Matthew 19:5

καὶ εἶπεν· ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ· καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.

And he said, “For this reason a man shall leave father and mother, and shall be joined to his wife. And the two shall become one flesh.

Matt 19:5 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]68
Καὶ εἶπεν· Ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ· καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν·

MSS: 8, 10 (f49v), 12 (p129), 490 (f38vc2), 501 (f35r), 502 (f28v), 700, 771

Matt 19:5 [Codex Sinaiticus (א or 01) (5th century)]q75f3rc4-3vc1
Και ειπεν ενεκα τουτου καταλιψει ανος τον πρα και την μρα και προσκολληθησετε τη γυνεαικι αυτου και εσοντε οι δυο εις σαρκα μιαν

Matt 19:5 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15bc2
και ειπεν ενεκα τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα και την μητερα ϗ κολληθησεται τη γυναικι αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν

Matt 19:5 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]33
Και ειπεν· ενεκεν τουτου καταλιψει ανος τον πρα αυτου και την μρα και προσκολληθησεται τη γυναικι αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν·

Matt 19:5 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]61v
Και ειπεν ενεκεν τουτου καταλειψει ανθρωπος τον πατερα και την μητερα· και κολληθησεται τη γυναικει αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα μειαν

Matt 19:5 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]33rc1
Καὶ εἶπεν· ἕνεκεν τούτου· καταλείψει ανος· τὸν πρα καὶ τὴν μρα· καὶ κολληθήσετ{αι} τῆ γυναικὶ αὐτοῦ· καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν·

* {αι} = Greek ligature as in  ϗ

Matt 19:5 [Codex Cyprius (Grec 63) (K017) (9th century)]54v
καὶ εἶπεν· ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πρα καὶ τὴν μρα· καὶ προσκολληθήσεται τῆ γυναικὶ αὐτοῦ· καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν·

Matt 19:5 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]68-69
και ειπεν· ενεκεν τουτου καταλιψει ανος τον πρα και την μρα αυτου και κολληθησεται τη γυναικει αυτου και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν

Matt 19:5 [Codex Macedoniensis (MS Add 6594) (Y034) (9th century)]37v|76
καὶ εἶπεν· ἕνεκεν τούτου, καταλείψει ἄνος τὸν πρα αὐτοῦ καὶ τὴν μρα , καὶ προσκολληθήσεται τῆ γυναικὶ αὐτοῦ· καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν·

MSS: Y, 1, 4, 556 (f34r-v), 1582 (f51r-v)

Matt 19:5 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]77
και ειπεν αυτοις· Ενεκεν τουτου καταλειψει ανος τον πρα αυτου και την μητερα Και προσκολληθησεται τη γυναικι αυτου Και εσονται οι δυο εις σαρκα μιαν.

Matt 19:5 [Minuscule 43 (MS 8409) (11th century)]43r
ϗ εἶπεν· ἕνεκεν τούτου, καταλείψει ἄνος τὸν πρα αὐτοῦ καὶ τὴν μρά · καὶ κολληθήσεται τῆ γυναικὶ αὐτοῦ· ϗ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν·

Matt 19:5 [Minuscule 44 (Add MS 4949) (12th century)]52r
καὶ εἶπεν· ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνος τὸν πρα καὶ τὴν μρα· καὶ κολληθήσεται τῆ γυναικὶ αὐτοῦ· καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν·

MSS: G, S (*= την γυναικι), Ω, 7, 44

Matt 19:5 [Minuscule 201 (Add MS 11837) (1357)]49rc1
Καὶ εἶπεν, ἕνεκεν τούτου, καταλείψει ἄνος τὸν πρα αὐτοῦ καὶ τὴν μρά · καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γϋνᾶικα αὐτοῦ· ϗ ἔσονται οἱ δύο, εἰς σάρκα μίαν·

Matt 19:5 [Minuscule 438 (Add MS 5111) (12th century)]84r
καὶ εἶπεν· ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνος τὸν πρα καὶ τὴν μρά αὐτοῦ· ϰ προσκολληθήσεται πρὸς τῆ γϋνᾶικῒ αὐτοῦ· καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν·

Matt 19:5 [Peshitta]
ܘܶܐܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܫܒ݁ܽܘܩ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܘܠܶܐܡܶܗ ܘܢܶܩܰܦ݂ ܠܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܶܗ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܬ݁ܪܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܒ݁ܣܰܪ܂

Matt 19:5 [Vulgate]
et dixit propter hoc dimittet homo patrem et matrem et adherebit uxori suae et erunt duo in carne una

Critical Apparatus :

(1) ειπεν : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) ADD αυτοις : Δ

(3) ενεκεν : C, D, E, F, G, K, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) ενεκα : א, B, L, 892

(5) καταλειψει : B, D, E, F, G, K, L, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, Majority
(6) καταλιψει : א, C, W
(7) καταληψει : M
(8) καταλειψη : ℓ1086
(9) καταλυψει : 13

(10) πατερα : א, B, D, F, G, K, L, M, S, W, Ω, 7, 8, 9, 10, 12, 44, 438, 490, 500, 501, 502, 700, 771, 892, 1701
(11) ADD αυτου : C, E, Y, Δ, 1, 4, 11, 13, 22, 33?, 43, 157, 201, 556, 901, 1582, ℓ339, ℓ1086,

(12) μητερα : א, B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086,
(13) ADD αυτου : W, 438

(14) προσκολληθησεται : C, K, L, M, Y, Δ, 1, 4, 8, 9, 10, 12, 33?, 201, 438, 490, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, ℓ1086, Majority
(15) προσκολληθησετε : א
(16) κολληθησεται : B, D, E, G, S, W, Ω, 7, 11, 13, 22, 43, 44, 157, 500, 901, 1701
(17) κοληθησεται : F

(18) τη γυναικι : א¹, B, C, E, F, G, K, M, S¹, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 44, 157, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(19) τη γυναικει : D, W
(20) τη γυνεκι : א*
(21) τη γυαικι : L
(22) την γυναικι : S*
(23) προς την γυναικα : 9, 201

(24) εσονται : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(25) εσοντε : א

(26) μιαν : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(27) μειαν : D

 

 

A Textual Commentary On Matthew 19:5

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.