Matthew 19:27

Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος, εἰπεν αὐτῷ· ἰδού ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;

Then Peter answered, he said to him, “Behold, we have forsaken all and followed you. What then will there be for us?”

Matt 19:27 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]70
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος, εἰπεν αὐτῷ· Ἰδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα, καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;

MSS: B, E (f61v-62r), F (f33rc1), G, K, S, W, Y (f39v-40r|80-81), Δ, Ω (p104c2-105c1), 1, 4 (f40v-41r), 8, 9 (f53r), 10 (f51r), 11 (f93v), 12 (p132-133), 13 (f26vc1), 22, 33 (f109r), 43, 44, 157, 201, 438, 490 (f39vc2), 500 (f49r), 501 (f36r), 502 (f29v), 556 (f35v), 700 (f60r-v), 892 (f75v-76r), 1582 (f52v-53r), 1701 (f39v), ℓ1 (f102v-103r)

Matt 19:27 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc3
Τοτε αποκριθεις ο πετρος ειπεν αυτω ϊδου ημις αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι τι αρα εσται ημιν·

Matt 19:27 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]16ac1|ΡΙϚ
Τοτε αποκριθεις ο πετρος ειπεν αυτω ϊδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι τι αρα εσται ημιν

Matt 19:27 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]34
Αποκριθεις ο πετρος ειπεν αυτω· ιδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι· τι αρα εσται ημιν.

Matt 19:27 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]63v-64v
Τοτε αποκριθεις ο πετρος· ειπεν αυτω ϊδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθηκσαμεν σοι· τι αρα εστε ημειν

Matt 19:27 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]34vc1-2
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ πέτρος· εἰπεν αὐτῶ· ϊδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν·

Matt 19:27 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]71
Τοτε αποκριθεις ο πετρος ειπεν αυτω ϊδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι τι αρα εσται ημιν·

Matt 19:27 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]79
Τοτε αποκριθεις ο πετρος ειπεν αυτω· Ῑδου ημεις αφηκαμεν παντα· και ηκολουθησαμεν σοι Τι αρα εσται ημιν.

Matt 19:27 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܐ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܫܒ݂ܰܩܢ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܘܶܐܬ݂ܰܝܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܡܳܢܳܐ ܟ݁ܰܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܂

Matt 19:27 [Vulgate]
tunc respondens Petrus dixit ei ecce nos reliquimus omnia et secuti sumus te quid ergo erit nobis

Critical Apparatus :

(1) τοτε αποκριθεις : א, B, D, E, F, G, K, L¹?, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1,
(2) αποκριθεις δε : ℓ339, ℓ1086,
(2) OMIT τοτε : C, L*?

(3) ιδου : א, B, C, D, E, F, G, K, L, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 1582, 1701, ℓ1,
(4) κυριε ιδου : M, 7, 901, ℓ339, ℓ1086,

(5) ημεις : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086,
(6) ημις : א

(7) ηκολουθησαμεν : א, B, C, D¹, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086,
(8) ηκολουθηκαμεν : D*

(9) εσται : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086,
(10) εστε : D

(11) ημιν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ1, ℓ339, ℓ1086,
(12) ημειν : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 19:27

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.