60r), G, K, Ω, 8, 10, 22, 43, 44c (f52r-v), 201, 438, 490 (f39rc1), 556 (f34v), 700, 892 (f74r-v), 1701 (f38r-v)

Matt 19:9 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]69
λεγω δε ϋμιν οτι ος αν απολυση την γυναικα αυτου μη επι πορνια γαμηση αλλην μοιχατε· και ο απολελυμενην γαμων μοιχατε

Matt 19:9 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]38r
λέγω δὲ ὑμῖν· ὅτι ὃς ἂν ἀπυλύση τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, μὴ ἐπὶ πορνεία, καὶ γαμήσει ἄλλην μοιχᾶται· καὶ ὁ ἀπολελυμένην γαμῶ- μοιχᾶται.

Matt 19:9 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]77
Λεγω δε υμιν· Οτι οσαν απολυση την γυναικα αυτου μη επι πορνεια  και γαμηση Αλλην μοιχατε· και ο απολελυμενην γαμων μοιχαται.

Matt 19:9 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܫܳܒ݂ܶܩ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܓ݁ܰܘܪܳܐ ܘܢܳܣܶܒ݂ ܐ݈ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܓ݁ܳܐܰܪ ܘܡܰܢ ܕ݁ܢܳܣܶܒ݂ ܫܒ݂ܺܝܩܬ݁ܳܐ ܓ݁ܳܐܰܪ܂

Matt 19:9 [Vulgate]
dico autem vobis quia quicumque dimiserit uxorem suam nisi ob fornicationem et aliam duxerit moechatur et qui dimissam duxerit moechatur

Critical Apparatus :

(1) υμιν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) υμειν : D

(3) οτι : א, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) OMIT οτι : B, D

(5) αν : B, D, E, F, G, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086,
(6) εαν : א, C, M

(7) απολυση : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(8) απυλυση : Y
(9) απολυσει : 4, ℓ339, ℓ1086,

(10) γυναικα : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086,
(11) γυνεκα : א

(12) ει μη επι πορνεια : Elzevir, Scholz
(13) μη επι πορνεια : E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44c, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086 (ligature = πορνειας?), Majority
(14) μη επι πορνια : א, W, 44*
(15) παρεκτος λογου πορνειας : B, D, 1, 4, 33, 1582
(16) παρεκτος λογου πορνιας : 13

(17) και γαμηση αλλην μοιχαται : D, E, F, G, K, L, Ω, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771?, 892, 901, 1701, ℓ1086, Majority
(18) και γαμηση αλλην μοιχατε : Δ
(19) και γαμησει αλλην μοιχαται : M, S, Y, 9, ℓ339
(20) γαμηση αλλην μοιχατε : א, W
(21) ποιει αυτην μοιχευθηναι : B, 1, 4, 1582

(22) και ο απολελυμενην γαμησας μοιχαται : B, E, F, G, K, M, Ω, 4, 7mg, 8, 9, 10, 11, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 502, 556, 700, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(23) και ο απολελυμενην γαμων μοιχαται : C, Y, Δ, 1, 12, 13, 33, 771, 1582
(24) και ο απολελυμενην γαμων μοιχατε : W
(25) OMIT ο : 501
(26) OMIT και ο απολελυμενην γαμησας μοιχαται : א, D, L, S, 7*

 

 

ΡϞ / Β :

D (f62v), E (f60r), F (f31rc2), L (f42rc2), M (f62rc1), S (f54rc2), Ω (p102c2), 4 (f40r), 7 (f51r), 10 (f50r), 11 (f91r), 157 (f72v), 490 (f39rc1), 500 (f48r), 501 (f35r), 502 (f28v), 556 (f34v), 892 (f74r-v), 1582 (f51v), 1701 (f38r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 19:9

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.