Matthew 19:22

Ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον, ἀπῆλθεν λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.

But when the young man heard the word, he went away sorrowful; for he had great possessions.

Matt 19:22 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]70
Ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον, ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.

MSS: Y (f39r-v|79-80), 8, 22 (f38r-v), 43, 44, 201 (f50rc1), 438, 700, 771

Matt 19:22 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc3
Ακουσας δε ο νεανισκος απηλθεν λυπουμενος ην γαρ εχων κτηματα πολλα

MSS: א, L (f43rc1-2)

Matt 19:22 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]16ac1
Ακουσας δε ο νεανισκος τον λογον τουτον απηλθε λυπουμενος ην γαρ εχων χρηματα πολλα

Matt 19:22 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]34
Ακουσας δε ο νεανισκος τον λογον απηλθεν λυπουμενος ην γαρ εχων κτηματα πολλα.

Matt 19:22 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]63v|ΡϞΕ
: Ακουσας ου νεανισκος τον λογον απηλθεν λυπουμενος ην γαρ εχων κτηματα πολλα

Matt 19:22 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]34rc2
Ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθεν λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων· κτήματα πολλά·

MSS: G, K, W, Δ, Ω, 13

Matt 19:22 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]70
Ακουσας δε ο νεανισκος τον λογον απηλθεν λυπουμενος ην γαρ εχων κτηματα πολλα

Matt 19:22 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]78
Ακουσας δε ο νεανισκος τον λογον. Απηλθεν λυπουμενος. Ην γαρ εχων κτηματα πολλα

Matt 19:22 [Peshitta]
ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܥܠܰܝܡܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܶܐܙܰܠ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܰܪܝܳܐ ܠܶܗ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ܂

Matt 19:22 [Vulgate]
cum audisset autem adulescens verbum abiit tristis erat enim habens multas possessiones

Critical Apparatus :

(1) δε : א, B, C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, Majority
(2) OMIT δε : D

(3) τον λογον : C, D, G, K, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, Majority
(4) OMIT τον λογον : א, L
(5) ADD τουτον : B

(7) απηλθε : B, Y, 8, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(8) απηλθεν : א, C, D, G, K, L, W, Δ, Ω, 13

(9) κτηματα : א, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, Majority
(10) χρηματα : B

 

ΡϞΕ  /   Β   :

D (f63v), Ω (p104c1)

 

A Textual Commentary On Matthew 19:22

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.