Matthew 19:7

λέγουσιν αὐτῷ· τί οὖν Μωσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν;

They say to him, “Why then did Moses command to give a certificate of divorce and release (divorce) her?”

Matt 19:7 [Textus Receptus (Elzevir) (1624)]68
Λέγουσιν αὐτῷ· Τί οὖν Μωσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου, καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν;

MSS: C, E, 4 (f39v), 7, 8, 9 (f52r), 10 (f49v), 13 (f25vc1), 43, 201, 438, 490 (f38vc2), 501 (f35r), 502 (f28v), 556 (f34v), 901 (f35r), 1701 (f38r), ℓ339, ℓ1086 (f84vc1)

Matt 19:7 [Codex Sinaiticus (א or 01) (4th century)]q75f3vc1
λεγουσιν αυτω τι ουν μωϋσης ενετιλατο δουνε βιβλιον αποστασιου και απολυσε:

Matt 19:7 [Codex Vaticanus Graecus 1209 (B03) (4th century)]15bc2
λεγουσιν αυτω τι ουν μωυσης ενετειλατο δουναι βιβλιον αποστασιου και απολυσαι αυτην

MSS: B, K, M, S, Y (f37v-38r|76-77), Ω, 44, 157 (f72v), 500 (f48r), 892 (f74r)

Matt 19:7 [Codex Ephraemi Syri Rescriptus (C04) (5th century)]33
Λεγουσιν αυτω· τι ουν μωσης ενετειλατο· δουναι βιβλιον αποστασιου και απολυσαι αυτην·

Matt 19:7 [Codex Bezae Cantabrigiensis (D05) (5th century)]62v
Λεγουσιν αυτω τι ουν μωϋσης ενετειλατο δουναι βιβλιον αποστασειου· και απολυσαι

Matt 19:7 [Codex Seidelianus I (Harley MS 5684) (G011) (9th century)]33rc2
λέγουσιν αὐτῶ· τί οὖν μωσῆς ἐνετείλατο· δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου· ϗ ἀπολυσαι αὐτὴν·

Matt 19:7 [Codex Washingtonianus (W032) (5th century)]69
Λεγουσιν αυτω τι ουν μωϋσης ενετιλατο δουναι βιβλιον αποστασιου και απολυσαι αυτην

Matt 19:7 [Codex Sangallensis 48 (Δ037) (9th century)]77
Λεγουσιν αυτω· Τι ουν μωσης ενετειλατο δουναι βιβλιον αποστασιου και απολυσαι αυτην.

Matt 19:7 [Minuscule 700 (Egerton MS 2610) (11th century)]59r
λέγουσιν αὐτῷ· τί οὖν μωϋσῆς ἐνετείλατο ἡμῖν δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολῦσαι·

Matt 19:7 [Peshitta]
ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܽܘܫܶܐ ܦ݁ܰܩܶܕ݂ ܕ݁ܢܶܬ݁ܶܠ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܩܳܢܳܐ ܘܢܶܫܪܺܝܗ܂

Matt 19:7 [Vulgate]
dicunt illi quid ergo Moses mandavit dari libellum repudii et dimittere

Critical Apparatus :

(1) μωσης : א*, C, E, F, G, Δ, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 22, 43, 201, 438, 490, 501, 502, 556, 771, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(2) μωυσης : א¹, B, D, K, L, M, S, W, Y, Ω, 11, 12, 33?, 44, 157, 500, 700, 892

(3) ενετειλατο : B, C, D, E, F, G, K, M, S, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(4) ενετιλατο : א, L, W
(5) ADD ημιν : 700

(6) δουναι : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 771, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(7) δουνε : א

(8) βιβλιον : א, B, C, D, E, F¹, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(9) βιβλον : F*

(10) αποστασιου : א, B, C, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(11) αποστασειου : D

(12) απολυσαι : B, C, D, E, F, G, K, L, M, S, W, Y, Δ, Ω, 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 33, 43, 44, 157?, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 700, 892, 901, 1582, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(13) απολυσε : א

(14) αυτην : B, C, E, F, G, K, M, S, W, Δ, Y, Ω, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 33, 43, 44, 157, 201, 438, 490, 500, 501, 502, 556, 892, 901, 1701, ℓ339, ℓ1086, Majority
(15) OMIT αυτην : א, D, L, 1, 22, 700, 1582

 

 

A Textual Commentary On Matthew 19:7

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in 01. Κατὰ Ματθαῖον. Bookmark the permalink.

Comments are closed.