Matthew 19:22

Ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον, ἀπῆλθεν λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.

But when the young man heard the word, he went away sorrowful; for he had great possessions.

Matt 19:22 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]70
Ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον, ἀπῆλθε λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά.

MSS: Y (f39r-v|79-80), 4, 7, 8, 22 (f38r-v), 43, 44, 157, 201 (f50rc1), 438, 490, 500, 501, 502, 556 (f35r), 700, 771, 892 (f75v), ℓ339,

Matt 19:22 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc3
Ακουσας δε ο νεανισκος απηλθεν λυπουμενος ην γαρ εχων κτηματα πολλα

MSS: א, L (f43rc1-2)

Matt 19:22 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]16ac1
Ακουσας δε ο νεανισκος τον λογον τουτον απηλθε λυπουμενος ην γαρ εχων χρηματα πολλα

Matt 19:22 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]34
Ακουσας δε ο νεανισκος τον λογον απηλθεν λυπουμενος ην γαρ εχων κτηματα πολλα.

Matt 19:22 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]63v
: Ακουσας ου νεανισκος τον λογον απηλθεν λυπουμενος ην γαρ εχων κτηματα πολλα

Matt 19:22 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]34rc2
Ἀκούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθεν λυπούμενος· ἦν γὰρ ἔχων· κτήματα πολλά·

MSS: G, K, S (f55rc1), W, Δ, Ω, 1, 13, 1582 (f52v)

Matt 19:22 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]70
Ακουσας δε ο νεανισκος τον λογον απηλθεν λυπουμενος ην γαρ εχων κτηματα πολλα

Matt 19:22 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]78
Ακουσας δε ο νεανισκος τον λογον. Απηλθεν λυπουμενος. Ην γαρ εχων κτηματα πολλα

Matt 19:22 [Peshitta]
ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܥܠܰܝܡܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܶܐܙܰܠ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܰܪܝܳܐ ܠܶܗ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܐ܂

Matt 19:22 [Vulgate]
cum audisset autem adulescens verbum abiit tristis erat enim habens multas possessiones

Critical Apparatus :

(1) δε : א, B, C, E, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) OMIT δε : D

(3) ο νεανισκος τον λογον : C, D, E, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) τον λογον ο νεανισκος : 33
(5) OMIT τον λογον : א, L
(6) ADD τουτον : B

(7) απηλθε : B, Y, 4, 7, 8, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, ℓ339,
(8) απηλθεν : א, C, D, E, G, K, L, M, S, W, Δ, Ω, 1, 13, 33, 1582, ℓ1086,

(9) λυπουμενος : א, B, C, D, G, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, Majority
(10) λοιπουμενος : E, M

(11) κτηματα : א, C, D, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, Majority
(12) κτιματα : E
(13) χρηματα : B

 

 

ΡϞΕΒ :

D (f63v), E (f61v), M (f63rc1-2), S (f55rc1), Ω (p104c1), 4 (f40v), 7 (f51v), 157 (f73v), 490 (f39vc1), 500 (f49r), 892 (f75v), 1582 (f52v)

ΡϞΕ / S :

556 (f35r)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 19:22

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.