Matthew 19:19

τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

Honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself.

Matt 19:19 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]70
Τίμα τὸν πατέρα σου, καὶ τὴν μητέρα. καί· Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

MSS: Y, 8, 13, 33, 43, 771

Matt 19:19 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc2
Τιμα τον πρα και την μρα και αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον

Matt 19:19 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15bc3-16ac1
Τειμα τον πατερα και την μητερα και αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον

Matt 19:19 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]34
Τιμα τον πρα και την μρα · και αγαπησεις το- πλησιον σου ως σεαυτον.

Matt 19:19 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]63v
Τειμα τον πατερα· και την μητερα και αγαπησεις τον πλησειον σου ως σεαυτον

Matt 19:19 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]34rc1
τίμα τὸν πρα· καὶ την μρα· καί ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεἀυτόν·

MSS: C, K, L, M (f63rc1), S, 1, 22, 44, 157 (f73v), 201, 438, 892 (f75r), 1582 (f52r), ℓ339,

Matt 19:19 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]70
Τιμα τον πρα σου και την μρα και αγαπησις τον πλησιον σου ως σεαυτον·

Matt 19:19 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]78
Τιμα τον τον πατερα και την μητερα και αγαπησεις τον πλησιον σου ως σεαυτον.

Matt 19:19 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]59v
τίμα τὸν πρα καὶ τὴ- μρα· καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς (?)εαυτόν,

Matt 19:19 [Peshitta]
ܘܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒ݂ܽܘܟ݂ ܘܠܶܐܡܳܟ݂ ܘܬ݂ܰܚܶܒ݂ ܠܩܰܪܺܝܒ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܳܟ݂܂

Matt 19:19 [Vulgate]
honora patrem et matrem et diliges proximum tuum sicut te ipsum

Critical Apparatus :

(1) τιμα : א, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, Majority
(2) τειμα : B, D

(3) τον: א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, Majority
(4) τον τον : Δ

(5) πατερα σου : W, Y, 8, 13, 33, 43, 771, Peshitta
(6) OMIT σου : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, Δ, Ω, 1, 7, 22, 44, 157, 201, 438, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority, Vulgate

(7) αγαπησεις : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, Majority
(8) αγαπησις : W

(9) ως : א, B, C, D, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, Majority
(10) ος : E

(11) σεαυτον : א, B, C, D, E, G, K, L, M, S, Δ, W, Y, 1, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 700*?, 771, 892, 1582, ℓ339, Majority
(12) εαυτον : Ω, 7, 700

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 19:19

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.