Matthew 19:11

Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ’ οἷς δέδοται.

But he said to them, “Not everyone can accept this saying, except those to whom it is given.”

Matt 19:11 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]69
Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· Οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ’ οἷς δέδοται.

MSS: S (f54vc1), Ω, 4, 7, 8, 10 (f50r), 11 (f91v), 12 (p130), 22, 43, 44, 157 (f72v), 201, 438, 490 (f39rc1), 500 (f48r-v), 501, 502, 556, 700, 901 (f35v), 1701 (f38v)

Matt 19:11 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc1
Ὁ δε ειπεν αυτοις ου παντες χωρουσι τον λογον τουτον αλλ οις δεδοτε

Matt 19:11 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15bc3
ο δε ειπεν αυτοις ου παντες χωρουσι τον λογον αλλ’ οις δεδοται

MSS: B, 892 (f74v)

Matt 19:11 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]34
Ο δε ειπεν αυτοις· ου παντες χωρουσιν τον λογον τουτο- αλλ οις δεδοται·

Matt 19:11 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]62v
Ο δε ειπεν αυτοις· ου παντες χωρουσιν τον λογον τουτον· αλλ οις δεδοται

Matt 19:11 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]33vc1
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον· ἄλλ’ οῖς δέδοτ{αι}·

Matt 19:11 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]55r
ὁ δὲ ΙC εἶπεν αὐτοῖς· οὐ πάντες χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον· ἀλλ’ οἷς δέδοται·

Matt 19:11 [Codex Washingtonianus (W032) (4th century)]69
Ο δε ειπεν αυτοις ου παντες χωρουσιν τον λογον τουτον αλλ οις δεδοται

MSS: C, D, E, F (f31vc1), G, L (f42rc2-vc1), W, 13, 33 (f109r)

Matt 19:11 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]77
Ο δε ειπεν αυτοις Ου παντες χωρουσιν τον λογον τουτον. Αλλοις δεδοται.

Matt 19:11 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]3a
ὁ δὲ ἰς εἶπεν αὐτοῖς· οὐ πάντες χωροῦσι τὸν λόγον τοῦτον, ἀλλ’ οἷς δέδοται·

MSS: Y, 771

Matt 19:11 [Peshitta]
ܗܽܘ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕ݁ܺܝܗܺܝܒ݂ ܠܶܗ܂

Matt 19:11 [Vulgate]
qui dixit non omnes capiunt verbum istud sed quibus datum est

Critical Apparatus :

(1) ο δε : א, B, C, D, E, F, G, L, M¹, W, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority, Peshitta, Vulgate
(2) ADD ιησους : K, M*, Y, 771

(3) χωρουσι : א, B, M, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157?, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) χωρουσιν : C, D, E, F, G, K, L, W, Δ, 13, 33,

(5) τουτον : א, C, D, E, F, G, K, L, M, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892c, 901, 1582c, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(6) OMIT τουτον : B, 1, 9, 892*, 1582*

(7) δεδοται : B, C, D, E, F, G, K, L, M, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(8) δεδωται : ℓ339
(9) δεδοτε : א
(10) OMIT αλλ οις δεδοται : ℓ1086

 

 

A Textual Commentary On Matthew 19:11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.