Matthew 19:20

Λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος· πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί ἔτι ὑστερῶ;

The young man says to him, “All these things I have kept from my youth. What do I still lack?”

Matt 19:20 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]70
Λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος· Πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί ἔτι ὑστερῶ;

MSS: F (f32rc2), S (f54v-55r), Y, Ω (p103c2-104c1), 4 (f40v), 7, 8, 9 (f52v), 11 (f92v), 12 (p131-132), 33, 43, 44, 201, 490 (f39vc1), 500 (f48v-49r), 502 (f29r-v), 556, 771, 901 (f35v-36r), 1701 (f39r), ℓ1086 (f87r-v)

Matt 19:20 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc2
Λεγι αυτω ο νεανισκος παντα ταυτα εφυλαξα÷ τι ετι ϋστερω :

*  ÷εκ νεοτητος μου

Matt 19:20 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]16ac1
λεγει αυτω ο νεανισκος ταυτα παντα εφυλαξα τι ετι υστερω

MSS: B, 1, 1582 (f52r-v)

Matt 19:20 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]34
Λεγει αυτω ο νεανισκος παντα ταυτα εφυλαξαμη- εκ νεοτητος μου τι ετι υστερω.

Matt 19:20 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]63v
Λεγει αυτω ο νεανισκος· ταυτα παντα εφυλαξα εκ νεοτητος· τι ετι ϋστερω

Matt 19:20 [Codex Seidelianus I(Harley MS5684)(G011)(9th century)]34rc1-2
λέγει αὐτῶ ὁ νεανίσκος· πάντα ταῦτα· ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί ἔτι ϋστερῶ·

Matt 19:20 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]55v
λέγει αὐτῶ ὁ νεανίσκος· ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου· τί ἔτι ὑστερῶ·

MSS: K, M (f63rc1), 10 (f50v), 13 (f26rc1-2), 157 (f73v), 438 (f85v-86r), 501 (f35v), ℓ339

Matt 19:20 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]70
Λεγει αυτω ο νεανισκος παντα ταυτα εφυλαξαμην εκ νεοτητος μου τι ετι ὑστερω

Matt 19:20 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]78
Λεγει αυτω ο π.νεανισκος. Παντα ταυτα εφυλαξαμην εκ νεοτητος. Μου τι ετι υστερω.

Matt 12:42 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]59v-60r
λέγει αὐτῷ ὁ νεανίας· πάντα ταῦτα ἐφυλαξα<μιν>·  τί ἔτι ὑστερῶ.

*    <μιν> = later hand | right margin later hand & different ink : ┬ ἐκ νεότητός μου

Matt 19:20 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܗܰܘ ܥܠܰܝܡܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܢܶܛܪܶܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܝ ܡܳܢܳܐ ܚܣܺܝܪ ܐ݈ܢܳܐ܂

Matt 19:20 [Vulgate]
dicit illi adulescens omnia haec custodivi quid adhuc mihi deest

Critical Apparatus :

(1) νεανισκος : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, W, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) πεανισκος : Δ
(3) νεανιας : 700

(4) παντα ταυτα : א, C, E, F, G, L, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 201, 490, 500, 502, 556, 700, 771, 901, 1701, ℓ1086, Majority, Vulgate
(5) ταυτα παντα : B, D, K, M, 1, 10, 13, 157, 438, 501, 892, 1582, ℓ339, Peshitta

(6) εφυλαξαμην : C, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(7) εφυλαξα : א, B, D, L, 1, 22, 700*, 1582
(8) εφυλαξαμιν : 700c

(9) εκ νεοτητος μου : א¹, C, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700c, 771, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) εκ νεοτιτος μου : E
(11) OMIT μου : D
(12) OMIT εκ νεοτητος μου : א*, B, L, 1, 22, 700*, 1582

 

 

A Textual Commentary On Matthew 19:20

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.