Matthew 19:21

Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα, καὶ δὸς πτωχοῖς· καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ· καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι.

Matt 19:21 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]70
Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε, πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα, καὶ δὸς πτωχοῖς· καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ· καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι.

MSS: G, K, Y, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892 (f75r-v), 1582 (f52v)

Matt 19:21 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc2-3
εφη αυτω ο ΙC ει θελις τελιος γ·ε·ν·ε·σ·θ·ε·ειναι ϋπαγε πωλησον σου τα ϋπαρχοντα και δος πτωχοις και εξεις<εξετε> θησαυρον εν ουνω και δευρο ακολουθι μοι

Matt 19:21 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]16ac1
λεγει αυτω ο ΙC ει θελεις τελειος ειναι υπαγε πωλησον σου τα υπαρχοντα και δος τοις πτωχοις και εξεις θησαυρον εν ουρανοις και δευρο ακολουθει μοι

Matt 19:21 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]34
Εφη αυτω ο ΙC ει θελεις τελειος ειναι υπαγε πωλησον σου τα υπαρχοντα και δος πτωχοις και εξεις θησαυρον εν ουρανοις και δευρο ακολουθει μοι.

Matt 19:21 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]63v
: Εφη αυτω ο ιης· ει θελεις τελειος ειναι ϋπαγε πωλησον σου τα ϋπαρχοντα και δος τοις πτωχοις και εξεις θησαυρον εν ουρανοις και δευρο ακολουθει μοι

Matt 19:21 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]34rc2
ἔφη Ἀυτῶ ὁ ΙC· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι· ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ϋπάρχοντα· καὶ δὸς πτωχοῖς· καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν ουνω· καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι·

Matt 19:21 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]43rc1

Matt 19:21 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]70
εφη αυτω ο ΙC ει θελεις τελιος ειναι ὑπαγε πωλησον σου τα ὑπαρχοντα και δος πτωχοις και εξεις θησαυρον εν ουρανω και δευρο ακολουθει μοι

Matt 19:21 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]78
Εφη αυτω ο ΙC · Ει θελεις τελειος ειναι Υπαγε πωλησον σου τα υπαρχοντα· και δος πτωχοις· και εξεις θησαυρον εν ουνω· Και δευρο. Ακολουθει μοι.

Matt 19:21 [Peshitta]
ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܢ ܨܳܒ݂ܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܓ݁ܡܺܝܪܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܙܶܠ ܙܰܒ݁ܶܢ ܩܶܢܝܳܢܳܟ݂ ܘܗܰܒ݂ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܣܺܝܡܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ܂

Matt 19:21 [Vulgate]
ait illi Iesus si vis perfectus esse vade vende quae habes et da pauperibus et habebis thesaurum in caelo et veni sequere me

Critical Apparatus :

(1) εφη : א, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, Majority
(2) λεγει : B, 13

(3) θελεις : B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, Majority
(4) θελις : א
(5) θελης : ℓ339

(6) τελειος : B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, Majority
(7) τελιος : א

(8) ειναι : א1, B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, Majority
(9) γενεσθε : א*

(10) πτωχοις : א, C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, Majority
(11) τοις πτωχοις : B, D

(12) εξεις : א, B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, Majority
(13) εξης : ℓ339

(14) ουρανω : א, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, Majority
(15) ουρανοις : B, C, D

(16) δευρο : א, B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, Majority
(17) δευρω : ℓ339

(18) ακολουθει : B, C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, Majority
(19) ακολουθι : א
(20) ακολουθη : L

 

 

ΡϞΔ / Β :

D (f63v), Ω (p104c1), 7 (f51v), 892 (f75r-v), 1582 (f52v)

 

 

 

A Textual Commentary On Matthew 19:21

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.