Matthew 19:2

καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί· καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ.

And large crowds followed him, and he healed them there.

Matt 19:2 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]68
Καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί· καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ.

MSS: B, C, D, E, F (f30vc1-2), G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500 (f47v), 501 (f34v), 502, 556, 700, 771, 892, 901 (f35r), 1582 (f51r), 1701 (f38r), ℓ339 (f55rc1)

Matt 19:2 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3rc4
και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι και εθεραπευσεν αυτους εκι:

Matt 19:2 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15bc1-2
και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι και εθεραπευσεν αυτους εκει

Matt 19:2 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]
και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι και εθεραπευσεν αυτους εκει·

Matt 19:2 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]61v
Και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι και εθεραπευσεν αυτους εκει

Matt 19:2 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]32vc2
καὶ ἠκολούθησαν αὐτῶ ὄχλοι πολλοί· καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ·

Matt 19:2 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]68
και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι και εθεραπεχσεν αυτους εκει·

* εθεραπεχσεν or εθεραπευσεν ?

Matt 19:2 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]76
Και ηκολουθησαν αυτω οχλοι πολλοι· Και εθεραπευσεν αυτους εκει.

Matt 19:2 [Peshitta]
ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܘܰܐܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܬ݁ܰܡܳܢ܂

Matt 19:2 [Vulgate]
et secutae sunt eum turbae multae et curavit eos ibi

Critical Apparatus :

(1) εθεραπευσεν : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(2) εθεραπεχσεν : W
(3) θεραπευσεν : L

(4) εκει : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(5) εκι : א

 

 

A Textual Commentary On Matthew 19:2

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.