Matthew 19:7

λέγουσιν αὐτῷ· τί οὖν Μωσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου, καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν;

Matt 19:7 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]68
Λέγουσιν αὐτῷ· Τί οὖν Μωσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου, καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν;

MSS: C, 7, 8, 13 (f25vc1), 43, 201, 438, ℓ339

Matt 19:7 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc1
λεγουσιν αυτω τι ουν μωϋσης ενετιλατο δουνε βιβλιον αποστασιου και απολυσε :

Matt 19:7 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15bc2
λεγουσιν αυτω τι ουν μωυσης ενετειλατο δουναι βιβλιον αποστασιου και απολυσαι αυτην

MSS: B, K, Y (f37v-38r|76-77), Ω, 44, 892 (f74r)

Matt 19:7 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]33
Λεγουσιν αυτω· τι ουν μωσης ενετειλατο· δουναι βιβλιον αποστασιου και απολυσαι αυτην·

Matt 19:7 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]62v
Λεγουσιν αυτω τι ουν μωϋσης ενετειλατο δουναι βιβλιον αποστασειου· και απολυσαι

Matt 19:7 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]33rc2
λέγουσιν αὐτῶ· τί οὖν μωσῆς ἐνετείλατο· δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου· ϗ ἀπολυσαι αὐτὴν·

Matt 19:7 [Codex Regius (Grec 62) (L019) (8th century)]42rc1-2

Matt 19:7 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]69
Λεγουσιν αυτω τι ουν μωϋσης ενετιλατο δουναι βιβλιον αποστασιου και απολυσαι αυτην

Matt 19:7 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]77
Λεγουσιν αυτω· Τι ουν μωσης ενετειλατο δουναι βιβλιον αποστασιου και απολυσαι αυτην.

Matt 19:7 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]59r
λέγουσιν αὐτῷ· τί οὖν μωϋσῆς ἐνετείλατο ἡμῖν δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι·

Matt 19:7 [Peshitta]
ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܽܘܫܶܐ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܘܢܶܫܪܺܝܗ܂

Matt 19:7 [Vulgate]
dicunt illi quid ergo Moses mandavit dari libellum repudii et dimittere

Critical Apparatus :

(1) μωσης : א*, C, G, Δ, 7, 8, 13, 22, 43, 201, 438, 771, 1582, ℓ339, Majority
(2) μωυσης : א1, B, D, K, L, W, Y, Ω, 44, 700, 892

(3) ενετειλατο : B, C, D, G, K, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 771, 892, 1582, ℓ339, Majority
(4) ενετιλατο : א, L, W
(5) ADD ημιν : 700

(5) δουναι : B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 771, 892, 1582, ℓ339, Majority
(6) δουνε : א

(7) αποστασιου : א, B, C, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(8) αποστασειου : D

(9) απολυσαι : B, C, D, G, K, L, W, Y, Δ, Ω, 7, 8, 13, 22, 43, 44, 201, 438, 700, 892, 1582, ℓ339, Majority
(10) απολυσε : א

(11) αυτην : B, C, G, K, W, Δ, Y, Ω, 7, 8, 13, 43, 44, 201, 438, 892, ℓ339, Majority
(12) OMIT αυτην : א, D, L, 22, 700, 1582

 

A Textual Commentary On Matthew 19:7

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.