Matthew 19:3

Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ φαρισαῖοι, πειράζοντες αὐτὸν, καὶ λέγοντες αὐτῷ· εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν;

And the Pharisees came to him, testing him, and saying to him, “Is it lawful for a man to divorce his wife for any reason?”

Matt 19:3 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]68
Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι, πειράζοντες αὐτὸν, καὶ λέγοντες αὐτῷ· Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν;

MSS: E, F (f30vc2), G, K, S (f54rc1), Δ, 7, 8, 11, 13 (f25rc2-vc1), 22, 43, 44, 157, 201, 438 (f83v-84r), 500, 501, 502, 901 (f35r), 1701 (f38r)

Matt 19:3 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3rc4
και προσηλθον αυτω οι φαρισεοι πιραζο-τες αυτον και λεγοντες ει εξεστι-ἀνω απολυσε την γυνεκα αυτου κατα πασαν αιτιαν

Matt 19:3 [Codex Vaticanus Gr. 1209 (B03) (4th century)]15b c2|ΡΙΓ
και προσηλθον αυτω οι φαρεισαιοι πειραζοντες αυτον και λεγοντες ει εξεστιν απολυσαι την γυναικα αυτου κατα πασαν αιτιαν

Matt 19:3 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]33
Και προσηλθον αυτω φαρισαιοι πειραζοντες αυτον και λεγοντες ει εξεστιν ανω απολυσαι την γυναικα αυτου κατα πασαν αιτιαν·

MSS: C, M (f62rc1)

Matt 19:3 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]61v
Και προσηλθον αυτω οι φαρισαιοι πειραζοντες αυτον και λεγουσινντες αυτω ει εξεστιν ανθρωπω απολυσαι την γυναικα αυτου κατα πασαν αιτειαν

Matt 19:3 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]32v-33r
καὶ προσἮλθον αὐτῶ οἱ φαρισαῖοι· πειράζοντες αὐτὸν· καὶ λέγοντες αὐτῶ. εἰ ἔξεστιν ανω ἀπολύσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ· κατὰ πάσαν αἰτίαν·

Matt 19:3 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]68
Και προσηλθον αυτω οι φαρισαιοι πειραζοντες αυτον και λεγοντες αυτω ει εξεστιν ανω απολυσαι την γυναικα αυτου κατα πασαν αιτιαν

Matt 19:3 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]37v|76
καὶ προσῆλθον αὐτῶ Φαρισαῖοι· πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες· εἰ ἔξεστιν ἀνω ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν·

Matt 19:3 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]77
Και προσηλθον αυτω οι φαρισαι·οι· πειραζοντες αυτον και λεγοντες αυτω· Ει εξεστιν ανω απολυσαι την γυναικα αυτου κατα πασαν αιτιαν.

Matt 19:3 [Codex Athous Dionysiou (Ω045) (9th century)]101c2
καὶ προσΐλθον αὐτῶ οἱ φαρισαῖοι <τω ιυ,> πειράζοντες αὐτὸν. καὶ λέγοντες αὐτῶ· εἰ ἔξεστιν ανω ἀπολῦσαι τὴν γυναίκα αὐτοῦ; κατὰ πᾶσαν αἰτίαν:

Matt 19:3 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]58v
καὶ προσῆλθον αὐτῷ φαΡισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες· εἰ ἔξεστι(?) τινὶ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν·

Matt 19:3 [Minuscule 771 (NLG204) (10th century)]2b
Καὶ προσῆλθον αὐτῷ φαρισαῖοι, πειράζοντες, εἰ ἔξεστιν ἀνώ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν·

Matt 19:3 [Lectionary ℓ339 (Egerton MS 2163) (12th century)]63rc2
(Σαββατον ΙΑ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω προσῆλθον οἱ φαρισαῖοι τῶ ἰῦ πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγο-τες αὐτῶ· εἰ ἔξεστι- ἀνώ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν·

Matt 19:3 [Lectionary ℓ1086 (A’ 86) (10th century)]84rc1
(Σαββατον ΙΑ)
Τῶ καιρῶ ἐκείνω προσῆλθον οἱ φαρισαῖοι τῶ ιυ πειράζοντες αὐτὸν καὶ λέγοντες αὐτῶ· εἰ ἔξεστιν ἀνώ ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν·

Matt 19:3 [Peshitta]
ܘܰܩܪܶܒ݂ܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܘܰܡܢܰܣܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܢ ܫܰܠܺܝܛ ܠܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܢܶܫܪܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܥܶܠܳܐ܂

Matt 19:3 [Vulgate]
et accesserunt ad eum Pharisaei temptantes eum et dicentes si licet homini dimittere uxorem suam quacumque ex causa

Critical Apparatus :

(1) και προσηλθον : א, B, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701
(2) κε προσηλθον : L
(3) και προσιλθον : Ω
(4) και προσηλθαν : 33?

(5) οι φαρισαιοι: א, B, D, E, F, G, K, S, W, Δ, Ω*, 7, 8, 10, 11, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086
(6) οι φαρεισαιοι : B
(7) οι φαρισεοι : א
(8) OΜΙΤ οι : C, L, M, Y, 1, 4, 9, 12, 33?, 700, 771, 892, 1582
(9) ADD τω ιησου : Ω¹

(10) πειραζοντες : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(11) πιραζοντες : א

(12) αυτον : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 10c, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(13) αυτων : 10*
(14) αυτω : 9
(15) OMIT αυτον : 33?, 771

(16) και λεγοντες αυτω : D¹, E, F, G, K, Mmg, S, W, Δ, Ω, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 500, 501, 502, 556, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086
(17) και λεγουσιν αυτω : D*
(18) OMIT αυτω : א, B, C, L, M, Y, 1, 9, 12, 490, 700, 892, 1582
(19) OMIT και λεγοντες αυτω : 771

(20) ει : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(21) OMIT ει : 556

(22) εξεστιν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700*?, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(23) εξεστι : 700

(24) ανθρωπω : א¹, C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(25) ανδρι : 4
(26) τινι : 700
(27) OMIT ανθρωπω : א*, B, L

(28) απολυσαι : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(29) απολυσε : א

(30) γυναικα : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(31) γυνεκα : א

(32) αιτιαν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33?, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086
(33) αιτειαν : D

 

 

Μ : Περὶ τῶν ἐπερωτησάντων εἰ ἔξεστιν ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ

E (f59v), L (f41vc2-42rc1), M (f62rc1), S (f54rc1), 7 (51r), 22 (p101c2), 490 (f38vc1-2), 500 (f47v-48r), 501 (f34v-35r), 502 (f28r), 892 (f73v), 1582 (f51r)

Μ : Περὶ τῶν ἐπερωτησάντων εἰ ἔξεστιν ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα

9 (f51v)

Μ : Περὶ του ἐπερωτησάντων εἰ ἔξεστιν ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα

F (f30vc2), 11 (f90v), 10 (f49v)

Μ : Περὶ τῶν ἐπερωτησάντων εἰ ἔξεστιν ἀπολύειν τὴν γυναῖκα

12 (p129)

 

 

A Textual Commentary On Matthew 19:3

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.