Matthew 19:21

Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ· καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι.

Jesus says to him, “If you want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.”

Matt 19:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]70
Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα, καὶ δὸς πτωχοῖς· καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ· καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι.

MSS: G, K, S, Y, Ω, 1, 4c (f40v), 7, 8, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501 (f35v), 556, 700, 771, 892 (f75r-v), 1582 (f52v), 1701 (f39r)

Matt 19:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc2-3
εφη αυτω ο ΙC ει θελις τελιος γενεσθε<ειναι> ϋπαγε πωλησον σου τα ϋπαρχοντα και δος πτωχοις και εξεις<εξετε> θησαυρον εν ουνω και δευρο ακολουθι μοι

Matt 19:21 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]16ac1
λεγει αυτω ο ΙC ει θελεις τελειος ειναι υπαγε πωλησον σου τα υπαρχοντα και δος τοις πτωχοις και εξεις θησαυρον εν ουρανοις και δευρο ακολουθει μοι

Matt 19:21 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]34
Εφη αυτω ο ΙC ει θελεις τελειος ειναι υπαγε πωλησον σου τα υπαρχοντα και δος πτωχοις και εξεις θησαυρον εν ουρανοις και δευρο ακολουθει μοι.

Matt 19:21 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]63v
: Εφη αυτω ο ιης· ει θελεις τελειος ειναι ϋπαγε πωλησον σου τα ϋπαρχοντα και δος τοις πτωχοις και εξεις θησαυρον εν ουρανοις και δευρο ακολουθει μοι

Matt 19:21 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]34rc2
ἔφη Ἀυτῶ ὁ ΙC· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι· ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ϋπάρχοντα· καὶ δὸς πτωχοῖς· καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν ουνω· καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι·

Matt 19:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]70
εφη αυτω ο ΙC ει θελεις τελιος ειναι ὑπαγε πωλησον σου τα ὑπαρχοντα και δος πτωχοις και εξεις θησαυρον εν ουρανω και δευρο ακολουθει μοι

Matt 19:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]78
Εφη αυτω ο ΙC · Ει θελεις τελειος ειναι Υπαγε πωλησον σου τα υπαρχοντα· και δος πτωχοις· και εξεις θησαυρον εν ουνω· Και δευρο. Ακολουθει μοι.

Matt 19:21 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܓ݁ܡܺܝܪܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܙܶܠ ܙܰܒ݁ܶܢ ܩܶܢܝܳܢܳܟ݂ ܘܗܰܒ݂ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܣܺܝܡܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ܂

Matt 19:21 [Vulgate]
ait illi Iesus si vis perfectus esse vade vende quae habes et da pauperibus et habebis thesaurum in caelo et veni sequere me

Critical Apparatus :

(1) εφη : א, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) λεγει : B, 13

(3) θελεις : B, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1086, Majority
(4) θελις : א
(5) θελης : F, 9, ℓ339

(6) τελειος : B, C, D, E, F, G, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(7) τελιος : א
(8) τελει : M

(9) ειναι : א¹, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) γενεσθε : א*

(11) πτωχοις : א, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(12) τοις πτωχοις : B, D

(13) εξεις : א, B, C, D, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(14) εξης : E, ℓ339, ℓ1086,

(15) ουρανω : א, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 556, 700, 771, 892, 901c, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(16) ουρανοις : B, C, D, 10, 502, 901*

(17) δευρο : א, B, C, D, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4c, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, Majority
(18) δευρω : E, 4*, ℓ339, ℓ1086,

(19) ακολουθει : B, C, D, E¹, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(20) ακολουθι : א
(21) ακολουθη : E*, L

 

 

ΡϞΔ / Β :

D (f63v), E (f61r-v), F (f32vc1), L (f43rc1), M (f63rc1), S (f55rc1), Ω (p104c1), 7 (f51v), 9 (f52v-53r), 11 (f92v), 12 (p132), 157 (f73v), 490 (f39vc1), 500 (f49r), 556 (f35r), 892 (f75r-v), 1582 (f52v), 1701 (f39r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 19:21

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.