Matthew 19:27

Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος, εἰπεν αὐτῷ· ἰδού ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα, καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;

Matt 19:27 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]70
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος, εἰπεν αὐτῷ· Ἰδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα, καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;

MSS: B, G, K, W, Y (f39v-40r|80-81), Δ, Ω (p104c2-105c1), 8, 13 (f26vc1), 22, 43, 44, 201, 438, 700 (f60r-v)

Matt 19:27 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc3
Τοτε αποκριθεις ο πετρος ειπεν αυτω ϊδου ημις αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι τι αρα εσται ημιν·

Matt 19:27 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]16ac1|ΡΙϚ
Τοτε αποκριθεις ο πετρος ειπεν αυτω ϊδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι τι αρα εσται ημιν

Matt 19:27 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]34
Αποκριθεις ο πετρος ειπεν αυτω· ιδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι· τι αρα εσται ημιν.

Matt 19:27 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]63v-64v
Τοτε αποκριθεις ο πετρος· ειπεν αυτω ϊδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθηκσαμεν σοι· τι αρα εστε ημειν

Matt 19:27 [Codex Seidelianus I (Harley MS5684) (G011) (9th century)]34vc1-2
Τότε ἀποκριθεὶς ὁ πέτρος· εἰπεν αὐτῶ· ϊδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν·

Matt 19:27 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]43vc1

Matt 19:27 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]71
Τοτε αποκριθεις ο πετρος ειπεν αυτω ϊδου ημεις αφηκαμεν παντα και ηκολουθησαμεν σοι τι αρα εσται ημιν·

Matt 19:27 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]79
Τοτε αποκριθεις ο πετρος ειπεν αυτω· Ῑδου ημεις αφηκαμεν παντα· και ηκολουθησαμεν σοι Τι αρα εσται ημιν.

Matt 19:27 [Peshitta]
ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܐ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܫܒ݂ܰܩܢ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܘܶܐܬ݂ܰܝܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܡܳܢܳܐ ܟ݁ܰܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܂

Matt 19:27 [Vulgate]
tunc respondens Petrus dixit ei ecce nos reliquimus omnia et secuti sumus te quid ergo erit nobis

Critical Apparatus :

(1) τοτε : א, B, D, G, K, L1?, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700
(2) OMIT τοτε : C, L*?

(3) ημεις : B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700
(4) ημις : א

(5) ηκολουθησαμεν : א, B, C, D1, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(6) ηκολουθηκαμεν : D*

(7) εσται : א, B, C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(8) εστε : D

(9) ημιν : א, B, C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771
(10) ημειν : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 19:27

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.